Sapta 12
Esekiel i mekim pasin bilong man i go kalabus
Na Bikpela i tokim mi olsem, “Man Ais 1.23, 6.9-10, Jer 5.21, Mt 13.13-14, Mk 8.18, Jo 9.39-41 bilong graun, dispela ol wantok nau yu stap wantaim ol, ol i man bilong bikhet na sakim tok. Ol i gat ai, tasol ol i no save lukluk gut. Ol i gat yau, tasol ol i no save harim gut, long wanem, ol i man bilong bikhet na sakim tok.
“Olsem na nau, man bilong graun, yu mas redim ol samting olsem man i laik lusim as ples na i go kalabus long longwe ples. Na yu mas stat long wokabaut long taim i no tudak yet na bai olgeta manmeri i ken lukim yu. Mi laik bai ol i save as bilong dispela samting yu mekim. Tasol ol i man bilong bikhet, na ating ol bai i no inap save long as bilong en. 4-6 San i stap yet na yu mas redim ol samting bilong yu, olsem bai ol i ken lukim yu. Ol i lukluk i stap, orait yu mas wokim hul long banis bilong haus bilong yu na karim ol samting i kam ausait long dispela hul. Na long apinun tru yu mas karim ol samting bilong yu long sol na lusim ples, olsem yu laik i go kalabus long longwe ples. Na yu mas larim ol manmeri i lukim ol samting yu mekim. Taim yu wokabaut i go, yu mas karamapim pes bilong yu, na bai yu no inap lukim rot. Ol dispela samting yu bai mekim, ol i bilong kirapim tingting bilong ol manmeri.”
Bikpela i tok pinis, orait mi mekim olsem em i tokim mi. Long san mi redim ol samting, na long apinun tru mi wokim hul long banis bilong haus bilong mi. Mi no holim wanpela samting na mekim hul. Nogat. Mi wok long han tasol. Orait na mi go ausait long dispela hul. Na taim tudak i laik kamap, mi kisim ol samting bilong mi na putim long sol na karim i go. Na ol manmeri i lukim mi.
Na long moningtaim Bikpela i tokim mi olsem, “Man bilong graun, ating dispela ol bikhet manmeri bilong Israel i bin askim yu long as bilong dispela samting yu bin mekim, a? 10 Orait yu mas givim dispela tok bilong mi God, Bikpela, long ol. Mi gat tok long ol samting bai i kamap long king wantaim olgeta manmeri i stap long Jerusalem.* Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap. 11 Yu mas tokim ol dispela manmeri i stap wantaim yu olsem. Dispela samting yu bin mekim i olsem piksa bilong samting bai i kamap long ol Jerusalem. Bai ol birua i go long Jerusalem na kisim ol na bringim ol i go long narapela kantri olsem ol kalabusman. 12 Na long nait king bilong Juda bai i karim ol samting bilong en na ranawe i go. Na ol man bai i wokim hul long banis bilong taun na king bai i go ausait long dispela hul na lusim taun. Na em bai i karamapim pes bilong en, na em bai i no inap lukim graun em i wokabaut long en. 13 Tasol 2 Kin 25.7, Jer 52.11 mi bai taitim umben bilong mi na king bai i pas long en. Orait na bai mi kisim em i go long taun Babilon, tasol em bai i no inap lukim dispela ples. Na em bai i stap long Babilon inap long taim em i dai. 14 Na bai mi rausim olgeta man i stap wantaim em na bai ol i go nabaut. Em ol ofisa bilong en, na ol soldia i save was long em, na ol arapela soldia bilong en. Na bai mi salim ol birua i go ranim ol na kilim ol i dai.
15-16 “Tasol pait na hangre na sik i no inap pinisim olgeta Juda. Nogat. Bai mi larim liklik lain tasol i stap, na bai mi salim ol i go nabaut long ol arapela kantri. Na bai ol i ken save gut olsem, mi yet mi Bikpela. Na bai ol Juda i stori long ol dispela arapela lain long pasin nogut ol yet i bin mekim. Na tu, ol bai i tokim ol long mi bin mekim save long ol. Ol dispela lain bai i harim na bai ol tu i save gut olsem, mi yet mi Bikpela.”
Esekiel i guria
17 Orait bihain Bikpela i tokim mi olsem, 18 “Man bilong graun, yu mas guria long taim yu kaikai na dring, na yu mas mekim olsem yu pret nogut tru. 19 Na yu mas tokim ol wantok bilong yu olsem, mi God, Bikpela mi laik tok long ol samting bai i kamap long ol manmeri i stap yet long Jerusalem. Ol dispela manmeri i save mekim nogut oltaim long ol wantok bilong ol. Olsem na long taim ol dispela man nogut i kaikai na dring i stap, ol bai i pret nogut tru na guria, long wanem, ol birua bai i kam pait na brumim tru olgeta samting bilong kantri. 20 Na ol bai i bagarapim tru ol taun, na kantri bai i kamap olsem ples nating. Long dispela taim ol Israel bai i save olsem, mi yet mi Bikpela.”
I no longtaim na bai tok bilong profet i kamap tru
21 Bikpela i tokim mi olsem, 22 “Man bilong graun, i gat wanpela tok oltaim ol Israel i save mekim. Dispela tok i olsem, ‘Ol profet i save tok long ol samting bai i kamap. Tasol planti yia i go pinis na nau yumi lukim olsem tok bilong ol i popaia.’ Tasol mi no laikim dispela tok bilong ol Israel. 23 Nau yu mas givim tok bilong mi God, Bikpela, long ol. Bai mi mekim ol i lusim dispela tok olgeta na bai ol i no inap mekim gen. Yu mas givim wanpela nupela tok long ol bilong senisim dispela tok. Nupela tok i olsem, ‘Ol profet i save tok long ol samting bai i kamap. Na nau bai tok bilong ol i kamap tru.’
24 “Nau ol profet i stap long Israel i save giaman long ol i bin lukim samting olsem driman, na ol i save autim tok bilong giamanim ol manmeri. Tasol bai mi pinisim tru dispela pasin. 25 Na mi God, Bikpela, mi yet bai mi givim tok long ol Israel, na ol samting mi tok long en bai i kamap kwiktaim. Yupela bikhetman, harim. Long taim yupela i stap yet, bai mi mekim ol dispela samting. Mi God, Bikpela, mi tok pinis.”
26 Na Bikpela i tokim mi moa olsem, 27 “Man bilong graun, ol Israel i save tok olsem, ‘Esekiel i save lukim ol samting olsem driman na em i save autim tok long samting bai i kamap. Tasol dispela ol samting em i tok long en, ol i no inap kamap nau. Nogat. Ol bai i kamap bihain tru.’ 28 Tasol mi God, Bikpela, mi laik bekim tok bilong ol Israel olsem, ‘Bai mi no inap wet moa. Ol dispela samting mi bin tokim yupela long en, nau tasol bai mi mekim.’ Mi God, Bikpela, mi tok pinis.”

12:2: Ais 1.23, 6.9-10, Jer 5.21, Mt 13.13-14, Mk 8.18, Jo 9.39-41

*12:10: Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.

12:13: 2 Kin 25.7, Jer 52.11