Sapta 8
Jisas i givim kaikai long 4,000 man
(Matyu 15.32-39)
Long dispela taim bikpela lain manmeri i kam bung gen, na ol i no gat kaikai. Na Jisas i singautim ol disaipel bilong en i kam, na em i tokim ol olsem, “Mi Mt 15.32-39, Mk 6.34-44 sori long dispela ol manmeri. Ol i stap wantaim mi inap tripela de pinis, na ol i no gat kaikai. Na sapos ol i stap hangre na mi salim ol i go long haus bilong ol, bai ai bilong ol i raun na ol i pundaun long rot. Sampela ol i bin wokabaut longwe na i kam.” Na ol disaipel i bekim tok bilong en olsem, “Dispela hap i no gat man. Na bai yumi inap kisim bret we na yumi givim kaikai long ol dispela manmeri?” Jisas i askim ol, “Yupela i gat hamas bret i stap?” Na ol i tok, “7-pela.”
Orait na Jisas i tokim ol manmeri, na ol i sindaun long graun. Na em i kisim dispela 7-pela bret, na em i tenkyu long God, na em i brukim na givim long ol disaipel, bilong ol i ken tilim. Na ol i tilim long ol manmeri. Na ol i gat ol wan wan liklik pis tu. Na Jisas i tenkyu long God long ol dispela pis, na em i tokim ol disaipel long tilim ol tu. Taim ol manmeri i kaikai na i pulap, ol i bungim ol liklik hap kaikai i stap yet, na i pulapim 7-pela basket. Namba bilong dispela ol manmeri em inap olsem 4,000.
Orait Jisas i salim ol i go 10 na kwiktaim em i kalap long bot wantaim ol disaipel bilong en, na ol i go long hap bilong distrik Dalmanuta.
Ol i tokim Jisas long wokim mirakel
(Matyu 16.1-4)
11 Ol Mt 12.38, Lu 11.16, Jo 6.30 Farisi i kam na ol i stat long tok pait wantaim Jisas. Ol i tok em i mas wokim wanpela mirakel olsem mak bilong soim ol olsem em i mekim wok bilong God. Ol i laik traim em tasol. 12 Jisas Mt 12.39, Lu 11.29 i pilim hevi long spirit bilong en, na em i tok, “Bilong wanem ol manmeri bilong dispela taim i singaut long lukim mak? Mi tok tru long yupela, ol bai i no inap lukim wanpela mak. Nogat tru.” 13 Na em i lusim ol na i kalap long bot gen, na i go long hapsait bilong raunwara.
Tok piksa bilong yis bilong ol Farisi na Herot
(Matyu 16.5-12)
14 Ol disaipel i lusim tingting na ol i no kisim bret i kam wantaim. Ol i gat wanpela bret tasol i stap long bot. 15 Na Lu 12.1 Jisas i tok strong long ol olsem, “Yupela was gut. Yupela lukaut long yis bilong ol Farisi na long yis bilong Herot.” 16 Orait ol disaipel i toktok namel long ol yet olsem, “Ating em i mekim dispela tok, long wanem, yumi no gat bret.” 17 Jisas Mk 6.52 i save long dispela toktok ol i mekim, na em i tokim ol olsem, “Bilong wanem yupela i toktok nabaut olsem, ‘Yumi no gat bret’? Ating yupela i no klia yet? Ating yupela i no gat save yet? Ating tingting bilong yupela i pas, a? 18 Yupela Jer 5.21, Ese 12.2, Mk 4.12, Ap 28.26 i gat ai, tasol yupela i no lukim ol samting, a? Yupela i gat yau, tasol yupela i no harim tok, a? Yupela i lusim tingting pinis, a? 19 Taim mi brukim 5-pela bret long ol 5,000 man, yupela i pulapim hamas basket long hap bret i stap yet?” Na ol i tok, “12-pela.” 20 “Na taim mi brukim 7-pela bret long ol 4,000 man, yupela i pulapim hamas basket long hap bret i stap yet?” Na ol i tok, “7-pela.” 21 Na em i tokim ol, “Yupela i no save yet, a?”
Jisas i skulim ol disaipel bilong en
(Sapta 8.22—10.52)
Jisas i mekim orait wanpela aipas long Betsaida
22 Jisas wantaim ol disaipel i go kamap long ples Betsaida. Na ol i bringim wanpela man i kam long em, ai bilong en i pas. Na ol i tokim Jisas long putim han long dispela man. 23 Orait Jisas i holim han bilong dispela man aipas, na em i bringim em i go ausait long ples. Na em i spet long ai bilong em, na i putim han antap long em, na i askim em olsem, “Yu lukim wanpela samting, o nogat?” 24 Na dispela man i lukluk, na i tok olsem, “Mi lukim sampela man. Tasol mi lukim ol i olsem ol diwai i wokabaut i go.” 25 Na Jisas i putim han gen long ai bilong em. Na dispela man i lukluk strong, na ai bilong en i kamap gutpela, na em i lukim olgeta samting i kamap klia. 26 Na Jisas i salim em i go long haus bilong en, na i tok, “Yu no ken i go insait long ples.”
Pita i tokaut long Jisas em i husat
(Matyu 16.13-20 na Luk 9.18-21)
27 Jisas i kirap wantaim ol disaipel bilong en, na ol i go long ol ples i stap klostu long taun Sisaria Filipai. Na long rot em i askim ol disaipel bilong en olsem, “Ol manmeri i save tok, mi husat tru?” 28 Na Mk 6.14-15, Lu 9.7-8 ol i tokim em olsem, “Sampela ol i save tok, yu Jon Bilong Baptais. Na sampela i tok, yu Elaija. Na sampela i save tok, yu wanpela profet.” 29 Na Mt 16.16, Mk 9.9, Jo 6.68-69, 11.27 Jisas i askim ol olsem, “Na yupela yet i tok mi husat?” Na Pita i bekim tok bilong en olsem, “Yu dispela man God i bin makim bilong kisim bek ol manmeri bilong en.”* Pastaim wanpela maus bilong heven (lukim Mak 1.11) na sampela spirit nogut (lukim 1.24 na 3.11 na 5.7) i bin tokaut long Jisas em i husat tru. Tasol ol disaipel na ol arapela manmeri i no save long em (lukim 4.41). Nau tasol wanpela disaipel i tokaut klia long Jisas em i husat. 30 Na Jisas i tambuim ol long ol i no ken tokim wanpela man long em i husat tru.
Jisas i tok bai em i dai na kirap bek
(Matyu 16.21-28 na Luk 9.22-27)
31 Orait Mt 17.22 Jisas i stat long skulim ol disaipel olsem, “Pikinini Bilong Man em i mas karim planti pen, na ol hetman na ol bikpris na ol saveman bilong lo bai ol i givim baksait long em na kilim em i dai. Na long de namba 3 bai em i kirap bek.” 32 Em i autim dispela tok klia tru long ol. Na Pita i kisim Jisas i go long arere na i stat long krosim em. 33 Na Jisas i tanim na i lukluk long ol disaipel bilong en, na em i krosim Pita olsem, “Satan, yu go baksait long mi. Yu no bihainim tingting bilong God. Nogat. Yu bihainim tingting bilong ol man tasol.”
34 Na Mt 10.38-39, Lu 14.27 Jisas i singautim ol manmeri i kam long em, wantaim ol disaipel bilong en. Na em i tokim ol olsem, “Sapos wanpela man i laik bihainim mi, orait em i mas daunim laik bilong em yet, na em i mas karim diwai kros bilong en na bihainim mi. 35 Long Lu 17.33, Jo 12.25 wanem, sapos wanpela man i laik holimpas laip bilong em yet, laip bilong en bai i lus. Tasol sapos wanpela man i ting long mi na long gutnius bilong mi, na em i lusim laip bilong en, orait laip bilong en bai i stap gut. 36 Sapos wanpela man i kisim olgeta samting bilong graun, tasol laip bilong em yet i lus, orait dispela olgeta samting bai i helpim em olsem wanem? 37 Bai man i givim wanem pe bilong baim bek laip bilong en? 38 Ol Mt 10.33, Lu 9.26, Ro 1.16, 2 Ti 1.8 manmeri bilong dispela taim ol i save givim baksait long God na mekim ol kain kain pasin nogut. Na sapos wanpela man bilong ol em i sem long mi na long tok bilong mi, orait bihain, taim Pikinini Bilong Man i stap long bikpela lait bilong Papa bilong en na em i kam wantaim ol ensel bilong God, em bai i sem long dispela man tu.”

8:2: Mt 15.32-39, Mk 6.34-44

8:11: Mt 12.38, Lu 11.16, Jo 6.30

8:12: Mt 12.39, Lu 11.29

8:15: Lu 12.1

8:17: Mk 6.52

8:18: Jer 5.21, Ese 12.2, Mk 4.12, Ap 28.26

8:28: Mk 6.14-15, Lu 9.7-8

8:29: Mt 16.16, Mk 9.9, Jo 6.68-69, 11.27

*8:29: Pastaim wanpela maus bilong heven (lukim Mak 1.11) na sampela spirit nogut (lukim 1.24 na 3.11 na 5.7) i bin tokaut long Jisas em i husat tru. Tasol ol disaipel na ol arapela manmeri i no save long em (lukim 4.41). Nau tasol wanpela disaipel i tokaut klia long Jisas em i husat.

8:31: Mt 17.22

8:34: Mt 10.38-39, Lu 14.27

8:35: Lu 17.33, Jo 12.25

8:38: Mt 10.33, Lu 9.26, Ro 1.16, 2 Ti 1.8