Sapta 16
Ol i tokim Jisas long wokim mirakel
(Mak 8.11-13 na Luk 12.54-56)
Ol Mt 12.38, Lu 11.16, 1 Ko 1.22 Farisi na Sadyusi i kam long Jisas na ol i laik traim em. Ol i tokim em long wokim wanpela mirakel olsem mak bilong soim ol olsem em i mekim wok bilong God. * Planti saveman i ting dispela tok i stap namel long tupela sta, em Matyu yet i no bin raitim, tasol narapela man i bin raitim bihain. Tasol em i bekim tok bilong ol olsem, “Long apinun yupela i save tok, ‘Skai i retpela. Bai gutpela taim nau.’ Na long moningtaim yupela i save tok, ‘Klaut i blak na skai i retpela. Olsem na nau bai i gat win na ren.’ Yes, yupela i save lukim ol mak bilong skai na skelim gut. Tasol yupela i no save lukim na skelim ol mak bilong dispela taim nau.* Ol Mt 12.39, Lu 11.29 manmeri bilong dispela taim ol i lain manmeri nogut na ol i no save bel tru long God. Oltaim ol i save singaut long lukim mak. Tasol ol bai i no inap lukim wanpela mak. Nogat. Wanpela mak tasol bai ol i lukim, em mak bilong profet Jona.” Na Jisas i lusim ol na i go.
Tok piksa bilong yis bilong ol Farisi na ol Sadyusi
(Mak 8.14-21)
Jisas wantaim ol disaipel i go kamap long hapsait bilong raunwara, tasol ol disaipel i lusim tingting na ol i no kisim bret i kam wantaim. Na Lu 12.1 Jisas i tokim ol olsem, “Yupela was gut. Yupela lukaut long yis bilong ol Farisi na ol Sadyusi.” Na ol disaipel i toktok namel long ol yet olsem, “Ating em i mekim dispela tok, long wanem, yumi no kisim bret i kam.” Jisas i save long dispela toktok ol i mekim, na em i tokim ol olsem, “Yupela man i gat liklik bilip tasol. Bilong wanem yupela i wok long tok olsem, ‘Yumi no gat bret’? Ating Mt 14.17-21 yupela i no klia yet? Ating yupela i no tingim dispela 5-pela bret ol 5,000 man i kaikai, na hamas basket yupela i pulapim? 10 Na Mt 15.34-38 ating yupela i no tingim dispela 7-pela bret ol 4,000 man i kaikai, na hamas basket yupela i pulapim? 11 Bilong wanem yupela i no save olsem, mi no tingting long bret na mi givim tok long yupela? Mi tok, yupela i mas lukaut gut long yis bilong ol Farisi na ol Sadyusi.”
12 Ol i harim dispela tok na ol i save, em i no tok long ol i mas lukaut long yis bilong wokim bret. Nogat. Em i tok long ol i mas lukaut long tok bilong ol Farisi na ol Sadyusi.
Pita i tokaut long Jisas em i husat
(Mak 8.27-30 na Luk 9.18-21)
13 Jisas i go long hap bilong taun Sisaria Filipai, na long dispela taim em i askim ol disaipel bilong en olsem, “Ol manmeri i save tok Pikinini Bilong Man em i husat tru?” 14 Na Mt 14.1-2, Mk 6.14-15, Lu 9.7-8 ol i tok, “Sampela i save tok, yu Jon Bilong Baptais. Na sampela i tok, yu Elaija. Na sampela i save tok, yu Jeremaia o wanpela profet.” 15 Na Jisas i askim ol, “Na yupela yet i tok mi husat?”
16 Saimon Jo 6.68-69, Ap 8.37, Hi 1.2, 1.5, 1 Jo 4.15 Pita i bekim tok olsem, “Yu dispela man God i bin makim bilong kisim bek ol manmeri bilong en. Yu Pikinini Bilong God i gat laip.”
17 Orait Mt 17.5, 1 Ko 2.10, Ga 1.15-16, Ef 2.8 Jisas i bekim tok bilong em olsem, “Saimon, pikinini bilong Jon, yu ken amamas. I no gat wanpela man bilong graun i bin soim dispela tok long yu. Nogat. Papa bilong mi i stap long heven em tasol i soim dispela long yu. 18 Na Jo 1.42, Ef 2.20, KTH 21.14 mi tokim yu olsem. Yu Pita, na bai mi wokim sios bilong mi antap long dispela ston. Long tok Grik, nem Pita i klostu wankain olsem dispela tok “ston.” Na bai strong bilong Dai i no inap daunim dispela sios. 19 Bai Mt 18.18, Jo 20.23 mi givim ol ki bilong kingdom bilong heven long yu. Samting yu pasim long graun, em bai God i pasim long heven tu. Na samting yu lusim long graun, em bai God i lusim long heven.” 20 Na Mt 17.9, Mk 9.9 Jisas i tambuim ol disaipel strong long ol i no ken tokim wanpela man olsem em yet em i dispela man God i bin promis long salim i kam bilong kisim bek ol manmeri bilong en.
Jisas i redi long i dai
na em i skulim ol disaipel long bihainim pasin bilong en
(Sapta 16.21—20.34)
Jisas i tok bai em i dai na kirap bek
(Mak 8.31—9.1 na Luk 9.22-27)
21 Long dispela taim Jisas i stat long tokim ol disaipel olsem em i mas i go long Jerusalem, na em i mas karim planti pen long han bilong ol hetman wantaim ol bikpris na ol saveman bilong lo. Na bai ol i kilim em i dai, na long de namba 3 bai em i kirap bek.
22 Pita i harim dispela tok na em i kisim Jisas i go long arere na i stat long krosim em olsem, “Bikpela, nogat tru. Dispela samting i no inap kamap long yu.” 23 Na Jisas i tanim na i tokim Pita olsem, “Satan, yu go baksait long mi. Yu laik pasim rot bilong mi. Yu no bihainim tingting bilong God. Nogat. Yu bihainim tingting bilong ol man tasol.”
24 Na Mt 10.38, Lu 14.27, Ap 14.22, 2 Ti 3.12 Jisas i tokim ol disaipel bilong en olsem, “Sapos wanpela man i laik bihainim mi, orait em i mas daunim laik bilong em yet, na em i mas karim diwai kros bilong en na bihainim mi. 25 Long Mt 10.39, Lu 17.33, Jo 12.25 wanem, sapos wanpela man i laik holimpas laip bilong em yet, laip bilong en bai i lus. Tasol sapos wanpela man i ting long mi na i lusim laip bilong en, em bai i kisim laip bilong en. 26 Sapos Sng 49.7-8, Mt 4.8-9 wanpela man i kisim olgeta samting bilong graun, tasol laip bilong em yet i lus, orait dispela olgeta samting bai i helpim em olsem wanem? Bai man i givim wanem pe bilong baim bek laip bilong en? 27 Pikinini Sng 62.12, Snd 24.12, Sek 14.5, Mt 25.31, 26.64, Mk 8.38, Lu 9.26, Ro 2.6, 1 Pi 1.17, KTH 22.12 Bilong Man bai i stap long bikpela lait bilong Papa bilong en, na em bai i kam wantaim ol ensel bilong en. Long dispela taim em bai i givim pe long olgeta manmeri inap long pasin ol i bin mekim. 28 Mi Mk 9.1, Lu 9.27 tok tru long yupela, sampela man i sanap hia bai ol i no i dai yet, na bai ol i lukim Pikinini Bilong Man i kam olsem king.”

16:1: Mt 12.38, Lu 11.16, 1 Ko 1.22

*16:2: Planti saveman i ting dispela tok i stap namel long tupela sta, em Matyu yet i no bin raitim, tasol narapela man i bin raitim bihain.

16:4: Mt 12.39, Lu 11.29

16:6: Lu 12.1

16:9: Mt 14.17-21

16:10: Mt 15.34-38

16:14: Mt 14.1-2, Mk 6.14-15, Lu 9.7-8

16:16: Jo 6.68-69, Ap 8.37, Hi 1.2, 1.5, 1 Jo 4.15

16:17: Mt 17.5, 1 Ko 2.10, Ga 1.15-16, Ef 2.8

16:18: Jo 1.42, Ef 2.20, KTH 21.14

16:18: Long tok Grik, nem Pita i klostu wankain olsem dispela tok “ston.”

16:19: Mt 18.18, Jo 20.23

16:20: Mt 17.9, Mk 9.9

16:24: Mt 10.38, Lu 14.27, Ap 14.22, 2 Ti 3.12

16:25: Mt 10.39, Lu 17.33, Jo 12.25

16:26: Sng 49.7-8, Mt 4.8-9

16:27: Sng 62.12, Snd 24.12, Sek 14.5, Mt 25.31, 26.64, Mk 8.38, Lu 9.26, Ro 2.6, 1 Pi 1.17, KTH 22.12

16:28: Mk 9.1, Lu 9.27