Sapta 8
Na Ap 7.58, 8.4, 11.19, 22.20 long ai bilong Sol, dispela pasin ol i mekim long Stiven em i stret.
Sol em i wok long bagarapim sios
Long de ol i kilim Stiven, ol i stat long mekim nogut tru long ol manmeri bilong sios i stap long Jerusalem. Olsem na olgeta manmeri bilong sios i ranawe i go nabaut long olgeta hap bilong distrik Judia na Samaria. Tasol ol aposel i stap yet long Jerusalem. Sampela man i save bihainim gut pasin God i laikim, ol i planim Stiven, na ol i mekim bikpela krai long em. Na Ap 9.1, 9.13, 9.21, 22.4-5, 26.9-11, 1 Ko 15.9, 1 Ti 1.13 Sol i wok long bagarapim ol manmeri bilong sios. Em i go insait long ol haus bilong ol na em i kisim ol man na meri wantaim. Na em i pulim ol i go na i putim ol long kalabus.
Ol aposel i autim tok bilong Jisas long Judia na Samaria
(Sapta 8.4—12.25)
Ol i autim gutnius long Samaria
Ol Mt 10.23, Ap 6.5, 11.19 dispela manmeri i bin ranawe i go nabaut long olgeta hap, ol i autim gutnius long ol ples ol i stap long en. Filip i go long wanpela taun bilong Samaria, na em i autim gutnius bilong Krais long ol. Planti manmeri moa ol i harim tok bilong Filip na ol i lukim ol mirakel em i wokim, na ol i putim yau gut long tok bilong em. Ol Mt 10.1, Mk 16.17 i lukim Filip i rausim ol spirit nogut i bin i stap long planti manmeri, na ol dispela spirit i singaut nogut tru na i lusim ol. Na planti man bun bilong ol i dai o lek bilong ol i nogut, ol i kamap orait gen. Olsem na bikpela amamas i kamap long ol manmeri bilong dispela taun.
Wanpela man i stap long dispela taun, nem bilong en Saimon. Bipo em i save mekim ol kain kain pasin bilong soim strong na pawa bilong en na mekim olkain marila samting, na ol manmeri bilong Samaria i lukim na ol i tingting planti. Em i save tok olsem, “Mi bikman.” 10 Na ol bikman na ol manmeri nating, olgeta i strong long harim tok bilong Saimon. Ol i save tok, “Dispela strong bilong God, ol i kolim Bikpela Strong, em i stap long dispela man.” 11 Ol i strong long harim tok bilong em, long wanem, planti taim ol i bin lukim em i mekim ol narakain samting tru, na ol i save tingting planti. 12 Tasol taim Filip i autim gutnius bilong kingdom bilong God na bilong nem bilong Jisas Krais, ol man na meri wantaim i bilip na ol i kisim baptais. 13 Na Saimon tu i bilip na i kisim baptais. Na em i raun wantaim Filip na i lukim ol kain kain bikpela mirakel Filip i wokim, na em i tingting planti.
14 Ol aposel i stap long Jerusalem ol i harim tok long ol Samaria i bin kisim tok bilong God. Olsem na ol i salim Pita wantaim Jon i go long ol. 15 Tupela Ap 2.38 i go kamap, orait tupela i beten bai God i givim Holi Spirit long ol dispela Samaria, 16 long Mt 28.19, Ap 10.48, 19.2 wanem, Holi Spirit i no bin kam yet long ol. Ol i kisim baptais tasol long nem bilong Jisas. 17 Tupela Ap 6.6, 19.6, Hi 6.2 i beten pinis, orait tupela i putim han antap long ol, na ol i kisim Holi Spirit.
18 Saimon i lukim tupela aposel i putim han antap long ol na ol i kisim Holi Spirit. Olsem na em i kisim mani i kam long tupela, na em i tok olsem, 19 “Yutupela givim dispela strong long mi tu. Olsem na sapos mi putim han antap long wanpela man, em i ken kisim Holi Spirit.”
20 Tasol Mt 10.8, Ap 2.38, 10.45 Pita i tokim Saimon olsem, “Mani bilong yu i ken bagarap wantaim yu yet! Samting God i save givim olsem presen, em yu ting yu inap baim long mani, a? Nogat tru. 21 Bel Sng 78.37 bilong yu i no stret long ai bilong God. Olsem na yu no inap i stap insait long dispela wok bilong God mipela i mekim. Nogat tru. 22 Yu Dan 4.27, 2 Ti 2.25 mas tanim bel na givim baksait long dispela pasin nogut bilong yu. Na yu mas beten long Bikpela na askim em long pinisim asua bilong dispela tingting nogut i stap long bel bilong yu. 23 Mi Hi 12.15 tok olsem, long wanem, mi lukim yu i mangal tru long kisim presen bilong God na dispela mangal i kamap olsem marasin nogut i bagarapim tingting bilong yu na i mekim yu i stap long kalabus bilong sin.” 24 Na Kis 8.8, Nam 21.7, 1 Kin 13.6, Je 5.16 Saimon i bekim tok olsem, “Yutupela i mas prea long Bikpela bai em i ken marimari long mi, na bai ol dispela samting yutupela i tok long en i no ken kamap long mi.”
25 Orait tupela aposel i autim tok bilong Bikpela na i tokim ol manmeri long ol samting Bikpela i bin mekim long tupela. Na bihain tupela i go bek long Jerusalem. Na taim tupela i wokabaut i go, tupela i autim gutnius long planti ples bilong ol Samaria.
Filip i autim gutnius long man bilong Afrika
26 Wanpela ensel bilong Bikpela i tokim Filip olsem, “Yu kirap na yu go long hap saut, na yu go long dispela rot i lusim Jerusalem na i go daun long taun Gasa.” Dispela rot i stap long hap i no gat man. 27 Orait Ais 56.3-7, Sef 3.10, Jo 12.20 Filip i kirap na i go. Na long dispela rot em i lukim wanpela man bilong Afrika. Em i wanpela bikman long gavman bilong kwin o Kandasi bilong wanpela kantri long Afrika,* Dispela kantri i bin i stap long hap saut bilong kantri Isip. na em i save bosim olgeta mani samting bilong kwin. Em wanpela man ol i bin rausim bol bilong en. Dispela man i bin kam long Jerusalem bilong lotu, 28 na nau em i laik i go bek. Em i sindaun long karis bilong en, na i ritim buk bilong profet Aisaia, na i go. 29 Na Holi Spirit i tokim Filip olsem, “Yu go wokabaut klostu long dispela karis.” 30 Orait Filip i ran i go klostu, na i harim dispela man i ritim buk bilong profet Aisaia. Na Filip i tok olsem, “Ating yu save long as bilong dispela tok yu ritim, o nogat?” 31 Na Jo 16.13 dispela man i bekim tok olsem, “Sapos i no gat man i tokim mi long as bilong dispela tok, orait bai mi inap save olsem wanem?” Na em i tokim Filip, “Yu kam antap long karis na sindaun wantaim mi.”
32 Dispela Ais 53.7-8 hap bilong buk em i ritim, em i gat tok olsem, “Em i no bin mekim wanpela tok. Em i pasim maus olsem sipsip ol i kisim i go bilong kilim, na olsem pikinini sipsip ol i laik katim gras bilong en. 33 Ol i daunim em tru, na ol i no mekim stretpela kot long em. Olsem na em i no gat ol lain pikinini i stap, bai ol man i ken stori long ol. Nogat. Ol i bin pinisim laip bilong en, na em i no i stap moa long graun.”
34 Dispela man i ritim dispela tok pinis, orait em i askim Filip olsem, “Mi askim yu. Profet i tok long husat na i mekim dispela tok? Em i tok long em yet, o em i tok long narapela man?” 35 Orait Lu 24.27, Ap 18.28 Filip i autim tok long dispela man. Pastaim em i autim as bilong tok dispela man i bin ritim, na bihain em i autim ol arapela tok bilong gutnius bilong Jisas. 36-37 Tupela Ap 10.47 i go yet long rot na tupela i kamap long wanpela wara. Na dispela man i tok, “Lukim, wara i stap. Ating wanpela samting i pasim rot na mi no inap kisim baptais?” Sampela saveman i ting narapela hap tok i stap tu long dispela lain. Dispela tok i olsem, “Na Filip i tok, ‘Sapos yu bilip tru long bel bilong yu, orait yu ken kisim baptais.’ Na em i bekim tok olsem, ‘Mi bilip long Jisas Krais em i Pikinini Bilong God.’ ”
38 Orait dispela man i tok na draiva i mekim ol hos i pulim karis ol i sanap. Na Filip wantaim dispela man i go daun long wara. Na Filip i baptaisim em. 39 Na 1 Kin 18.12, 2 Kin 2.16, Ese 3.12-14 tupela i lusim wara na i kam antap, na wantu Spirit bilong Bikpela i kisim Filip i go, na dispela man i no lukim em moa. Tasol dispela man i amamas na i bihainim rot bilong en na i go. 40 Na Ap 21.8 Filip i lukim olsem em i stap long taun Asdot, na em i go long olgeta taun nabaut na em i autim gutnius bilong Jisas. Na bihain em i go kamap long taun Sisaria.

8:1: Ap 7.58, 8.4, 11.19, 22.20

8:3: Ap 9.1, 9.13, 9.21, 22.4-5, 26.9-11, 1 Ko 15.9, 1 Ti 1.13

8:4: Mt 10.23, Ap 6.5, 11.19

8:7: Mt 10.1, Mk 16.17

8:15: Ap 2.38

8:16: Mt 28.19, Ap 10.48, 19.2

8:17: Ap 6.6, 19.6, Hi 6.2

8:20: Mt 10.8, Ap 2.38, 10.45

8:21: Sng 78.37

8:22: Dan 4.27, 2 Ti 2.25

8:23: Hi 12.15

8:24: Kis 8.8, Nam 21.7, 1 Kin 13.6, Je 5.16

8:27: Ais 56.3-7, Sef 3.10, Jo 12.20

*8:27: Dispela kantri i bin i stap long hap saut bilong kantri Isip.

8:31: Jo 16.13

8:32: Ais 53.7-8

8:35: Lu 24.27, Ap 18.28

8:36-37: Ap 10.47

8:36-37: Sampela saveman i ting narapela hap tok i stap tu long dispela lain. Dispela tok i olsem, “Na Filip i tok, ‘Sapos yu bilip tru long bel bilong yu, orait yu ken kisim baptais.’ Na em i bekim tok olsem, ‘Mi bilip long Jisas Krais em i Pikinini Bilong God.’ ”

8:39: 1 Kin 18.12, 2 Kin 2.16, Ese 3.12-14

8:40: Ap 21.8