Song 78
Ol manmeri i mekim God i bel hevi tru
Asap i raitim dispela song, em kain song ol i kolim Maskil.
Yupela ol manmeri bilong mi,
yupela harim gut
tok bilong mi.
Yupela putim yau gut
long toktok mi laik mekim.
Mi Mt 13.35 laik mekim ol tok piksa
long yupela.
Mi bai stori
long ol kain kain samting
i stap hait
long bipo i kam inap nau.
Bipo ol tumbuna i tokim mipela
long ol dispela samting,
na mipela i harim pinis
na mipela i save long en.
Mipela i no ken haitim tok
long ol pikinini bilong mipela.
Nogat.
Bai mipela i tokim
ol nupela lain pikinini i kamap.
Bai mipela i stori
long bikpela strong bilong God,
na long ol strongpela wok
em i bin mekim,
na long ol kain kain mirakel
em i bin wokim.
God i givim lo bilong en
long ol manmeri bilong Israel.
Em i givim tok
long ol lain tumbuna
bilong Jekop,
bilong ol i bihainim.
Em i tokim ol tumbuna bipo olsem,
“Yupela i mas lainim gut
ol pikinini bilong yupela
long olgeta lo bilong mi.”
Olsem na ol lain pikinini
i kamap bihain
ol tu i ken lainim,
na bai dispela lain i mas tokim
ol pikinini bilong ol.
Sapos ol i mekim olsem,
bai ol dispela lain tu
i ken bilip long God,
na ol i no ken lusim tingting
long ol samting em i bin mekim.
Na bai ol i ken bihainim
olgeta lo bilong em.
Nogut ol i kamap wankain
olsem ol tumbuna bilong ol.
Ol tumbuna i bin bikhet
na sakim tok bilong God,
na ol i no bilip strong long em,
na ol i no bihainim
tok bilong en oltaim.
Bipo ol Efraim i save pait
long banara na spia.
Tasol dispela taim pait i kirap
na ol i ranawe.
10 Ol i no bihainim
kontrak bilong God,
na ol i no laik bihainim
lo bilong en.
11 Ol i lusim tingting
long ol samting em i bin mekim
na long ol mirakel em i bin wokim
long ai bilong ol.
12 Long Kis 7.8—12.32 ai bilong ol tumbuna
God i wokim wanpela mirakel
long ples Soan long kantri Isip.
13 God Kis 14.21-22 i brukim solwara
na solwara i sanap
long hap na long hap,
na em i bringim ol Israel
i kam namel.
14 Long Kis 13.21-22 san em i stap long klaut
na em i go pas long ol,
na long nait em i stap
long lait bilong paia
na i go pas long ol.
15 Em Kis 17.1-7, Nam 20.2-13 i brukim ol ston long ples drai,
na i mekim wara i kamap
long daunbilo
na ol i dring.
16 Em i mekim wara i kamap long ston
na wara i ran
olsem bikpela wara long bus.
 
17 Tasol ol i wok long mekim sin
long God Antap Tru.
Ol i stap long ples drai
na ol i bikhet long em.
18 Ol Kis 16.2-15, Nam 11.4-23, 11.31-35 i traim God na mekim olsem.
Ol i singaut strong
long em i givim ol
dispela kaikai ol i laikim tumas.
19 Ol i tok bilas long God olsem,
“God inap givim mipela
planti kaikai long ples drai, a?
20 Tru, pastaim em i paitim ston
na bikpela wara i kamap.
Tasol olsem wanem?
Em inap givim bret na mit
long mipela, o nogat?”
 
21 Orait Bikpela i harim tok bilong ol
na em i kros.
Em i salim paia i kam daun
long ol lain bilong Jekop.
Na kros bilong en
i kamap bikpela tru.
22 Long wanem, ol i no bilip long em.
Na ol i no laik bilip
long em i laik helpim ol
bai ol i stap gut.
23 Tasol maski, em i tokim skai antap
na skai i op.
24 Orait Jo 6.31 em i salim mana i pundaun
na ol i kaikai.
Em i givim kaikai bilong heven
long ol manmeri.
25 Olsem na ol i kisim
kaikai bilong ol ensel.
God i givim planti kaikai long ol,
na ol inap tru.
26 Na bihain em i kirapim win
long hap bilong sankamap,
na long strong bilong em tasol,
em i kirapim win
long hap bilong saut.
27 Na em i mekim planti pisin
i pundaun namel long ol
inap olsem das bilong graun,
na olsem wesan bilong nambis.
28 God i mekim ol dispela pisin
i pundaun
namel long kem bilong ol,
na raunim ol haus sel bilong ol.
29 Olsem na ol manmeri i kaikai
na i pulap tru.
Dispela samting ol manmeri
i krai long kisim,
em God i givim ol.
30 Ol i wok long kaikai i stap.
Ol i no kaikai pinis yet,
31 na God i kros long ol
na i kilim i dai ol strongpela man,
em ol gutpela yangpela man
bilong Israel.
 
32 God i bin wokim ol mirakel,
tasol ol manmeri
i wok long mekim sin moa yet
na ol i no bilip long em.
33 Orait wantu tasol em i pinisim ol,
olsem win i kamap long maus
i save go pinis kwik.
Em i bagarapim ol kwiktaim tru
na ol i dai.
34 Taim God i kilim sampela i dai,
ol arapela i tanim bel
na i kam bek long em
na ol i prea strong long em.
35 Nau Kis 15.13, Lo 7.8, Ais 41.14, 63.9 ol i tingim gen,
God em i wasman bilong ol.
God Antap Tru
em i man bilong helpim ol.
36 Tasol ol i giaman
na mauswara nating long em.
37 Ol Ap 8.21 i no bihainim tok bilong em,
na ol i brukim kontrak
ol i bin mekim wantaim em.
 
38 Tasol God i marimari long ol
na rausim sin bilong ol,
na em i no bagarapim ol.
Planti taim em i pasim
kros bilong em,
na em i no belhat long ol.
39 Em Sng 103.14-16, Jo 3.6-8, Je 4.14 i tingting long ol olsem,
ol i manmeri tasol,
ol i olsem win i kam na i go pinis.
 
40 Planti taim ol i bikhet
na ol i sakim tok bilong em
long ples drai.
Na planti taim ol i mekim em
i bel hevi.
41 Ol i no lusim pasin
bilong traim God bilong Israel,
em God bilong mekim
gutpela na stretpela pasin olgeta.
Ol i traim em
na mekim em i kros tru long ol.
42 Ol i no tingim
bikpela strong bilong em,
na ol i no ting long dispela taim
em i bin kisim bek ol
long han bilong ol birua.
43 Long dispela taim
em i wokim olkain mirakel
long hap bilong Soan long Isip.
44 God Kis 7.17-21 i tanim ol wara i kamap blut
na ol Isip i no inap dring.
45 Na Kis 8.1-6, 8.20-24 em i salim planti lang
na planti rokrok i go long ol.
Na ol lang i kaikaim ol,
na ol rokrok i bagarapim
planti samting
long ol gaden bilong ol.
46 Na Kis 10.12-15 God i salim ol binatang
wantaim ol grasopa i kam
na ol i kaikai ol samting
i kamap long ol gaden bilong ol.
47 Em Kis 9.22-25 i salim ren olsem ais
na dispela i bagarapim
ol diwai wain bilong ol.
Na em i mekim ais
i bagarapim ol diwai fik bilong ol.
48 Em i salim bikpela ren
olsem ais i kam
na i kilim ol bulmakau bilong ol.
49 Em i kros moa moa yet long ol
na i mekim save tru long ol.
Na em i salim ol ensel
i go bagarapim ol
na ol i gat bikpela hevi.
50 Em i belhat long ol
na em i no larim ol. Nogat.
Em i salim bikpela sik long ol
na ol i dai nabaut.
 
51 Em Kis 12.29 i kilim i dai
ol namba wan pikinini
bilong olgeta lain bilong Isip.
52 Na Kis 13.17-22 em i olsem wasman bilong sipsip,
na em i go pas
na was long ol manmeri bilong en.
Long ples drai
em i soim rot long ol.
53 Em Kis 14.26-28 i bringim ol i go na ol i stap gut,
olsem na ol i no pret.
Tasol solwara i karamapim
ol birua bilong ol.
54 Em Kis 15.17, Jos 3.14-17 i bringim ol i kam
long graun bilong em yet.
Em dispela ples maunten
em i bin kisim
long strong bilong em yet.
55 Em Jos 11.16-23 i rausim ol arapela lain
taim ol manmeri bilong en i kam.
Na em i tilim dispela graun
long ol lain bilong Israel.
Na em i larim ol i sindaun gut
long ol haus sel bilong ol.
56 Tasol Het 2.11-15 ol Israel i traim
God Antap Tru
na i bikhet long em.
Ol i no bihainim lo bilong en.
57 Ol i bikhet na sakim tok bilong en,
olsem ol tumbuna bilong ol
i bin mekim bipo.
Ol i olsem banara i krungut
na i no save sut stret.
58 Ol i wokim ol alta
bilong giaman god
na dispela i mekim God i kros.
Ol i wokim ol giaman god
na God i bel nogut long ol.
59 God i lukim pasin bilong ol
na em i belhat tru long ol,
olsem na em i givim baksait olgeta
long ol Israel.
60 Na Jos 18.1, Jer 7.12-14, 26.6 em i lusim haus sel bilong en
long Silo.
Long dispela haus em i bin i stap
namel long ol manmeri.
61 Na 1 Sml 4.4-22 em i larim ol birua
i kisim Bokis Kontrak.
Long dispela bokis ol i save lukim
strong bilong en
na bikpela lait
bilong pes bilong en.
62 Em i kros long ol manmeri bilong en
na i larim ol birua i kilim ol i dai.
63 Ol yangpela man i dai
long bikpela pait,
na ol yangpela meri i no gat man
bilong maritim ol.
64 Ol birua i kilim i dai ol pris
na ol meri bilong ol i no inap sori
na krai long ol.
 
65 Orait nau Bikpela i kirap,
olsem man i kirap long bet,
na olsem strongpela man
i dring planti wain
na i singaut nabaut.
66 Na em i pait long ol birua
na ranim ol i go bek.
Em i winim ol tru na ol i sem nogut,
na ol i no inap pait gen.
67 Tasol em i no laikim
ol tumbuna pikinini
bilong lain bilong Josep,
na em i no makim
ol lain bilong Efraim.
68 Em i makim lain bilong Juda
na maunten Saion,
dispela maunten
em i save laikim tumas.
69 Em i wokim haus bilong en
long dispela maunten,
na em i mekim haus
i stap strong oltaim
olsem skai antap
na olsem dispela graun
em i bin wokim
na i stap strong tru.
 
70 God 1 Sml 16.11-12, 2 Sml 7.8, 1 Sto 17.7 i makim Devit,
wokman bilong en,
na i kisim em
long wok bilong lukautim
ol bikpela sipsip
na ol pikinini sipsip.
71 Na God i putim em i stap
king bilong Israel,
na em i stap wasman
bilong ol manmeri bilong God.
72 Devit 1 Kin 9.4 i tingting
long wok bilong em tasol,
na em i lukautim ol gut.
Na em i stap gutpela lida bilong ol.

78:2: Mt 13.35

78:12: Kis 7.812.32

78:13: Kis 14.21-22

78:14: Kis 13.21-22

78:15: Kis 17.1-7, Nam 20.2-13

78:18: Kis 16.2-15, Nam 11.4-23, 11.31-35

78:24: Jo 6.31

78:35: Kis 15.13, Lo 7.8, Ais 41.14, 63.9

78:37: Ap 8.21

78:39: Sng 103.14-16, Jo 3.6-8, Je 4.14

78:44: Kis 7.17-21

78:45: Kis 8.1-6, 8.20-24

78:46: Kis 10.12-15

78:47: Kis 9.22-25

78:51: Kis 12.29

78:52: Kis 13.17-22

78:53: Kis 14.26-28

78:54: Kis 15.17, Jos 3.14-17

78:55: Jos 11.16-23

78:56: Het 2.11-15

78:60: Jos 18.1, Jer 7.12-14, 26.6

78:61: 1 Sml 4.4-22

78:70: 1 Sml 16.11-12, 2 Sml 7.8, 1 Sto 17.7

78:72: 1 Kin 9.4