Sapta 4
Na taim Samuel i tokim ol Israel long olgeta samting, ol i save putim yau gut long tok bilong en.
Ol Filistia i kisim Bokis Kontrak
Long dispela taim ol Israel i kirap i go pait long ol Filistia, na ol i wokim kem klostu long taun Ebeneser. Na ol Filistia i wokim kem klostu long taun Afek. Bihain ol Filistia i lainim ol soldia bilong ol na kirapim pait long ol Israel. Bikpela pait tru i kirap na ol Filistia i winim ol Israel na kilim i dai 4,000 man. Na taim ol soldia bilong Israel i kam bek long kem, ol hetman i tok, “Bilong wanem Bikpela i larim ol Filistia i winim yumi? Goan, yumi salim sampela man i go long Silo bilong kisim Bokis Kontrak bilong Bikpela na bringim i kam. Na taim yumi go pait bai Bikpela i ken i go wantaim yumi na helpim yumi, bai ol birua i no inap winim yumi.” Ol Kis 25.22 hetman i tok pinis, orait ol soldia i salim sampela man i go long Silo na ol i kisim Bokis Kontrak bilong Bikpela I Gat Olgeta Strong. Dispela Bokis i gat tupela piksa bilong ensel antap long en na em i olsem sia king bilong Bikpela. Na taim ol i kisim Bokis Kontrak i kam, orait tupela pikinini man bilong Eli, em Hopni na Finias, i was long Bokis na i kam wantaim ol dispela man.
Ol i kamap long kem na ol Israel i lukim Bokis Kontrak na ol i amamas na singaut strong moa, na bikpela nois tru i kamap. Ol Filistia i harim ol Israel i singaut olsem, na ol i tok, “Harim dispela singaut long kem bilong ol Hibru. Bilong wanem ol i singaut nogut olsem?” Bihain ol Filistia i harim tok olsem, Bokis Kontrak bilong Bikpela i kam pinis long kem, na ol i pret na tok olsem, “Sampela god i kam insait long kem bilong ol Israel. Olaman, nau bai yumi bagarap tru. Bipo i no gat wanpela birua i bin mekim dispela kain pasin long yumi. Nau bai yumi lus tru. Husat bai i helpim yumi na bai ol dispela strongpela god i no inap bagarapim yumi? Ol dispela god tasol i bin salim ol kain kain samting nogut i kam long ol Isip na kilim ol i dai long ples drai. Tasol maski. Yumi mas sanap strong na pait olsem man tru. Sapos nogat, bai yumi kamap wokboi nating bilong ol Hibru, olsem ol i bin i stap wokboi nating bilong yumi. Olsem na yumi mas pait strong.”
10 Orait ol Filistia i pait strong tru na winim ol Israel na ol Israel i ranawe i go long ples bilong ol. Long dispela de ol Filistia i kilim i dai planti man moa, inap 30,000 olgeta. 11 Na tu ol i kilim i dai dispela tupela pikinini man bilong Eli na ol i kisim Bokis Kontrak bilong Bikpela.
Eli i dai
12 Wanpela soldia bilong lain Benjamin i lusim ples bilong pait na i ran i go long Silo na i go kamap long dispela de tasol. Em i bel hevi tru long ol samting i bin kamap long pait, olsem na em i bin brukim klos bilong en na putim graun long het. 13 Eli i stap long Silo na i sindaun long sia bilong en long arere bilong rot. Em i tingting planti long Bokis Kontrak bilong Bikpela na em i was i stap. Orait dispela soldia i kamap long Silo na i stori long ol manmeri long ol Israel i lus long pait. Na olgeta manmeri i pret na i singaut nogut tru.
14-15 Long dispela taim Eli i gat 98 krismas na ai bilong en i pas olgeta. Orait Eli i harim singaut bilong ol manmeri na em i askim ol, “Bilong wanem yupela i singaut olsem?” Orait dispela soldia i ran i go long Eli na tokim em olsem, 16 “Nau long dispela de tasol mi ranawe long ples bilong pait na mi kam.” Na Eli i askim em, “Pikinini, olsem wanem?” 17 Na man i bekim tok olsem, “Ol Filistia i winim mipela na kilim planti soldia tumas. Olsem na mipela i ranawe long ol. Na tu ol i kilim tupela pikinini man bilong yu, Hopni na Finias. Na ol i bin kisim Bokis Kontrak bilong God.” 18 Eli i harim dispela tok long Bokis Kontrak, orait em i pundaun baksait long sia bilong en klostu long dua bilong banis bilong haus bilong God. Em i lapun pinis na i patpela tumas, olsem na taim em i pundaun em i brukim nek bilong en na i dai pinis. Em i bin bosim Israel inap long 40 yia.
Meri bilong Finias i dai
19 Long dispela taim tambu bilong Eli, em meri bilong Finias, em i gat bel na taim bilong em i karim pikinini i klostu. Orait em i harim tok olsem, ol Filistia i kisim pinis Bokis Kontrak bilong God, na tambu papa bilong en wantaim man bilong en, tupela i dai pinis. Olsem na wantu pen bilong karim pikinini i kamap long em na em i karim pikinini. 20 Klostu em i laik i dai na ol meri bilong helpim em, ol i tokim em olsem, “Yu no ken pret. Harim, yu karim pikinini man pinis.” Tasol mama bilong pikinini i no harim dispela tok na i no bekim tok bilong ol dispela meri. 21 Tasol em i tok olsem, “Strong bilong God i lusim yumi Israel.” Olsem na em i kolim nem bilong pikinini, Ikabot.* Long tok Hibru nem Ikabot i wankain olsem dispela tok, “Strong bilong God i no i stap.” Em i ting long ol birua i kisim Bokis Kontrak na long tambu papa na long man bilong en i dai pinis, na em i tok olsem. 22 Olsem na em i tok, “Strong bilong God i lusim yumi Israel, long wanem, ol birua i kisim pinis Bokis Kontrak bilong God.”

4:4: Kis 25.22

*4:21: Long tok Hibru nem Ikabot i wankain olsem dispela tok, “Strong bilong God i no i stap.”