Sapta 3
Bikpela i toktok long Samuel
Yangpela mangi Samuel i save mekim wok bilong Bikpela na Eli i bosim em. Planti yia i go pinis na Bikpela i no bin givim planti tok long ol Israel. Wan wan taim tasol em i save kamap long ol long samting olsem driman na givim tok long ol. Nau ai bilong Eli i nogut na klostu em i aipas olgeta. Orait wanpela nait em i slip i stap long wanpela rum long haus bilong God, na Samuel i slip long rum Bokis Kontrak bilong God i stap long en. Klostu i laik tulait na lam bilong haus bilong God i lait i stap yet, orait Bikpela i singaut long Samuel. Na Samuel i tok, “Yesa, mi stap.” Na em i kirap na ran i go long Eli na i tok, “Mi harim yu singautim mi, olsem na mi kam.” Tasol Eli i bekim tok, “Mi no singautim yu. Yu go slip gen long bet bilong yu.”
Orait Samuel i go bek long bet na i slip na bihain Bikpela i singautim em gen, na Samuel i kirap i go long Eli na i tok, “Yu singautim mi, olsem na mi kam.” Tasol Eli i tok, “Pikinini, mi no singautim yu. Yu go slip gen long bet bilong yu.” Samuel i no save gut long Bikpela, long wanem, Bikpela i no bin toktok wantaim em bipo. Orait bihain Bikpela i singaut long Samuel namba 3 taim, na Samuel i kirap i go long Eli na i tok, “Yu singautim mi na mi kam.” Nau Eli i save, Bikpela tasol i bin singautim Samuel. Olsem na Eli i tokim em, “Yu slip gen long bet, na sapos em i singautim yu gen, orait yu mas tok olsem, ‘Bikpela, yu ken tokim mi. Mi wokboi bilong yu na mi putim yau long tok bilong yu.’ ”
Orait Samuel i harim tok bilong Eli na em i go slip gen long bet. 10 Na bihain Bikpela i kam sanap na singaut long em olsem bipo, “Samuel, Samuel.” Na Samuel i tok, “Yu ken tok nau. Mi wokboi bilong yu na mi putim yau long tok bilong yu.” 11 Na Bikpela i tokim em olsem, “Harim gut. Klostu mi laik mekim wanpela samting namel long ol Israel, na taim ol i harim tok long dispela samting bai ol i kirap nogut tru. 12 Na long dispela taim bai mi mekim olgeta samting nogut i kamap long famili bilong Eli olsem mi bin tok. 13 Mi gat tok long em olsem, bai mi mekim save long famili bilong em na pinisim ol tru, long wanem, tupela pikinini bilong en i bin tok nogut long mi. Na Eli yet i save tupela i mekim dispela pasin, tasol em i no pasim tupela. 14 Olsem na mi tok strong long famili bilong Eli olsem, i no gat wanpela ofa inap long pinisim asua bilong sin bilong ol. Nogat tru.” 15 Orait Samuel i harim dispela tok na em i slip long bet inap long tulait.
Na long moningtaim Samuel i kirap na i go opim dua bilong haus bilong Bikpela. Tasol Samuel i pret long tokim Eli long em i bin lukim dispela samting olsem driman. 16 Na Eli i singautim Samuel olsem, “Samuel, pikinini bilong mi, yu kam.” Orait Samuel i tok, “Yesa, mi kam nau.” 17 Na Eli i askim em, “Bikpela i tok wanem long yu? Yu no ken haitim wanpela tok long mi. Sapos yu haitim sampela tok, bai God i ken mekim save tru long yu.” 18 Olsem na Samuel i tokim em long olgeta tok bilong Bikpela, na em i no haitim wanpela samting. Nogat tru. Eli i harim na em i tok, “Em yet i Bikpela. Sapos em i laik mekim wanem samting, orait em i ken mekim.”
19 Na Samuel i kamap bikpela man, na Bikpela i stap wantaim em. Olsem na sapos Samuel i tok long wanpela samting bai i kamap, orait Bikpela i save mekim dispela samting i kamap olsem Samuel i tok. 20 Olsem na olgeta manmeri long olgeta hap bilong Israel i save olsem, Bikpela i bin makim Samuel olsem profet tru bilong en. 21 Na Bikpela i save kamap long Samuel long Silo na givim tok long em.