Sapta 5
Bokis Kontrak i stap long kantri Filistia
Ol Filistia i kisim pinis Bokis Kontrak bilong God na ol i kirap lusim taun Ebeneser na karim Bokis i go long Asdot, wanpela taun bilong ol. Ol i kamap pinis na ol i karim Bokis Kontrak i go insait long haus lotu bilong Dagon, giaman god bilong ol, na putim klostu long piksa bilong Dagon ol i bin wokim long ston. Orait long moningtaim tru long de bihain, ol manmeri bilong Asdot i kirap na i lukim piksa bilong Dagon i pundaun pes i go daun long graun klostu long Bokis Kontrak bilong Bikpela. Olsem na ol i kisim Dagon na sanapim long ples bilong en gen. Orait long nait ol i slip na long moningtaim tru ol i go long haus lotu na ol i lukim piksa i pundaun gen klostu long Bokis Kontrak bilong Bikpela. Na het wantaim han bilong Dagon i bruk na i slip i stap long plua klostu long dua. Tasol ol arapela hap bilong bodi bilong Dagon i no bruk na i stap gut. Long dispela as tasol, na nau ol pris wantaim ol man i save lotu long Dagon, ol i no save wokabaut moa long dispela hap bilong plua bilong haus lotu bilong Dagon, em het wantaim han bilong Dagon i bin pundaun i stap long en. Ol i save kalapim tasol.
Taim Bokis Kontrak i stap long Asdot, Bikpela i mekim save long ol manmeri bilong Asdot wantaim ol manmeri i stap klostu long Asdot, na em i mekim ol i pret nogut tru. Na em i mekim ol buk nogut i kamap long skin bilong ol. Ol man bilong Asdot i lukim dispela hevi na ol i tok, “God bilong Israel i wok long mekim save long yumi na long Dagon, god bilong yumi. Olsem na yumi no ken larim dispela Bokis Kontrak i stap moa long ples bilong yumi.” Olsem na ol i salim tok i go long ol 5-pela king bilong Filistia na askim ol long kam bung. Ol i bung pinis na ol Asdot i askim ol olsem, “Mipela bai i mekim wanem long Bokis Kontrak bilong God bilong ol Israel?” Na ol hetman i bekim tok olsem, “Kisim i go long taun Get.” Orait ol i karim i go long Get, em narapela taun bilong ol Filistia. Tasol taim ol i bringim Bokis Kontrak i go long Get, Bikpela i mekim save long ol manmeri bilong dispela taun tu na mekim ol i pret moa. Na em i mekim ol buk nogut i kamap long olgeta manmeri na bagarapim ol nogut tru. 10 Olsem na ol Get i salim Bokis Kontrak i go long Ekron, narapela taun bilong ol Filistia. Bokis Kontrak i kamap pinis, orait ol Ekron i singaut strong olsem, “Olaman, ol i laik kilim yumi olgeta, olsem na ol i bringim Bokis Kontrak bilong God bilong ol Israel i kam.” 11 Na ol i singautim ol king bilong ol Filistia i kam, na ol i tokim ol king olsem, “Plis, yupela salim dispela Bokis Kontrak bilong God bilong ol Israel i go bek long ples bilong em yet. Olsem na bai em i no inap kilim mipela wantaim ol famili bilong mipela.” Ol i tok olsem, long wanem, God i wok long mekim save moa yet long ol na planti manmeri i dai. Olsem na olgeta i pret nogut tru. 12 Na ol manmeri i no i dai, ol buk i kamap long skin bilong ol, na ol i singaut long God i helpim ol.