Sapta 9
Ol animal i dai
Bihain Bikpela i tokim Moses long go long king na tokim em olsem, “God, Bikpela bilong mipela ol Hibru, i tok, ‘Larim ol manmeri bilong mi i go bai ol i ken mekim lotu long mi. Sapos yu wok long pasim ol na yu no larim ol i go, bai mi mekim save long yu. Bai mi salim bikpela sik i kam long olgeta animal bilong yu, olsem ol hos na donki na kamel na bulmakau na sipsip na meme. Tasol mi Bikpela yet, bai mi lukautim gut ol animal bilong ol Israel na i no gat wanpela animal bilong ol bai i dai.’ ” Na Bikpela i makim taim bilong mekim dispela samting, na i tok, “Tumora bai mi mekim olsem.”
King i bikhet yet na Bikpela i mekim olsem em i bin tok, na olgeta animal bilong ol Isip i dai. Tasol olgeta animal bilong ol Israel i stap gut, na i no gat wanpela i dai. Na king i askim ol manmeri bilong en, “Olgeta animal bilong ol Israel i stap gut, o nogat?” Na sampela man i tokim em olsem, “Yes. Olgeta i stap gut. I no gat wanpela i dai.” Tasol king i bikhet yet na i no larim ol manmeri i go.
Ol buk i kamap long skin bilong ol Isip
Na Bikpela i tokim Moses na Aron olsem, “Yutupela go long wanpela haus bilong kukim brik na kisim sampela sit bilong paia na i go long king. Yutupela i kamap pinis long king, orait Moses, yu mas tromoi dispela sit bilong paia i go antap. Na dispela sit bilong paia bai i kamap das na inapim olgeta graun bilong Isip. Na taim dispela das i pundaun long skin bilong ol man na animal, bai buk i kamap na i bruk na bikpela sua i kamap.” 10 Orait KTH 16.2 ol i kisim sit bilong paia na i go sanap long ai bilong king, na Moses i tromoi sit bilong paia i go antap. Na sit bilong paia i kamapim ol buk na ol buk i bruk na ol sua i kamap long skin bilong ol manmeri na bilong ol animal. 11 Na ol glasman i no inap kamap long Moses, long wanem, buk i pulap long skin bilong ol olsem long skin bilong ol arapela manmeri bilong Isip. 12 Tasol Bikpela i pasim strong tingting bilong king na king i no harim tok bilong Moses wantaim Aron, olsem Bikpela i tok pinis.
Bikpela ren ais i pundaun
13 Bihain Bikpela i tokim Moses olsem, “Long moningtaim tru yu mas i go bungim king na tokim em olsem, ‘God, Bikpela bilong mipela Hibru i tok, “Larim ol manmeri bilong mi i go bai ol i ken lotu long mi. 14 Sapos nogat, nau bai mi mekim save tru long yu yet na long ol manmeri bilong yu. Na bai yupela i ken save gut olsem, long olgeta hap bilong graun i no gat wanpela man o wanpela god i olsem mi. 15 Ating sapos mi bin mekim save long yu wantaim ol manmeri bilong yu na bagarapim yupela long bikpela sik, bai yupela olgeta i pinis. 16 Tasol Ro 9.17 mi bin larim yupela i stap olsem bai mi ken soim bikpela strong bilong mi long yupela, na bai ol manmeri i ken tokaut long biknem bilong mi long olgeta hap bilong graun. 17 Tasol yu wok long bikhet long ol manmeri bilong mi na yu no larim ol i go. 18 Orait harim. Tumora long wankain taim olsem nau, bai mi mekim bikpela ren ais i kam daun. Kain ren ais olsem i no bin kamap long Isip long taim kantri Isip i kamap nupela i kam inap nau. 19 Olsem na tokim ol man long kisim ol bulmakau na olgeta samting bilong yu i stap nabaut na bringim i go insait long sampela haus. Bai mi mekim bikpela ren ais i pundaun long ol man na long ol abus i stap ausait, na bai ol i dai.” ’
20 Sampela ofisa bilong king ol i pret long dispela tok Bikpela i bin mekim na ol i bringim ol wokboi na ol abus bilong ol i go insait. 21 Tasol sampela i no wari long tok bilong Bikpela, na ol i larim ol wokboi na ol abus bilong ol i stap nating long ausait. 22 Orait Sng 78.47-48, 105.32 nau Bikpela i tokim Moses, “Litimapim han bilong yu na makim skai, na ren ais bai i pundaun long olgeta hap bilong Isip, long ol manmeri wantaim ol animal na long olgeta kaikai long gaden.” 23 Na Moses i litimapim stik bilong wokabaut i go antap na Bikpela i mekim klaut i pairap na lait bilong klaut i sut i kam daun long graun, na em i salim ren ais i kam daun. Bikpela i mekim dispela ren ais i kam daun long olgeta hap bilong Isip. 24 Ren KTH 8.7, 16.21 ais i pundaun moa yet, na bikpela lait bilong klaut i sut i go long olgeta hap. Bipo ol Isip i no bin lukim wanpela ren ais olsem. Nogat tru. 25 Ren ais i bagarapim ol man na ol animal na olgeta samting i stap ausait long olgeta hap bilong Isip. Dispela ren ais i bagarapim tru olgeta samting long gaden na i brukim olgeta diwai ol man i bin planim bilong kisim pikinini bilong ol. 26 Tasol long distrik Gosen, em hap ol Israel i stap long en, dispela wanpela hap tasol i no gat ren ais.
27 Orait king i salim tok i go long Moses na Aron bai tupela i kam. Tupela i kam pinis, orait king i tokim tupela olsem, “Nau mi mekim sin pinis. Bikpela i mekim stretpela pasin, tasol mi wantaim ol pipel bilong mi i bin mekim rong. 28 Dispela ren ais na klaut i pairap, em i bagarapim mipela pinis. Olsem na yu mas beten long Bikpela bai em i pinisim dispela samting, na bai mi larim yupela i go. Bai yupela i no ken i stap moa long dispela hap.” 29 Orait Moses i tokim em, “Taim mi go ausait long taun bai mi litimapim han bilong mi na mi prea long Bikpela. Na bai klaut i no moa pairap na bai ren ais i pinis. Olsem na bai yu ken save, dispela graun i bilong Bikpela tasol. 30 Tasol mi save, yu wantaim ol ofisa bilong yu i no pret yet long God, Bikpela.”
31 Long dispela taim ol liklik diwai ol i save wokim tret long skin bilong en, na ol rais bali i bagarap nogut tru, long wanem, rais bali i redi pinis long kisim, na kru bilong dispela ol liklik diwai i kamap nupela yet. 32 Kaikai bilong wit tasol i no bagarap, long wanem, kru bilong en i liklik yet.
33 Orait Moses i lusim king na i go ausait long taun. Na em i litimapim han na beten long Bikpela. Na klaut i no moa pairap na ren ais na ren i pinis olgeta. 34 Taim king i lukim klaut i no pairap na ren ais na ren i pinis, em wantaim ol ofisa bilong en i bikhet gen na mekim sin long God. 35 Tru tumas, bel bilong king i pas na em i no larim ol Israel i go, olsem Bikpela i bin tok long maus bilong Moses.

9:10: KTH 16.2

9:16: Ro 9.17

9:22: Sng 78.47-48, 105.32

9:24: KTH 8.7, 16.21