Sapta 10
Ol grasopa i kamap
Bihain Bikpela i tokim Moses olsem, “Yu go lukim king. Mi bin mekim tingting bilong king na bilong ol ofisa bilong en i pas tru, olsem na bai mi ken wokim ol dispela mirakel namel long ol. Na mi mekim olsem bai yu ken stori long ol pikinini bilong yu na long ol tumbuna pikinini long mi bin wokim ol dispela mirakel long Isip na mi mekim ol i longlong na sem nogut tru. Olsem na bai yupela olgeta i ken save olsem, mi yet mi Bikpela.”
Orait Moses wantaim Aron i go long king na tokim em olsem, “God, Bikpela bilong mipela ol Hibru i tok, ‘Hamas taim bai yu sakim tok na yu no laik i stap aninit long mi? Larim ol manmeri bilong mi i go bai ol i ken mekim lotu long mi. Sapos nogat, tumora bai mi salim ol grasopa i kam pulap long kantri bilong yu. Bai ol i karamapim olgeta hap na yu no inap lukim graun. Na kaikai na ol diwai, ren ais i no bin bagarapim, ol grasopa bai i pinisim olgeta. Ol bai i pulap long ol haus bilong yu na bilong ol ofisa na bilong ol manmeri bilong yu. Bipo, taim ol tumbuna na ol papa i stap, na i kam inap nau, planti grasopa olsem i no bin kamap long graun bilong yupela. Em i samting nogut tru.’ ” Moses i tok pinis na i tanim na lusim king na i go ausait.
Na ol ofisa i tokim king olsem, “Harim. Hamas taim bai yu larim dispela man i givim hevi long yumi? Larim ol man tasol i go lotu long God, Bikpela bilong ol. Yu no lukim Isip i bagarap pinis, a?” Orait ol i bringim Moses na Aron i kam bek long king. Na king i tokim tupela, “Yupela i ken i go na lotu long God, Bikpela bilong yupela. Tasol mi laik save husat tru bai i go?”
Na Moses i bekim tok, “Mipela olgeta bai i go. Bai mipela i kisim ol yangpela wantaim ol lapun na ol pikinini man na pikinini meri na olgeta sipsip na olgeta meme na olgeta bulmakau. Long wanem, mipela i mas mekim bikpela lotu long Bikpela.” 10 Tasol king i tok, “Mi no inap askim Bikpela long mekim gut long yupela. Olsem na mi no inap larim yupela i kisim olgeta meri pikinini i go wantaim. Nogat tru. Mi save yupela i laik mekim pasin nogut long mipela. 11 Olsem na mi no inap larim ol meri na pikinini i go. Ol man tasol i ken i go na mekim lotu long Bikpela. Mi save, yupela man tasol i laik i go lotu.” King i tok pinis na em i tokim ol wokman long rausim Aron na Moses i go ausait.
12 Bihain Bikpela i tok long Moses olsem, “Litimapim han bilong yu na makim kantri Isip na bai olgeta grasopa i ken i kam. Na ol grasopa i ken kaikai olgeta lip samting bikpela ren ais i no bin bagarapim.” 13 Orait Moses i litimapim stik bilong wokabaut na Bikpela i mekim win i kam long hap sankamap, na win i stap inap long wanpela san na nait olgeta. Na long moningtaim ol grasopa i kamap pinis. 14 Bikpela KTH 9.2-3 bikpela lain grasopa i kam na karamapim olgeta hap bilong Isip. Bipo ol Isip i no bin lukim bikpela lain grasopa olsem, na bihain ol i no inap lukim gen. 15 Ol grasopa i kam pulap tru na karamapim graun olgeta, olsem na graun i bilak nogut tru. Na ol grasopa i kaikai olgeta gras samting na olgeta pikinini bilong diwai, bikpela ren ais i no bin bagarapim. I no gat wanpela lip i stap long diwai o long gras long kantri Isip. Ol i pinisim tru.
16 Orait king i hariap na salim tok i go long Moses na Aron bai tupela i kam. Tupela i kam pinis na em i tokim tupela olsem, “Mi bin mekim sin long God, Bikpela bilong yupela, na long yutupela tu. 17 Mi laik bai yutupela i lusim sin bilong mi nau wanpela taim moa. Na yutupela i mas beten long God, Bikpela bilong yupela, na askim em long rausim dispela samting nogut i laik bagarapim mi.” 18 Orait tupela i lusim king na Moses i go prea long Bikpela. 19 Na Bikpela i senisim win na mekim strongpela win i kam long hap san i go daun. Na win i karim olgeta grasopa i go long solwara Retsi. Na i no gat wanpela grasopa i stap long Isip. 20 Tasol Bikpela i mekim tingting bilong king i pas na king i no larim ol Israel i go.
Bikpela tudak i kamap
21 Bihain Lo 28.29 Bikpela i tokim Moses olsem, “Litimapim han bilong yu i go antap na bai traipela tudak i karamapim Isip. Dispela tudak i narakain tru. I olsem strongpela samting ol inap holim long han.” 22 Orait Sng 105.28, KTH 16.10 Moses i litimapim han bilong en na traipela tudak i kamap na karamapim olgeta hap bilong Isip inap long tripela de. 23 Ol manmeri bilong Isip i no inap lukim ol yet. Olsem na olgeta manmeri i stap long haus long dispela taim. Ol i no inap i go ausait. Tasol long hap ol Israel i stap long en i no gat tudak.
24 Na king i singautim Moses i kam na i tokim em, “Yupela i ken i go na lotu long Bikpela. Na ol meri na pikinini i ken i go wantaim yupela. Tasol ol bulmakau na sipsip i mas i stap long Isip.” 25 Orait na Moses i bekim tok, “Nogat. Yu mas larim mipela i kisim ol abus, bilong mekim ofa long God, Bikpela bilong mipela. 26 Olsem na mipela i mas kisim olgeta animal bilong mipela yet na ol bai i go wantaim mipela. Mipela i no inap larim wanpela i stap. Mipela bai makim sampela animal bilong mekim ofa long Bikpela. Tasol mipela i mas i go kamap long ples bilong lotu pastaim, na bai mipela i ken save wanem ol abus mipela i mas kisim bilong mekim ofa.”
27 Tasol Bikpela i mekim tingting bilong king i pas na king i no larim ol i go. 28 Em i tokim Moses, “Goan, yu go. Yu klia long dispela ples. Yu no ken lukim mi gen. Sapos yu kam lukim mi, wantu bai mi kilim yu i dai.” 29 Moses i harim na i tok, “Em i stret. Mi no ken lukim yu gen.”

10:14: KTH 9.2-3

10:21: Lo 28.29

10:22: Sng 105.28, KTH 16.10