Sapta 11
Ol namba wan pikinini man i mas i dai
Bihain Bikpela i tokim Moses olsem, “Wanpela taim moa bai mi mekim save long king bilong Isip na long ol manmeri bilong en. Na bihain long dispela em bai i larim yupela i go. Na bai em i no bel isi na i larim yupela i go. Nogat. Bai em i hariapim yupela na rausim yupela olgeta long dispela ples. Orait nau yu mas tokim olgeta manmeri bilong Israel long ol i mas i go long ol Isip i stap klostu na askim ol long givim bilas gol na bilas silva long ol.” Ol i mekim olsem, na Bikpela i givim ol Israel biknem long ai bilong ol manmeri bilong Isip na ol i givim bilas gol na silva long ol Israel. Tru tumas, ol ofisa wantaim ol manmeri bilong Isip i ting Moses i bikman tru, olsem na ol i mekim dispela samting.
Na Moses i tokim king olsem, “Harim tok bilong Bikpela. ‘Long biknait bai mi raun long olgeta hap bilong Isip. Na Sng 78.51, 105.36, 136.10 olgeta namba wan pikinini man bilong ol Isip bai i dai. Na king, dispela bai i stat long namba wan pikinini bilong yu yet. Dispela pikinini em bai i senisim yu na i kamap king, em bai i dai. Na olgeta namba wan pikinini man bai i dai, i go inap long olgeta namba wan pikinini man bilong ol wokmeri nating i save wilwilim wit bilong wokim bret samting. Na olgeta namba wan pikinini bulmakau tu bai i dai. Na ol manmeri bilong olgeta hap bilong Isip bai i bel hevi tru na i krai bikpela moa. Dispela kain krai i no bin kamap long Isip bipo na bai i no kamap gen. Tasol mi no ken mekim wanpela samting nogut i kamap long ol manmeri bilong Israel o long ol bulmakau samting bilong ol. Olsem na yu ken save long mi Bikpela, mi no mekim wankain pasin long ol Israel olsem mi mekim long yupela Isip.’ ” Na Moses i tok, “Na king, olgeta ofisa bilong yu bai i kam na brukim skru long mi na tok strong olsem, ‘Yu go. Yu wantaim ol lain manmeri bilong yu, go hariap.’ Dispela olgeta samting i kamap pinis na bihain bai mi lusim Isip.” Moses i belhat nogut tru na em i lusim king na i go ausait.
Bikpela i tokim Moses olsem, “King bai i no inap harim tok bilong yu, olsem na bai mi ken wokim sampela mirakel moa long Isip.” 10 Moses wantaim Aron i bin wokim planti mirakel long ai bilong king, tasol God i pasim tingting bilong king na king i no larim ol Israel i lusim kantri bilong en.

11:5: Sng 78.51, 105.36, 136.10