Song 105
Song bilong God wantaim ol manmeri bilong en
Yumi kolim
nem bilong Bikpela
na singaut long em
na tok tenkyu long em.
Na yumi mas tokaut
long olgeta lain manmeri
long ol bikpela wok
em i bin mekim.
Yumi singim ol song
bilong amamas long em
na bilong litimapim
nem bilong em.
Na yumi tokaut
long ol gutpela gutpela samting
em i bin mekim.
Yumi amamas
na givim biknem long em.
Ol man i save go klostu
long Bikpela,
ol i ken amamas tru.
Oltaim yumi mas i go klostu
long Bikpela
na askim em long helpim
na strongim yumi.
 
5-6 Yupela ol tumbuna pikinini
bilong Abraham,
em wokman bilong Bikpela,
yupela lain bilong Jekop,
yupela ol manmeri
Bikpela i bin makim
bilong em yet,
yupela i mas tingim gen
ol strongpela wok bilong Bikpela
na ol mirakel em i bin wokim.
Na yupela i mas tingim
ol samting em i bin mekim
bilong mekim save
long ol man nogut.
 
Bikpela em i God bilong yumi.
Em i save bosim olgeta manmeri
bilong dispela graun.
Bikpela i bin mekim
wanpela kontrak
wantaim yumi
na dispela kontrak
bai i stap oltaim.
Na oltaim em bai i tingim yet
tok bilong dispela kontrak.
Bikpela Stt 12.7, 17.8, 26.3 i bin mekim dispela kontrak
wantaim Abraham.
Na em i bin mekim
strongpela promis long Aisak
long bihainim tok
bilong dispela kontrak.
10 Em Stt 28.13 i bin tok gen long Jekop,
em tumbuna bilong ol Israel,
na em i bin strongim
dispela kontrak
bilong i stap oltaim.
11 Bikpela i bin tok olsem,
“Mi bai givim graun Kenan
long yu,
na dispela graun bai i stap graun
bilong ol lain tumbuna pikinini
bilong yu.”
 
12 Bipo ol Israel i liklik lain tru
na ol i olsem ol tripman.
Tru, ol i bin i stap long graun Kenan,
tasol ol i no gat graun
bilong ol yet.
13 Ol i save raun nabaut long graun
bilong ol arapela lain pipel.
14 Tasol Stt 20.3-7 Bikpela i no larim
ol sampela lain i daunim ol.
Nogat.
Em i helpim ol
na em i krosim ol king
i laik mekim nogut long ol.
15 Em i tokim ol dispela king olsem,
“Mi makim ol dispela manmeri
bilong mekim wok bilong mi
na yupela i no ken mekim
pasin nogut long ol.
Yupela i no ken mekim nogut
long ol profet bilong mi.”
 
16 Bikpela Stt 41.53-57 i mekim bikpela hangre
i kamap long graun bilong ol,
na em i pinisim
olgeta kaikai bilong ol.
17 Tasol Stt 37.28, 45.5 em i salim Josep
i go paslain long ol
na em i stap long kantri Isip.
Ol i larim ol man i baim Josep
na em i kamap
wokboi nating bilong ol.
18 Ol Stt 39.20—40.23 i pasim strong ol sen
long lek bilong en
na lek i pen.
Na ol i pasim bikpela ring ain
long nek bilong en.
19 Em i stap olsem
inap long taim ol samting i kamap
olsem em i bin tokaut long en.
Tok bilong Bikpela i soim ol olsem,
tok bilong Josep i tru.
20 Orait Stt 41.14 nau king bilong Isip
i salim wanpela man
i go lusim Josep long kalabus.
Dispela king bilong ol arapela lain
em i pinisim kalabus bilong Josep.
21 Na Stt 41.39-41 king i putim Josep i stap hetman
bilong gavman bilong en.
Olsem na Josep i stap
namba wan gavman bilong Isip.
22 Em i gat wok bilong bosim
ol ofisa bilong king,
na em i gat pawa
bilong skulim gut ol man
i save givim tingting long king.
 
23 Bihain Stt 46.6, 47.11 Jekop i go i stap long Isip.
24 Na Kis 1.7-14 bihain Bikpela i helpim
ol lain manmeri bilong en
na ol i gat planti pikinini.
Na em i mekim strong bilong ol
i winim strong
bilong ol birua bilong ol.
25 Em i mekim ol Isip i birua
long ol manmeri bilong en,
na ol Isip i painim rot
bilong mekim nogut
long ol wokman bilong en.
 
26 Bihain Kis 3.1—4.17 Bikpela i makim
Moses, wokman bilong en,
na Aron,
na i salim tupela i go long Isip.
27 Tupela i mekim
strongpela wok bilong God
na i wokim ol mirakel long Isip.
28 God Kis 10.21-23 i mekim tudak
i karamapim graun bilong ol,
tasol ol Isip i sakim tok bilong en.
29 Em Kis 7.17-21 i tanim olgeta wara bilong ol
i kamap blut
na i kilim i dai olgeta pis.
30 Ol Kis 8.1-6 rokrok i kamap planti moa
na pulapim graun bilong ol,
na bikpela haus bilong king tu.
31 God Kis 8.16-17, 8.20-24 i tok, na ol lang na natnat
i kamap planti tumas
na pulapim
olgeta hap graun na ples.
32 Em Kis 9.22-25 i no salim ren tru i kam daun
long graun bilong ol.
Em i mekim ren ais
na paia bilong klaut i kam daun.
33 Em i bagarapim ol diwai wain
na ol diwai fik bilong ol,
na em i brukim ol diwai nabaut.
34 Em Kis 10.12-15 i tok tasol,
na ol grasopa i kamap.
Namba bilong ol i moa yet,
na ol man i no inap kaunim.
35 Ol grasopa i kaikai
olgeta samting i gat lip,
na olgeta lip bilong kaikai
ol Isip i bin planim.
36 Na Kis 12.29 God i kilim i dai
ol nambawan pikinini man
bilong olgeta famili bilong Isip.
 
37 Bihain Kis 12.33-36 em i bringim ol Israel i go
na ol i lusim Isip.
Ol i karim silva na gol wantaim
na ol i go.
Olgeta Israel i stap gut.
I no gat wanpela i bagarap.
38 Ol Isip i pret long ol Israel.
Olsem na ol Isip i lukim ol i go pinis
na ol i amamas tru.
39 God Kis 13.21-22 i putim wanpela klaut
i stap antap
na karamapim
ol manmeri bilong en.
Na long nait
em i putim bikpela paia i stap
na ol i gat lait.
40 Ol Kis 16.2-15 i askim em long sampela kaikai,
na em i salim ol pisin i kam
na ol i kaikai.
Em i givim bret bilong heven
long ol,
na ol i kaikai na pulap tru.
41 Em Kis 17.1-7, Nam 20.2-13 i mekim wara i kamap
long wanpela bikpela ston.
Bikpela wara i kapsait
na i ran i go long ples drai
i gat wesan,
olsem wanpela bikpela wara
bilong bus.
 
42 Em i tingting yet
long dispela strongpela promis
bipo em i mekim long Abraham,
wokman bilong em.
43 Olsem na em i bringim
ol manmeri bilong en i go.
Na ol i singsing na amamas i go.
Dispela ol manmeri
em i makim pinis bilong em yet,
ol i singaut na amamas
na wokabaut i go.
44 Graun Jos 11.16-23
bilong ol arapela lain manmeri,
em i givim long ol.
Na em i larim ol i kisim
ol gaden bilong ol dispela lain.
45 Em i mekim olsem bai ol Israel
i ken bihainim olgeta tok
na olgeta lo bilong em.
Litimapim nem bilong Bikpela!

105:9: Stt 12.7, 17.8, 26.3

105:10: Stt 28.13

105:14: Stt 20.3-7

105:16: Stt 41.53-57

105:17: Stt 37.28, 45.5

105:18: Stt 39.2040.23

105:20: Stt 41.14

105:21: Stt 41.39-41

105:23: Stt 46.6, 47.11

105:24: Kis 1.7-14

105:26: Kis 3.14.17

105:28: Kis 10.21-23

105:29: Kis 7.17-21

105:30: Kis 8.1-6

105:31: Kis 8.16-17, 8.20-24

105:32: Kis 9.22-25

105:34: Kis 10.12-15

105:36: Kis 12.29

105:37: Kis 12.33-36

105:39: Kis 13.21-22

105:40: Kis 16.2-15

105:41: Kis 17.1-7, Nam 20.2-13

105:44: Jos 11.16-23