Sapta 39
Josep i stap long haus bilong Potifar
Ol Ismael i bringim Josep i go long Isip na Potifar i baim em olsem wokboi nating. Potifar em i man bilong Isip na em i wanpela ofisa bilong king bilong Isip. Em i kepten bilong ol soldia i save was long bikpela haus bilong king bilong Isip. Bikpela Stt 39.3, 39.21-23, Ap 7.9 i stap wantaim Josep na olgeta samting Josep i mekim i kamap gutpela tasol. Josep i wok long haus bilong Potifar na Potifar i lukim olsem Bikpela i stap wantaim Josep na mekim olgeta samting Josep i mekim i kamap gutpela tasol. Na em i amamas tru long Josep na mekim em i kamap mankimasta bilong em stret. Na em i givim Josep wok bilong bosim haus na olgeta samting bilong en.
Long dispela taim Bikpela i stat long mekim gut tru long ol lain bilong Potifar, long wanem, Josep i stap wantaim ol. Bikpela i mekim gut long olgeta samting long haus bilong Potifar na olgeta samting long gaden tu. Orait Potifar i larim Josep i bosim olgeta samting bilong en. Na em yet i no wari long wanpela samting. Nogat. Em i tingting tasol long wanem ol samting em i mas kaikai.
Josep i gat strongpela bodi na em i luk nais tru. Olsem na i no longtaim na meri bilong Potifar i aigris long Josep na i tokim em olsem, “Yu kam slip wantaim mi.”
Tasol Josep i no laik na i tokim em olsem, “Bos bilong mi i makim mi long bosim olgeta samting long dispela haus, olsem na em i no save wari long wanpela samting. Mi gat wankain namba long dispela haus olsem em yet. Em i no tambuim wanpela samting long mi. Nogat. Tasol em i no tokim mi long slip wantaim yu, long wanem, yu meri bilong en. Olsem wanem bai mi mekim dispela pasin nogut tru? Sapos mi mekim olsem bai mi mekim sin long ai bilong God.” 10 Na long olgeta de meri i wok long askim Josep long slip wantaim em. Tasol Josep i no harim tok gris bilong em, na em i no slip wantaim em, na em i no i go klostu long em.
11 Long wanpela de Josep i go insait long haus, bilong mekim wok bilong em. Na i no gat wanpela wokman i stap. 12 Orait meri bilong Potifar i holimpas saket bilong Josep na em i tok olsem, “Yu kam slip wantaim mi.” Tasol Josep i lusim saket bilong em long han bilong dispela meri na em i ranawe i go ausait long haus. 13 Meri i lukim Josep i lusim saket na i ranawe i go, 14 orait em i singautim ol wokman na i tok olsem, “Yupela lukim. Man bilong mi i bringim dispela man bilong lain Hibru i kam long haus bilong yumi na nau dispela man i laik givim bikpela sem long yumi. Em i kam long rum bilong mi na i askim mi long slip wantaim em. Tasol mi singaut strong moa. 15 Na taim em i harim mi singaut, wantu em i lusim saket bilong en klostu long mi na em i ranawe i go ausait.”
16 Na meri bilong Potifar i holim saket bilong Josep inap man bilong en i kamap long haus. 17 Na em i stori long man bilong em na mekim wankain tok tasol. Em i tok olsem, “Dispela wokboi nating bilong lain Hibru yu bin bringim i kam long haus bilong yumi, em i kam long rum bilong mi na em i laik mekim pasin nogut long mi. 18 Tasol mi singaut strong moa na em i lusim saket na i ranawe i go ausait.”
19 Taim bos bilong Josep i harim olgeta dispela tok bilong meri bilong en, orait em i kros nogut tru. 20 Na em i tok na ol soldia i holimpas Josep na putim em long kalabus. Ol i putim em long haus kalabus ol kalabusman bilong king i save stap long en. 21 Tasol Ap 7.9 Bikpela i stap wantaim Josep na i mekim gut long em. Na Bikpela i mekim man i bosim haus kalabus i laikim Josep. 22 Olsem na dispela man i makim Josep long lukautim olgeta kalabusman. Na Josep i bosim olgeta wok bilong haus kalabus. 23 Bikpela i stap wantaim Josep na i helpim em, na olgeta samting em i mekim i kamap gutpela tasol. Olsem na man i bosim haus kalabus i no save wari long ol wok em i bin tokim Josep long mekim.

39:2: Stt 39.3, 39.21-23, Ap 7.9

39:21: Ap 7.9