Ol lain bilong Israel i go long Isip
Sapta 46
(Sapta 46-50)
Jekop wantaim ol lain bilong en i go long Isip
Jekop i bungim olgeta samting bilong en na em wantaim ol lain bilong en i bihainim rot i go long Isip. Na taim ol i kamap long ples Berseba, Jekop i mekim ol ofa long God bilong papa bilong en Aisak. Long nait God i kamap long Jekop long samting olsem driman, na em i singaut olsem, “Jekop, Jekop.” Na Jekop i tok olsem, “Yes, mi stap.” Orait God i tok olsem, “Mi God. Mi God bilong papa bilong yu. Yu no ken pret long i go long Isip. Bai mi mekim ol tumbuna pikinini bilong yu i kamap bikpela lain manmeri. Bai mi go wantaim yu long Isip, na bai mi bringim yu i kam bek gen. Na long taim yu dai, Josep yet bai i planim yu.”
Orait Jekop i lusim Berseba. Na ol pikinini man bilong en i putim em wantaim ol meri bilong ol na ol liklik pikinini long ol karis king bilong Isip i bin salim i kam bilong karim ol i go. Na Ap 7.15 ol i bringim tu ol bulmakau wantaim ol arapela samting ol i bin kisim long graun Kenan, na Jekop wantaim olgeta lain bilong en i go long Isip. Olgeta pikinini man na pikinini meri bilong Jekop wantaim olgeta tumbuna pikinini bilong en, ol i go wantaim Jekop.
Nem bilong ol lain bilong Jekop i bin i go wantaim em long Isip i olsem. Ruben, em i namba wan pikinini man bilong Jekop. Na ol pikinini man bilong Ruben i olsem, Hanok na Palu na Hesron na Karmi. 10 Ol pikinini man bilong Simeon i olsem, Jemuel na Jamin na Ohat na Jakin na Sohar na Saul. Mama bilong Saul em wanpela meri Kenan. 11 Ol pikinini man bilong Livai i olsem, Gerson na Kohat na Merari. 12 Ol pikinini man bilong Juda i olsem, Er na Onan na Sela na Peres na Sera. Tasol Er na Onan tupela i dai long taim ol i stap yet long graun Kenan. Na ol pikinini man bilong Peres i olsem, Hesron na Hamul. 13 Ol pikinini man bilong Isakar i olsem, Tola na Puva na Iop na Simron. 14 Ol pikinini man bilong Sebulun i olsem, Seret na Elon na Jalel. 15 Ruben na Simeon na Livai na Juda na Isakar na Sebulun em ol pikinini man bilong Lea, meri bilong Jekop. Lea i bin karim ol taim ol i stap yet long graun Mesopotemia. Lea i karim tu wanpela pikinini meri, nem bilong em Daina. Namba bilong ol lain pikinini na tumbuna pikinini bilong Lea, em inap 33 olgeta.
16 Ol pikinini man bilong Gat i olsem, Sifion na Hagi na Suni na Esbon na Eri na Arodi na Areli. 17 Ol pikinini man bilong Aser i olsem, Imna na Isva na Isvi na Beria. Na susa bilong ol em Sera. Na ol pikinini man bilong Beria i olsem, Heber na Malkiel. 18 Ol dispela manmeri em ol lain pikinini na tumbuna pikinini bilong Jekop wantaim Silpa. Silpa em i dispela wokmeri Laban i bin givim long Lea, pikinini meri bilong em. Namba bilong ol dispela lain em inap 16 olgeta.
19 Ol pikinini man bilong Resel, meri bilong Jekop, i olsem, Josep na Benjamin. 20 Long Stt 41.50-52 taim Josep i stap long kantri Isip em i maritim Asenat, pikinini bilong Potifera, wanpela pris bilong taun Heliopolis. Asenat i karim tupela pikinini man, em Manase na Efraim. 21 Ol pikinini man bilong Benjamin i olsem, Bela na Beker na Asbel na Gera na Naman na Ehi na Ros na Mupim na Hupim na Art. 22 Ol dispela man em ol lain pikinini na tumbuna pikinini bilong Jekop wantaim Resel. Namba bilong ol em inap 14 olgeta.
23 Dan i gat wanpela pikinini man tasol, em Husim. 24 Ol pikinini man bilong Naptali i olsem, Jasel na Guni na Jeser na Silem. 25 Ol dispela manmeri em ol lain pikinini na tumbuna pikinini bilong Jekop wantaim Bilha. Bilha em i dispela wokmeri Laban i bin givim long Resel, pikinini meri bilong em. Namba bilong ol dispela lain em inap 7 olgeta.
26 Namba bilong ol lain pikinini na tumbuna pikinini bilong Jekop stret ol i bin i go long Isip, em inap 66 olgeta. Tasol dispela namba i no karamapim ol meri bilong ol pikinini bilong Jekop. 27 Meri Ap 7.14 bilong Josep i karim tupela pikinini man long Isip. Olsem na namba bilong olgeta lain bilong Jekop i go i stap long Isip, em inap 70 olgeta.* Dispela namba 70 em i kaunim tu Jekop na Josep wantaim tupela pikinini man bilong Josep.
Jekop wantaim ol lain bilong en i stap long Isip
28 Jekop i salim Juda i go pas bilong kisim Josep i kam bungim em long distrik Gosen. Olsem na taim ol lain bilong Jekop i kamap pinis long Gosen, 29 Josep i tokim ol wokboi long redim karis bilong en, na em i go long Gosen bilong bungim papa. Na taim Josep i lukim papa, em i go holim papa na i krai longpela taim tru. 30 Orait Jekop i tokim Josep olsem, “Nau mi ken i dai, long wanem, mi lukim yu pinis na mi save olsem yu stap yet.”
31 Orait Josep i tokim ol brata bilong en na ol lain famili bilong papa bilong en olsem, “Nau bai mi go tokim king olsem, ‘Ol brata bilong mi na ol famili bilong papa bilong mi ol i lusim graun Kenan na ol i kam kamap pinis. 32 Ol dispela lain ol i man bilong lukautim ol sipsip. Na ol i bringim ol sipsip na ol bulmakau wantaim olgeta samting bilong ol i kam.’ 33 Mi bai tokim king olsem, olsem na sapos king i singautim yupela na i askim yupela long wanem kain wok yupela i save mekim, 34 orait yupela i mas bekim tok bilong en olsem, ‘Bikman, mipela i man bilong lukautim ol sipsip na bulmakau. Mipela i mekim dispela kain wok long taim mipela i mangi yet na i kam inap nau, olsem ol lain papa bilong mipela tu i bin mekim bipo.’ Sapos yupela i tokim king olsem, orait em bai i larim yupela i sindaun long distrik Gosen, long wanem, ol man bilong Isip i no save laikim tru ol man i save lukautim ol sipsip.” I luk olsem i no gat man i stap long distrik Gosen na Josep i laik bai king i ken orait long ol lain bilong Jekop i kisim dispela graun. Sapos king i harim olsem ol dispela lain ol i man bilong lukautim sipsip, orait em bai i orait long ol i stap long distrik Gosen, long wanem, ol manmeri bilong Isip i no laikim ol man i mekim dispela kain wok i stap klostu long ol.

46:6: Ap 7.15

46:20: Stt 41.50-52

46:27: Ap 7.14

*46:27: Dispela namba 70 em i kaunim tu Jekop na Josep wantaim tupela pikinini man bilong Josep.

46:34: I luk olsem i no gat man i stap long distrik Gosen na Josep i laik bai king i ken orait long ol lain bilong Jekop i kisim dispela graun. Sapos king i harim olsem ol dispela lain ol i man bilong lukautim sipsip, orait em bai i orait long ol i stap long distrik Gosen, long wanem, ol manmeri bilong Isip i no laikim ol man i mekim dispela kain wok i stap klostu long ol.