Sapta 47
Orait Josep i go tokim king olsem, “Papa bilong mi wantaim ol brata bilong mi ol i lusim Kenan na ol i kamap pinis. Ol i kisim ol sipsip na bulmakau na olgeta samting bilong ol i kam. Ol i stap nau long distrik Gosen.” Na Josep i singautim 5-pela brata bilong en na ol i kam sanap long pes bilong king. Orait king i askim ol olsem, “Yupela i save mekim wanem kain wok?” Na ol i bekim tok olsem, “Bikman, mipela i save lukautim ol sipsip, olsem ol papa bilong mipela i bin mekim bipo. Mipela i laik i stap sotpela taim long dispela kantri, long wanem, taim bilong bikpela hangre i kamap long graun Kenan na i no gat gras bilong ol sipsip bilong mipela i ken kaikai. Olsem na mipela i laik bai yu tok orait long mipela i ken sindaun long distrik Gosen.”
Orait king i tokim Josep olsem, “Papa bilong yu wantaim ol brata i kamap pinis bilong i stap wantaim yu. Olsem na yu mas tingim wanpela hap graun i gutpela tru long olgeta hap graun bilong Isip na yu tokim ol long sindaun long en. Sapos yu laik bai ol i sindaun long Gosen, em i orait. Na tu, sapos yu save long sampela man bilong ol i save tumas long lukautim ol bulmakau, orait yu mas givim wok long ol bilong lukautim ol lain bulmakau bilong mi.”
Orait Josep i bringim papa bilong en Jekop i go long king. Na Jekop i givim gude long king. Na king i askim em olsem, “Yu gat hamas krismas nau?” Na Jekop i bekim tok olsem, “Mi stap long dispela graun inap 130 krismas tasol. Em i no longpela taim tumas, na mi bungim planti hevi tu. Ol tumbuna bilong mi i bin i stap longpela taim tru long dispela graun, na ol krismas bilong ol i winim tru ol krismas bilong mi.” 10 Orait Jekop i tok gutbai long king na em i go.
11 Bihain Josep i mekim olsem king i tok, na i helpim papa bilong em wantaim ol brata bilong em na ol i sindaun long kantri Isip. Em i givim graun long ol long distrik bilong taun Rameses.* Distrik bilong taun Rameses em i narapela nem bilong distrik Gosen. Tasol dispela nem i kamap planti handet yia bihain long taim bilong Josep. Rameses em wanpela taun ol Isip i mekim ol Israel i wokim. Lukim Kisim Bek 1.11. Dispela hap graun em i gutpela tru na i winim olgeta arapela hap graun bilong Isip. 12 Josep i save lukautim olgeta lain bilong en long kaikai. Em i save givim kaikai long papa na long ol brata, na long ol meri na pikinini bilong ol tu.
Bikpela hangre i bagarapim tru ol Isip
13 Bikpela hangre tru i kamap na i no gat kaikai long olgeta hap bilong graun. Dispela taim bilong hangre i bagarapim tru kantri Isip na graun Kenan. 14 Na ol manmeri bilong Isip na Kenan i pinisim olgeta mani bilong ol long baim wit long ol bakstua Josep i bosim. Na Josep i kisim olgeta dispela mani na putim i stap long haus bilong king. 15 Na taim olgeta mani bilong ol Isip na ol Kenan i pinis, orait olgeta manmeri bilong Isip i go long Josep na ol i tokim em olsem, “Yu mas givim kaikai long mipela. Sapos nogat, hangre bai i bagarapim mipela tru na bai mipela i pundaun na dai long ai bilong yu. Yu mas helpim mipela, long wanem, olgeta mani bilong mipela i pinis.”
16 Orait Josep i tok olsem, “Sapos mani bilong yupela i pinis tru, orait yupela i ken bringim ol animal bilong yupela i kam givim mi olsem pe bilong kaikai yupela i laik kisim.” 17 Orait ol i bringim ol hos na ol sipsip na meme na ol bulmakau na donki bilong ol i go long Josep, na em i kisim olsem pe bilong kaikai em i givim long ol. Ol i mekim olsem i go inap dispela yia i pinis.
18 Na long yia bihain ol i go gen long Josep na ol i tok olsem, “Bikman, mipela i no inap haitim hevi bilong mipela long yu. Yu kisim pinis olgeta mani bilong mipela na olgeta sipsip na bulmakau samting bilong mipela. Mipela i no gat wanpela samting moa bilong givim yu. Mipela yet wantaim graun bilong mipela, em tasol i stap. 19 Yu no ken larim mipela i dai long hangre na graun bilong mipela i bagarap olgeta. Mobeta king yet i lukautim mipela long kaikai, na bai mipela olgeta i kamap wokboi na wokmeri nating bilong en. Na em i ken kisim tu graun bilong mipela. Tasol plis, yu mas givim pikinini kaikai long mipela, na bai mipela i no ken i dai. Nogat. Bai mipela i stap gut na graun bilong mipela i no ken bagarap.”
20 Dispela taim bilong bikpela hangre i mekim na olgeta manmeri bilong Isip i salim graun bilong ol long Josep na em i baim. Olsem na olgeta graun bilong Isip i kamap graun bilong king tasol. 21 Na Josep i mekim olgeta manmeri long olgeta hap bilong Isip i lusim graun bilong ol na i go i stap long ol taun. Bipo yet ol man i bin tanim dispela tok long tok Grik, na ol i ting dispela lain i tok olsem, “Na Josep i mekim olgeta manmeri long olgeta hap bilong Isip i kamap wokboi na wokmeri nating bilong king.” 22 Graun bilong ol pris tasol Josep i no baim. King i save givim mani long ol pris na ol i save baim kaikai long en. Olsem na ol i no salim graun bilong ol. 23 Josep i tokim ol manmeri olsem, “Yupela harim. Nau mi baim pinis yupela wantaim ol graun bilong yupela, na yupela i kamap wokboi na wokmeri nating bilong king. Em hia ol pikinini kaikai bilong yupela. Yupela kisim i go planim long ol gaden. 24 Na taim kaikai long gaden i redi, orait yupela i mas tilim long 5-pela hap. Yupela i mas givim wanpela hap long king na 4-pela hap i bilong yupela. Yupela i mas putim sampela i stap bilong planim gen. Na hap i stap yet, em yupela wantaim ol famili bilong yupela i ken kaikai.” 25 Orait ol manmeri i tok olsem, “Bikman, yu bin helpim mipela tru, na nau mipela olgeta bai i stap gut. Mipela i tenkyu tru long yu larim mipela i kamap wokboi nating bilong king.”
26 Orait Josep i putim wanpela lo long Isip olsem, sapos kaikai long gaden i redi, orait olgeta manmeri i mas tilim long 5-pela hap na givim wanpela hap i go long king. Dispela lo i stap olsem yet, i kam inap nau. Dispela tok “i kam inap nau” i no tok long taim bilong yumi. Nogat. Em i tok long taim bilong man i raitim dispela buk. Graun bilong ol pris tasol i no kamap graun bilong king.
Josep i promis long planim Jekop long Kenan
27 Ol Israel i sindaun long Isip long distrik Gosen, na ol i kisim graun long dispela hap. Na ol i karim planti pikinini moa na ol i kamap bikpela lain tru. 28 Jekop i sindaun long Isip inap 17 yia, na em i gat 147 krismas olgeta. 29 Em Stt 49.29-32, 50.6 i save olsem klostu em i laik i dai, olsem na em i singautim pikinini bilong en Josep i kam, na i tokim em olsem, “Sapos yu laikim mi tru, orait putim han bilong yu aninit long lek bilong mi na mekim strongpela promis olsem yu bai mekim gutpela pasin long mi. Bai yu no ken planim mi long Isip. 30 Taim mi pasim ai na mi go bilong i stap wantaim ol tumbuna bilong mi, mi laik bai yu karim bodi bilong mi i go lusim Isip, na planim mi long matmat bilong ol tumbuna bilong mi.” Na Josep i bekim tok olsem, “Bai mi mekim olsem yu tok.” 31 Tasol Jekop i tok gen olsem, “Yu mas mekim tok tru antap olsem bai yu mekim tru dispela samting.” Josep i mekim dispela strongpela promis pinis, orait Jekop i daunim het bilong en i go daun long bet bilong soim olsem em i amamas long Josep.

*47:11: Distrik bilong taun Rameses em i narapela nem bilong distrik Gosen. Tasol dispela nem i kamap planti handet yia bihain long taim bilong Josep. Rameses em wanpela taun ol Isip i mekim ol Israel i wokim. Lukim Kisim Bek 1.11.

47:21: Bipo yet ol man i bin tanim dispela tok long tok Grik, na ol i ting dispela lain i tok olsem, “Na Josep i mekim olgeta manmeri long olgeta hap bilong Isip i kamap wokboi na wokmeri nating bilong king.”

47:26: Dispela tok “i kam inap nau” i no tok long taim bilong yumi. Nogat. Em i tok long taim bilong man i raitim dispela buk.

47:29: Stt 49.29-32, 50.6