Sapta 48
Jekop i givim blesing long Efraim na Manase
Bihain liklik ol i tokim Josep olsem, “Papa bilong yu i gat sik.” Olsem na Josep i kisim tupela pikinini bilong en, em Manase na Efraim, na ol i go lukim papa bilong en Jekop. Ol man i tokim Jekop olsem, “Pikinini bilong yu Josep i kam pinis bilong lukim yu.” Orait Jekop i strong liklik long kirap na i sindaun long bet.
Orait Stt 28.13-14 Jekop i tokim Josep olsem, “God I Gat Olgeta Strong i bin kamap long mi long taun Lus long graun Kenan, na em i bin mekim gutpela tok long mekim gut long mi. Em i bin tok olsem, ‘Bai mi givim yu planti pikinini, na bai ol tumbuna pikinini bilong yu i kamap bikpela lain manmeri. Bai mi givim dispela graun long ol na em bai i stap graun bilong ol inap oltaim.’ ” Na Jekop i tok moa olsem, “Taim mi no kamap yet long yu long Isip, meri bilong yu i karim tupela pikinini man. Dispela tupela pikinini bai i stap olsem pikinini bilong mi stret. Efraim na Manase bai i stap pikinini tru bilong mi wankain olsem Ruben na Simeon. Tasol ol pikinini bilong yu i kamap bihain long Efraim na Manase, ol bai i bilong yu stret. Na long taim bilong tilim graun long ol wan wan lain, ol dispela pikinini i mas i stap insait long lain bilong Efraim na Manase, em tupela bikpela brata bilong ol. Mi Stt 35.16-19 mekim dispela tok, long wanem, mi sori tru long mama bilong yu, Resel. Em i bin dai long taim mi lusim Mesopotemia na mi kam bek long graun Kenan. Em i dai long taim mipela i stap longwe liklik yet long taun Efrata, na mi planim em long arere bilong rot i go long Efrata.” Efrata em i olpela nem bilong taun Betlehem.
Jekop i lukim tupela pikinini bilong Josep na em i askim olsem, “Dispela tupela mangi i pikinini bilong husat?” Na Josep i tok, “Tupela i pikinini bilong mi. God i bin givim tupela long mi taim mi stap hia long Isip.” Orait Jekop i tok, “Mi laik yu bringim tupela i kam klostu long mi, na bai mi givim blesing long tupela na askim God long mekim gut long tupela.” 10 Jekop i lapun pinis na ai bilong en i no inap moa long lukim gut ol samting. Olsem na Josep i bringim tupela pikinini i kam sanap klostu long Jekop na Jekop i holim tupela na i givim kis long tupela. 11 Na Jekop i tokim Josep olsem, “Bipo mi ting bai mi no inap lukim yu gen. Tasol nau God i larim mi i lukim yu wantaim tupela pikinini bilong yu tu.” 12 Na Josep i kisim tupela pikinini long lek bilong Jekop, na bihain em i putim pes bilong en i go daun long graun klostu long lek bilong Jekop, bilong givim biknem long Jekop.
13 Josep i laik bai Manase i mas sanap long han sut bilong Jekop na Efraim long han kais, olsem na em i holim Manase long han kais na Efraim long han sut na em i bringim tupela i go klostu long Jekop. 14 Tasol Jekop i senisim han bilong en, na em i putim han sut bilong en antap long het bilong yangpela brata, em Efraim. Na em i putim han kais bilong en antap long het bilong bikpela brata, em Manase. 15 Orait na Jekop i askim God long mekim gut long ol lain bilong Josep. Em i tok olsem, “God, tumbuna bilong mi Abraham na papa bilong mi Aisak, tupela i bin aninit tru long yu. Na yu bin lukautim mi gut tru, stat long taim mama i karim mi na i kam inap nau. 16 Yu bin kamap long mi olsem ensel na kisim bek mi long taim mi laik bagarap. Nau yu ken mekim gut long dispela tupela pikinini. Na yu ken mekim ol lain pikinini bilong tupela i kamap bikpela lain manmeri. Olsem bai ol man i no ken lusim ting long nem bilong mi na long nem bilong Abraham na Aisak.”
17 Josep i lukim papa bilong en i putim han sut antap long het bilong Efraim na em i ting dispela pasin i no stret. Olsem na em i holim han sut bilong papa na em i laik putim long het bilong Manase. 18 Na em i tokim papa olsem, “Papa, yu no ken mekim olsem. Dispela mangi hia em i bikpela. Yu mas putim han sut bilong yu antap long het bilong em.” 19 Tasol papa i no laik. Na em i tokim Josep olsem, “Mi save, pikinini. Mi save. Ol lain pikinini bilong Manase tu bai i kamap bikpela lain manmeri. Tasol ol lain bilong yangpela brata bilong en bai i kamap bikpela lain manmeri moa na ol bai i winim lain bilong Manase. Ol bai i kamap bikpela lain tru olsem ol manmeri bilong planti kantri.”
20 Orait Hi 11.21 na long dispela de Jekop i givim blesing long tupela, na em i tokim Josep olsem, “Long taim ol Israel i laik askim God long mekim gut long ol arapela, ol bai i kolim nem bilong tupela pikinini bilong yu na bai ol i tok olsem, ‘God i ken mekim gut long yupela olsem em i bin mekim long Efraim na Manase.’ ” Long dispela pasin Jekop i putim Efraim i go paslain long Manase.
21 Bihain Jekop i tokim Josep olsem, “Harim. Klostu bai mi dai. Tasol God bai i stap wantaim yupela na em bai i bringim yupela i go bek long graun bilong ol tumbuna bilong yupela. 22 Graun bilong taun Sekem em i gutpela hap graun tru. Bipo mi bin holim bainat na banara bilong mi na mi bin pait long ol Amor na kisim dispela graun. Bai mi givim dispela hap graun long yu tasol. Mi no ken givim long ol brata bilong yu.”* Taim ol Israel i go i stap long graun Kenan, ol lain bilong Josep i kisim taun Sekem. Lukim Josua 24.32. Tasol long tok Hibru, nem Sekem em i wankain olsem dispela tok “hap lek bilong abus i gat gutpela mit tru long en” (lukim 1 Samuel 9.24). Olsem na taim Jekop i tok long em bai i givim Sekem long Josep, em i tok piksa olsem em i laik givim Josep wanpela hap graun i winim graun ol brata bilong en bai i kisim.

48:3: Stt 28.13-14

48:7: Stt 35.16-19

48:20: Hi 11.21

*48:22: Taim ol Israel i go i stap long graun Kenan, ol lain bilong Josep i kisim taun Sekem. Lukim Josua 24.32. Tasol long tok Hibru, nem Sekem em i wankain olsem dispela tok “hap lek bilong abus i gat gutpela mit tru long en” (lukim 1 Samuel 9.24). Olsem na taim Jekop i tok long em bai i givim Sekem long Josep, em i tok piksa olsem em i laik givim Josep wanpela hap graun i winim graun ol brata bilong en bai i kisim.