Sapta 9
Sol i bungim Samuel
I gat wanpela man i stap, nem bilong en Kis bilong lain Benjamin. Kis em i pikinini man bilong Abiel, na Abiel em i pikinini man bilong Seror na Seror em i pikinini man bilong Bekorat na Bekorat em i pikinini man bilong Afia. Kis i gat planti samting na i gat nem namel long ol arapela man. Na em i gat wanpela pikinini man, nem bilong en Sol. Sol em i strongpela man na i longpela bun na ol arapela Israel i no longpela olsem em. Na tu em i luk naispela tru na i winim ol arapela Israel.
Orait wanpela de sampela donki bilong dispela man Kis i go nabaut na i lus pinis. Olsem na Kis i tokim Sol olsem, “Kisim wanpela wokboi na yutupela i go painim ol donki.” Orait tupela i kirap i go long ples maunten bilong Efraim na long hap graun bilong Salisa, tasol tupela i no lukim. Olsem na tupela i go long graun bilong Salim, tasol ol donki i no i stap long dispela hap. Bihain tupela i go long graun bilong lain Benjamin, tasol tupela i no lukim ol donki. Nogat tru. Na tupela i go long graun bilong Suf. Tupela i kamap pinis na Sol i tokim wokboi bilong en olsem, “Goan, mitupela go bek long ples. Sapos nogat, bai papa i wari long mitupela na i no moa tingting long ol donki.” Tasol wokboi i tokim Sol, “Wet liklik pastaim. I gat wanpela man bilong autim tok bilong God i stap long taun Suf. Na olgeta tok em i autim i save kamap tru. Olsem na ol manmeri i save givim biknem long em. Yumi go lukim em pastaim. Ating em inap tokim yumi long wanem rot yumi mas bihainim.”
Na Sol i tokim wokboi olsem, “Tasol sapos yumi go long em, bai yumi mas givim em wanpela presen. Tasol kaikai bilong yumi i pinis na bek i stap nating. Yumi inap givim em wanem samting?” Orait wokboi i tok, “Mi gat wanpela liklik hap silva i stap. Mi ken givim em na em bai i tokim yumi long ples ol donki i stap long en.” 9-11 Na Sol i tokim em, “Tok bilong yu i gutpela tumas. Goan, yumi go.” Orait tupela i go long taun dispela man bilong autim tok bilong God i save stap long en. Taim tupela i wokabaut i go antap long liklik maunten taun i stap long en, tupela i bungim sampela yangpela meri. Ol meri i kam ausait long taun, bilong pulimapim wara. Olsem na tupela man i askim ol, “Glasman i stap long taun, o nogat?” Bipo ol Israel i save kolim ol profet, glasman. Olsem na sapos sampela man i laik i go askim God long wanpela samting, ol i save tok, “Yumi go lukim glasman.” Olsem na Sol i askim long glasman.
12 Orait ol meri i bekim tok bilong tupela olsem, “Glasman i stap. Nau tasol em i go long taun, long wanem, ol manmeri i laik mekim ofa antap long liklik maunten. Em i go paslain long yutupela, olsem na yutupela i mas wokabaut i go hariap. 13 Na taim yutupela i go insait long taun bai yutupela i lukim em, long wanem, em i stap yet long taun na em i no i go antap long maunten yet long kaikai. Em i bin singautim ol sampela manmeri i kam bilong kaikai mit bilong ofa. Tasol ol i mas wetim em i kam pastaim na bai ol i inap kaikai. Em i kam pinis, orait bai em i askim God long mekim gut long ofa na bihain ol bai i kaikai. Yutupela hariap i go na bai yutupela inap lukim em.” 14 Ol meri i tok pinis, orait Sol wantaim wokboi bilong en i go long taun. Na tupela i go insait long dua bilong banis na i lukim dispela profet i wokabaut i kam. Dispela profet em Samuel tasol, na em i laik i go ausait long taun na i go antap long ples bilong lotu.
15 Long moningtaim long de bipo Bikpela i bin tokim Samuel olsem, 16 “Tumora long kain taim olsem, bai mi salim wanpela man bilong lain Benjamin i kam. Na yu mas kapsaitim wel long em bilong makim em i kamap king bilong ol Israel, ol manmeri bilong mi. Mi lukim ol Filistia i givim bikpela hevi na pen long olgeta Israel na mi harim ol Israel i krai long mi bilong helpim ol. Olsem na dispela man bai i helpim ol na kisim bek ol long strong bilong ol Filistia.”
17 Orait long de bihain Samuel i lukim Sol, na Bikpela i tokim em, “Em nau, asde mi bin tokim yu long dispela man tasol. Em bai i bosim olgeta manmeri bilong mi.” 18 Orait Sol i bungim Samuel long dua bilong taun na i askim em olsem, “Haus bilong glasman i stap we? Ating yu inap tokim mi?” 19 Na Samuel i bekim tok, “Mi yet mi dispela glasman. Yutupela go paslain long mi long ples bilong lotu, na nau bai yutupela i ken kaikai wantaim mi. Na tumora long moningtaim bai mi tokim yu long olgeta samting yu laik save long en, na bai mi salim yu i go. 20 Mi save, ol donki bilong yupela i bin lus tripela de bipo, tasol yu no ken wari moa long ol. Ol i kisim ol pinis. Tasol harim. Ol manmeri bilong Israel i laikim tumas wanem man? Ol i laikim yu wantaim ol famili bilong papa bilong yu, em tasol.”* Dispela tok i no klia tumas long tok Hibru. Sampela man i save tanim olsem, “Yu ting husat bai i kisim olgeta gutpela samting bilong Israel? Yu wantaim ol famili bilong papa bilong yu, yupela tasol bai i kisim.”
21 Orait Sol i tokim Samuel olsem, “Mi bilong lain Benjamin, na em i liklik lain tasol insait long ol lain bilong yumi Israel. Na lain bilong papa bilong mi i no gat nem namel long ol lain Benjamin. Olsem na bilong wanem yu mekim dispela kain tok long mi?”
22 Sol i tok pinis, orait Samuel i kisim em wantaim wokboi bilong en i go insait long bikpela rum i gat tebol. Samuel i bin singautim samting olsem 30 man na ol i sindaun pinis bilong kaikai. Orait Samuel i tokim Sol wantaim wokboi bilong en long sindaun long namba wan ples long tebol. 23 Na Samuel i tokim kukboi olsem, “Kisim dispela hap mit mi bin givim yu na mi bin tokim yu long putim i stap. Nau yu bringim i kam.” 24 Orait kukboi i bringim wanpela hap lek bilong abus i gat gutpela mit tru long en na putim antap long tebol klostu long Sol. Na Samuel i tokim Sol olsem, “Kisim dispela hap mit mipela i bin putim i stap bilong yu tasol, na yu kaikai. Mi wetim yu inap long nau, olsem na yu mas kaikai wantaim ol dispela man mi bin singautim i kam.” Olsem na Sol i kaikai wantaim Samuel long dispela de.
25 Na bihain ol i lusim dispela ples bilong mekim ofa na ol i go daun long taun. Na Samuel i kisim Sol i go long ples bilong kisim win antap long haus bilong Samuel, na i toktok wantaim Sol. Na long nait Sol i slip long dispela ples.
Samuel i makim Sol long kamap king
26 Long moningtaim tru Samuel i kirap na i singautim Sol na i tok, “Yu kirap nau. Mi laik salim yu i go long ples bilong yu.” Orait Sol i kirap na i kam daun na em wantaim Samuel i lusim haus na wokabaut i go long rot na wokboi bilong Sol i go wantaim tupela. 27 Ol i kamap long arere bilong taun na Samuel i tokim Sol olsem, “Tokim wokboi bai i go pas. Tasol yu mas sanap liklik wantaim mi na bai mi givim yu tok bilong God.”

*9:20: Dispela tok i no klia tumas long tok Hibru. Sampela man i save tanim olsem, “Yu ting husat bai i kisim olgeta gutpela samting bilong Israel? Yu wantaim ol famili bilong papa bilong yu, yupela tasol bai i kisim.”