Sapta 49
Jekop i givim blesing long ol pikinini bilong en
Jekop i singautim ol pikinini bilong en i kam na em i tokim ol olsem, “Yupela kam klostu long mi na bai mi tokim yupela long ol samting bihain bai i kamap long yupela. Yupela ol pikinini bilong Jekop, yupela kam bung klostu long mi na putim yau gut long tok bilong mi Israel, papa bilong yupela.
“Ruben, yu namba wan pikinini bilong mi. Mi kamapim yu long taim mi yangpela man yet. Yu kamap bikman tru na yu strongpela moa na yu winim olgeta pikinini bilong mi. Pasin bilong yu i olsem tait bilong wara i save ran strong moa na i no gat man i ken bosim. Tasol bai yu no inap i stap namba wan moa, long wanem, yu bin slip wantaim meri bilong papa bilong yu, na yu givim bikpela sem long mi. Yu bin mekim rabis pasin tru.* Lukim Stat 35.22.
“Simeon na Livai, tupela i brata. Tupela i save kisim ol samting bilong pait na mekim nogut long ol arapela. Mi no ken wanbel long tingting bilong tupela, na mi no ken orait long ol samting tupela i pasim tok long mekim. Long wanem, taim tupela i gat kros tupela i save kilim ol man. Na taim tupela i stap bel isi, tupela i save brukim lek bilong ol bulmakau. Belhat bilong tupela yet i ken bagarapim tupela, long wanem, kros bilong tupela i strong tumas na belhat bilong tupela i nogut tru. Bai mi mekim tupela i stap nabaut namel long ol arapela lain manmeri bilong Israel.
“Juda, ol brata bilong yu bai i litimapim nem bilong yu. Bai yu holimpas ol birua bilong yu long nek bilong ol, na bai ol brata bilong yu i daunim het bilong ol na givim biknem long yu. Juda Nam 24.9, KTH 5.5 i olsem wanpela yangpela laion. Em i save kilim abus na kaikai, na em i kamap strong tru. Em i save sindaun na i stap isi tasol, olsem wanpela laion. Na i no gat wanpela man i save hambak long em. 10 Em Sng 60.7, Sng 108.8 i holim dispela stik i makim strong bilong king, na em bai i stap king oltaim. Em bai i holim dispela namba inap em i kamap long taun Silo, Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap. Sampela man i save senisim tok Hibru liklik na tanim dispela tok olsem, “Em bai i holim dispela namba inap man bilong kisim dispela wok i kamap.” na em bai i bosim olgeta lain manmeri. 11 Em i gat planti gutpela diwai wain tru. Olsem na taim em i laik pasim donki bilong en, em i save pasim long ol dispela diwai wain. Na em i save wokim planti wain tru long ol pikinini wain bilong en, na i no gat man inap dring na pinisim. Olsem na em i save kisim sampela na wasim klos bilong en. 12 Tupela ai bilong en i ret, long wanem, em i save dring planti wain. Na ol tit bilong en i wait tru, long wanem, em i save dring planti susu.
13 “Sebulun bai i stap klostu long solwara, na nambis bilong en bai i gat gutpela pasis bilong ol sip. Mak bilong graun bilong en bai i go olgeta long graun bilong taun Saidon.
14 “Isakar em i wanpela strongpela donki. Tasol em i save slip nating namel long ol bek kago. Dispela tok “bek kago” i no klia tumas long tok Hibru. Sampela man i save tanim olsem, “banis bilong sipsip.” 15 Em i lukim graun bilong en i gutpela ples bilong i stap long en, na em i taitim bun bilong mekim wok. Tasol bihain em i kamap wokboi nating na em i mekim hatpela wok tru.
16 “Dan bai i bosim§ Long tok Hibru, nem Dan i klostu wankain olsem dispela tok, “bosim.” ol manmeri bilong en na ol bai i stap wankain olsem ol arapela lain bilong Israel. 17 Dan bai i stap olsem wanpela snek nogut i wet i stap long arere bilong rot. Na taim ol hos i ran i kam long rot, em bai i kalap na kaikaim lek bilong ol, na ol man i sindaun long ol hos, ol bai i pundaun.
18 “Bikpela, Sng 119.166, Ais 25.9, Mai 7.7 mi wet long yu i helpim mi na kisim bek mi.
19 “Gat, ol stilman bai i kam pait long yu. Tasol bai yu bekim pait bilong ol na rausim ol i go.
20 “Aser, graun bilong yu bai i kamapim planti kaikai tru. Yu bai kukim olkain gutpela kaikai tru, em ol king i save laikim tumas.
21 “Naptali em i olsem wanpela wel meme i save raun long laik bilong em. Na em i save karim ol naispela pikinini.
22 “Josep em i wanpela gutpela diwai wain i kamap klostu long wanpela hul wara na i karim planti pikinini. Na ol han bilong en i kamap longpela na i karamapim banis. 23 Ol man bilong pait long banara ol i pait strong tru long em. Ol i sut long em na mekim nogut long em. 24 Tasol Josep i no slekim banara bilong en. Nogat. Strongpela God bilong Jekop i givim strong long em, na han bilong Josep i no slek. Dispela God, em i wasman bilong ol Israel, na em i strongpela ples hait bilong ol. 25 Em i God bilong papa bilong yu na em i God I Gat Olgeta Strong. Em tasol i save mekim gut long yu na givim planti gutpela samting long yu. Em bai i mekim skai i givim planti ren long yu, na em bai i mekim planti wara i kamap long graun. Em bai i mekim ol meri bilong lain bilong yu i karim planti pikinini. 26 Mi papa bilong yu, mi givim blesing long yu, na ol dispela gutpela samting mi laik bai yu kisim, ol i ken kamap planti tru inap long karamapim ol bikpela maunten, na ol i ken winim tru ol gutpela samting bipo ol tumbuna bilong mi i bin kisim.* Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap. Olgeta dispela samting i ken kamap long yu Josep, yu dispela man i bin kamap bikman tru namel long ol brata bilong yu.
27 “Benjamin em i olsem wanpela bikpela weldok i save kilim i dai ol abus. Long olgeta moning em i save kaikai ol abus em i bin kilim. Na long apinun em i wok yet long tilim ol samting em i bin kisim.”
28 Dispela em ol 12-pela lain bilong Israel. Long taim papa bilong ol i laik lusim ol, em i givim dispela ol tok long ol wan wan pikinini bilong en. Em i givim blesing long ol inap long ol stret.
Jekop i dai na ol i planim em
29 Jekop i givim blesing pinis, orait em i tokim ol pikinini bilong en olsem, “Klostu nau bai mi go i stap wantaim ol lain bilong mi long ples bilong ol man i dai pinis. Na yupela i mas planim mi wantaim ol tumbuna bilong mi long dispela hul bilong ston i stap long graun bilong Efron, dispela man bilong lain Hit. 30 Dispela Stt 23.3-20 hul i stap long graun Makpela, klostu long ples Mamre long graun Kenan. Abraham i bin baim dispela hap graun long Efron, bai dispela hul i ken kamap matmat bilong en. 31 Long Stt 25.9-10, 35.29 dispela matmat ol i bin planim Abraham na meri bilong en Sara, na ol i bin planim tu Aisak na meri bilong en Rebeka. Na mi bin planim Lea long dispela matmat, 32 em dispela hul bilong ston i stap long dispela graun Abraham i bin baim long ol man bilong lain Hit.”
33 Jekop Ap 7.15 i mekim ol dispela toktok pinis, orait em i pulim lek bilong en i go insait long bet. Na em i dai na i go i stap wantaim ol lain bilong en long ples bilong ol man i dai pinis.

*49:4: Lukim Stat 35.22.

49:9: Nam 24.9, KTH 5.5

49:10: Sng 60.7, Sng 108.8

49:10: Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap. Sampela man i save senisim tok Hibru liklik na tanim dispela tok olsem, “Em bai i holim dispela namba inap man bilong kisim dispela wok i kamap.”

49:14: Dispela tok “bek kago” i no klia tumas long tok Hibru. Sampela man i save tanim olsem, “banis bilong sipsip.”

§49:16: Long tok Hibru, nem Dan i klostu wankain olsem dispela tok, “bosim.”

49:18: Sng 119.166, Ais 25.9, Mai 7.7

*49:26: Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.

49:30: Stt 23.3-20

49:31: Stt 25.9-10, 35.29

49:33: Ap 7.15