Sapta 24
Nau Balam i save olsem Bikpela i laik mekim gut long ol Israel, olsem na em i no i go askim Bikpela long givim tok long em olsem bipo. Nogat. Em i tanim na lukluk i go long ples drai. Na em i lukim ol haus sel bilong ol wan wan lain bilong Israel i stap. Na spirit bilong God i kam long em na em i autim tok profet olsem, “Harim dispela tok bilong mi. Mi, Balam, pikinini man bilong Beor. Ai bilong mi i klia tru* Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap (na long lain 15 tu). na mi save lukluk gut. Na mi save harim tok God i autim. God I Gat Olgeta Strong i mekim samting olsem driman i kamap long mi, na mi lukluk strong na mi lukim dispela samting klia tumas. Mi lukim ol haus sel bilong ol Israel, na ol i gutpela tru. Ol dispela haus sel i olsem ol longpela lain diwai det, na olsem ol gaden i stap long arere bilong bikpela wara, na olsem ol gutpela diwai Bikpela i bin planim, na olsem ol diwai sida i stap long arere bilong wara. Bai planti ren i kam daun long kantri Israel, na bai ol Israel i planim kaikai bilong ol long gutpela graun. Strong na biknem bilong king bilong Israel bai i winim strong na biknem bilong King Agak. Na king bilong Israel bai i bosim planti lain manmeri. God i bin kisim ol long Isip na bringim ol i kam. God i pait olsem wel bulmakau na i paitim ol birua bilong Israel na daunim ol. Olsem na ol Israel bai i bagarapim spia bilong ol birua na brukim bun bilong ol. Israel Stt 12.3, 49.9 i olsem strongpela laion. Taim em i slip i stap, i no gat wanpela man i laik kirapim em. Sapos wanpela man i tok long God i ken mekim gut long ol Israel, orait bai God i mekim gut long dispela man. Na sapos wanpela man i tok long God i ken bagarapim ol, orait God bai i bagarapim dispela man.”
10 Balak i harim dispela tok na em i belhat na i paitim han bilong en. Na em i tokim Balam olsem, “Mi singautim yu i kam bilong tok bai ol birua bilong mi i mas bagarap. Tasol tripela taim yu tok bai ol i stap gut. 11 Orait maski. Mi les. Yu go bek long ples bilong yu nau. Pastaim mi promis long givim planti mani samting long yu, tasol Bikpela i pasim rot bilong yu na yu no inap kisim.”
12 Na Balam i bekim tok olsem, “Harim. Mi bin tok olsem long ol man yu bin salim i kam bilong kisim mi. 13 Maski sapos yu kisim olgeta gol na silva i stap long haus king na givim mi, mi no ken mekim wanpela samting long laik bilong mi yet. Nogut mi sakim tok bilong Bikpela. Mi mas autim olgeta tok Bikpela tasol i tokim mi long autim.”
Las tok profet bilong Balam
14 Orait Balam i tok moa long Balak olsem, “Nau mi laik i go bek long ol manmeri bilong mi. Tasol pastaim mi mas toksave long yu long ol samting bihain ol Israel bai i mekim long ol lain pipel bilong yu.” 15 Na em i autim dispela tok profet, “Harim dispela tok bilong mi, Balam, pikinini man bilong Beor. Ai bilong mi i klia tru na mi save lukluk gut. 16 Na mi save harim tok God i autim, na mi kisim olkain save God Antap Tru i givim mi. God I Gat Olgeta Strong i mekim wanpela samting olsem driman i kamap long mi na mi lukim dispela samting klia tumas. 17 Mi lukim ol samting bai i kamap bihain. Na mi lukim ol Israel i stap. Wanpela man i gat biknem na strong bai i kamap king bilong dispela lain Israel. Na em bai i pait strong long ol lida bilong kantri Moap, na daunim ol na bagarapim ol manmeri bilong lain Set. 18 Em bai i winim ol birua bilong en long Idom na kisim graun bilong ol. Na bai ol Israel i wok long winim ol birua bilong ol. 19 Na ol Israel bai i krungutim ol birua na bagarapim ol olgeta, na bai i no gat wanpela i inap i stap.”
20 Na long dispela samting olsem driman Balam i lukim ol Amalek na i autim dispela tok profet long ol. Em i tok olsem, “Ol Amalek i bin i stap wanpela strongpela lain pipel. Tasol bihain ol bai i bagarap olgeta.”
21 Na long dispela samting olsem driman em i lukim ol Kin na em i autim dispela tok profet long ol. Em i tok olsem, “Ples yupela i stap long en, em i wanpela gutpela strongpela hap. Yupela i stap gut olsem haus bilong tarangau i stap gut long ples ston antap tru long het bilong maunten. 22 Tasol bihain bai ol Asiria i pait long yupela na bagarapim yupela na kisim ol lain bilong yupela i go kalabus.” 23 Na Balam i autim wanpela tok profet olsem, “Sapos God i mekim dispela kain pasin, husat bai inap i stap gut?” Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap. 24 Ol Saiprus bai i kisim ol sip long kantri bilong ol na i kam pait long ol Asiria na ol Eber na winim ol. Tasol ol Saiprus tu bai i lus olgeta.” 25 Balam i tok pinis, orait em i kirap i go bek long ples bilong em yet. Na Balak i kirap i go long ples bilong en.

*24:3: Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap (na long lain 15 tu).

24:9: Stt 12.3, 49.9

24:23: Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.