Sapta 25
Ol arapela tumbuna pikinini bilong Abraham
Abraham i maritim narapela meri, nem bilong en Ketura. Dispela meri i karim Simran na Joksan na Medan na Midian na Isbak na Sua. Joksan em i papa bilong Seba na Dedan. Na Dedan em i tumbuna bilong ol Asur na ol Letus na ol Leum. Na nem bilong ol pikinini man bilong Midian i olsem, Efa na Efer na Hanok na Abida na Elda. Olgeta dispela lain i tumbuna pikinini bilong Ketura.
Abraham i givim olgeta samting bilong em yet long Aisak. Na long taim em i stap yet, em i givim ol presen long ol pikinini man bilong ol namba 2 lain meri bilong em. Na em i salim ol i go long hap bilong sankamap, bai ol i stap longwe long pikinini bilong en, Aisak.
Abraham i dai na ol i planim em
Abraham i gat 175 krismas olgeta. Em i lapun tru na em i amamas long laip bilong en, na em i dai na i go i stap wantaim ol tumbuna bilong en. Tupela pikinini bilong en, Aisak na Ismael i planim em long dispela hul bilong ston ol i kolim Makpela i stap klostu long ples Mamre. Dispela hul i stap long graun bilong Efron, pikinini man bilong Sohar, bilong lain Hit. 10 Abraham Stt 23.3-16 i bin baim dispela hap graun long ol man bilong lain Hit. Na Aisak wantaim Ismael i planim Abraham long dispela hul bipo Abraham i bin planim meri bilong en, Sara, long en. 11 Abraham i dai pinis na God i mekim gut long Aisak, pikinini bilong Abraham. Aisak i save stap klostu long dispela hul wara ol i kolim, “Hul wara bilong God i gat laip na i lukim mi.”
12 Lain bilong Ismael i olsem. Ismael em i pikinini man bilong Abraham em Hagar i karim. Hagar em i wanpela meri Isip na em i wokmeri nating bilong Sara. 13 Na nem bilong ol pikinini man bilong Ismael, stat long namba wan na i go inap long yangpela tru i olsem. Nebaiot em i namba wan pikinini man bilong Ismael, na bihain long em, Kedar na Atbel na Mipsam 14 na Misma na Duma na Masa 15 na Hadat na Tema na Jetur na Nafis na Kedema. 16 Em ol nem bilong ol pikinini man bilong Ismael. Na ol man i bin givim nem bilong ol dispela man long ol ples na ol hap graun ol i bin i stap long en. Dispela 12-pela man i kamap tumbuna bilong 12-pela lain manmeri. 17 Ismael i gat 137 krismas na em i dai na i go i stap wantaim ol tumbuna bilong em. 18 Ol lain tumbuna pikinini bilong Ismael i sindaun long hap graun namel long graun bilong Havila na ples Sur. Sur em i stap klostu long Isip, long rot i go long Asiria. Tasol ol dispela lain i no save sindaun gut wantaim.* Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.
Stori bilong Aisak
(Sapta 25.19—26.35)
Rebeka i karim Iso na Jekop
19 Dispela em i stori bilong Aisak, pikinini bilong Abraham. 20 Aisak i gat 40 krismas long taim em i maritim Rebeka. Rebeka em i pikinini meri bilong Betuel, wanpela man bilong lain Aram long hap bilong Mesopotemia. Na Rebeka em i susa bilong Laban bilong lain Aram. 21 Meri bilong Aisak i no gat pikinini, olsem na Aisak i prea long Bikpela i ken helpim meri bilong en. Bikpela i harim prea bilong Aisak, na Rebeka i gat bel. 22 I gat tupela pikinini man long bel bilong Rebeka na tupela i pait. Orait Rebeka i tok olsem, “Bilong wanem dispela samting i kamap long mi?” Em i laik save as bilong dispela samting, olsem na em i go prea long Bikpela. 23 Na Ro 9.12 Bikpela i tokim Rebeka olsem, “Tupela lain manmeri i stap insait long bel bilong yu. Dispela tupela lain manmeri yu laik karim, bai tupela i resis wantaim. Wanpela lain bai i strong moa na i winim arapela lain. Na pikinini i kamap pastaim bai em i stap wokboi bilong pikinini i kamap bihain.”
24 Taim i kamap pinis na tru tumas Rebeka i karim tupela pikinini man. 25 Skin bilong namba wan i ret tru na i gat planti gras. Olsem na ol i kolim em Iso. Long tok Hibru, nem Iso i klostu wankain olsem dispela tok, “Planti gras.” 26 Taim mama i karim brata bilong en, han bilong brata i holimpas lek bilong Iso. Olsem na ol i kolim em Jekop. Long tok Hibru, nem Jekop i klostu wankain olsem dispela tok, “Lek.” Aisak i gat 60 krismas long taim Rebeka i karim dispela tupela pikinini.
Iso i lusim namba bilong en olsem namba wan pikinini
27 Tupela mangi i kamap bikpela na Iso i kamap saveman tru bilong painim abus. Em i man bilong raun long bus. Tasol Jekop em i man bilong stap isi, na em i save stap long ples tasol. 28 Aisak i laikim Iso, long wanem, em i save amamas long kaikai ol abus Iso i save kilim. Tasol Rebeka i laikim Jekop.
29 Wanpela de Jekop i wok long kukim sup, na Iso i kam bek long bus. 30 Em i hangre tru na em i tokim Jekop olsem, “Mi hangre nogut tru. Givim mi sampela bilong dispela retpela sup nau yu kukim.” Olsem na ol i kolim Iso long narapela nem Idom.§ Long tok Hibru, nem Idom i klostu wankain olsem dispela tok, “Retpela.” 31 Tasol Jekop i bekim tok olsem, “Pastaim yu mas givim mi dispela namba bilong yu olsem namba wan pikinini man, na bihain mi ken givim sup long yu.”
32 Na Iso i tok olsem, “Em i orait. Klostu mi laik i dai, na dispela namba bilong mi olsem namba wan pikinini bai i helpim mi olsem wanem?” 33 Na Hi 12.16 Jekop i tok, “Tasol yu mas tok tru antap pastaim olsem bai yu givim namba bilong yu long mi.” Orait Iso i tok tru antap, na em i givim namba bilong em olsem namba wan pikinini i go long Jekop. 34 Na bihain Jekop i givim em sampela bret wantaim sup em i bin wokim long bin. Iso i kaikai na em i dring, na bihain em i kirap na i go. Long dispela pasin Iso i soim olsem em i ting namba bilong en olsem namba wan pikinini em i samting nating.

25:10: Stt 23.3-16

*25:18: Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.

25:23: Ro 9.12

25:25: Long tok Hibru, nem Iso i klostu wankain olsem dispela tok, “Planti gras.”

25:26: Long tok Hibru, nem Jekop i klostu wankain olsem dispela tok, “Lek.”

§25:30: Long tok Hibru, nem Idom i klostu wankain olsem dispela tok, “Retpela.”

25:33: Hi 12.16