Sapta 23
Sara i dai na Abraham i baim graun bilong matmat
Sara i gat 127 krismas pinis, na em i dai long taun Kiriat Arba, narapela nem bilong en Hebron, long graun bilong Kenan. Na Abraham i sori tru na i krai long em.
Bihain Ap 7.16 Abraham i lusim bodi bilong Sara i stap, na em i go toktok wantaim ol man bilong lain Hit. Em i tok olsem, “Mi Hi 11.9, 11.13 man bilong narapela kantri na mi kam sindaun namel long yupela. Meri bilong mi i dai pinis na mi laik baim hap graun long yupela, bilong wokim matmat na planim em.”
Na ol man bilong lain Hit i tok olsem, “Bikman, harim. Yu wanpela namba wan hetman tru. Yu ken planim meri bilong yu long wanpela gutpela matmat bilong mipela. Yu makim tasol wanem matmat yu laik kisim, na papa bilong matmat bai i givim long yu na yu ken planim meri bilong yu.”
Orait Abraham i sanap na i daunim het bilong en long ol manmeri bilong dispela ples, na em i tok olsem, “Sapos yupela i orait long mi planim meri bilong mi long dispela hap, orait mi laik yupela i askim Efron, pikinini bilong Sohar, long em i ken givim mi dispela hul bilong ston ol i kolim Makpela. Em i stap arere long graun bilong Efron. Yupela tokim em long givim dispela hul long mi, na long ai bilong yupela olgeta bai mi givim stretpela pe long en, na dispela hul bai i kamap matmat bilong mi.”
10 Efron yet i stap namel long ol dispela man bilong lain Hit long ples ol i toktok i stap long en, klostu long bikpela dua bilong banis bilong taun. Olgeta man bilong lain Hit i stap, na ol i harim Efron i bekim tok long Abraham olsem, 11 “Bikman, harim tok bilong mi. Yu no ken baim dispela hul. Bai mi givim nating long yu, wantaim dispela graun hul i stap long en. Long ai bilong ol lain bilong mi, nau mi givim dispela graun long yu bilong planim meri bilong yu.”
12 Na Abraham i daunim het bilong en long ol manmeri bilong ples. 13 Na long ai bilong ol em i tokim Efron olsem, “Efron, mi laik bai yu putim yau long tok bilong mi. Nau bai mi baim dispela hap graun bilong yu. Yu kisim mani bilong mi, na mi ken planim meri bilong mi long dispela graun.”
14 Na Efron i bekim tok long Abraham olsem, 15 “Bikman, harim. Pe bilong dispela graun em inap 50 kilo silva. Tasol maski, em i samting nating namel long mitupela. Yu kisim graun tasol na planim meri bilong yu.”
16 Abraham i orait long dispela tok, na em i skelim 50 kilo silva long skel bilong ol bisnisman, olsem Efron i bin makim long ai bilong ol Hit, na em i givim long Efron bilong baim dispela graun.
17 Long dispela pasin Abraham i kisim graun bilong Efron i stap long ples Makpela, klostu long ples Mamre. Abraham i kisim graun wantaim hul bilong ston na olgeta diwai i stap long dispela graun. 18 Orait olgeta man bilong lain Hit i stap long dispela ples ol i toktok i stap long en, ol i save, dispela graun i bilong Abraham nau. 19 Na bihain, Abraham i planim meri bilong en, Sara, long dispela hul bilong ston i stap long graun Makpela, klostu long ples Mamre long graun Kenan. Narapela nem bilong Mamre, em Hebron. 20 Dispela hap graun bilong ol lain bilong Hit, wantaim hul matmat i stap long en, em i kamap matmat bilong lain bilong Abraham.

23:3: Ap 7.16

23:4: Hi 11.9, 11.13