Sapta 24
Abraham i painim meri bilong Aisak
Abraham em i lapun pinis. Na Bikpela i bin mekim olgeta samting Abraham i mekim i kamap gutpela. Orait Abraham i singautim dispela wokboi i bin wok longpela taim long em. Dispela man i save bosim olgeta samting bilong Abraham. Abraham i tokim em olsem, “Putim han bilong yu aninit long lek bilong mi na mekim strongpela tok promis long mi. Yu mas promis long nem bilong God, Bikpela bilong heven na graun, olsem, bai yu no makim wanpela meri bilong pikinini bilong mi namel long ol meri bilong Kenan, dispela graun mi stap long en. Yu mas go bek long as ples bilong mi na painim wanpela meri namel long ol lain bilong mi yet, na bringim em i kam, bai em i ken maritim pikinini bilong mi, Aisak.”
Tasol wokboi i tok olsem, “Sapos dispela meri i no laik lusim ples bilong en na i kam wantaim mi long dispela ples, orait bai olsem wanem? Ating mi mas bringim pikinini bilong yu i go bek long as ples bilong yu?”
Na Abraham i bekim tok olsem, “Yu no ken bringim pikinini bilong mi i go bek long as ples bilong mi. God, Bikpela bilong heven, em i kisim mi long haus bilong papa bilong mi na long graun bilong ol lain bilong mi. Na em i mekim strongpela promis, bai em i givim dispela graun hia long ol lain tumbuna bilong mi. Bikpela bai i salim ensel bilong en i go pas long yu long as ples bilong mi, olsem na bai yu inap kisim meri bilong pikinini bilong mi. Tasol sapos meri i no laik i kam bek wantaim yu, orait dispela promis yu mekim long mi em i no ken pasim yu moa. Tasol yu no ken kisim pikinini bilong mi i go bek long as ples bilong mi.” Orait wokboi i putim han bilong en aninit long lek bilong bikman bilong en, Abraham, na em i mekim strongpela promis long en long mekim olgeta samting Abraham i bin tokim em.
10 Na wokboi i kisim 10-pela kamel bilong Abraham na planti gutpela presen. Na em i redim olgeta samting na i go long taun bilong Nahor long graun bilong Mesopotemia. 11 Em i kamap pinis na em i mekim ol kamel i slip klostu long hul wara ausait long taun. Em i apinun tru, na em taim ol meri i save kam bilong pulimapim wara. 12 Na em i prea olsem, “God, Bikpela bilong bikman bilong mi Abraham, yu ken marimari long bikman bilong mi, na mekim wok bilong mi i kamap gutpela nau. 13 Mi stap hia klostu long hul wara, na ol yangpela meri bilong ples bai i kam bilong pulimapim wara. 14 Bai mi tokim wanpela yangpela meri olsem, ‘Plis, yu daunim sospen wara bilong yu na bai mi dring liklik wara.’ Na sapos em i tok, ‘Yu dring, na bai mi givim wara long ol kamel bilong yu tu,’ orait mi laik bai em dispela meri tasol yu makim bilong wokman bilong yu Aisak. Sapos ol samting i kamap olsem, orait bai mi save yu marimari long bikman bilong mi, na yu laik helpim em.”
15 Wokboi i prea yet i stap, na Rebeka i kamap. Em i karim sospen wara long sol bilong en. Rebeka em i pikinini meri bilong Betuel. Na Betuel em i pikinini man bilong Milka wantaim Nahor. Nahor em i brata bilong Abraham. 16 Dispela yangpela meri Rebeka em i naispela meri tru, na em i no bin slip yet wantaim man. Orait em i go daun long hul wara na i pulapim sospen bilong en na i kam antap gen.
17 Orait wokboi i ran i go long em na i tok olsem, “Plis, yu givim mi liklik wara long sospen bilong yu.”
18 Na Rebeka i tok olsem, “Bikman, yu dring.” Na kwiktaim em i daunim sospen wara na i holim long han na i larim em i dring. 19 Em i dring inap pinis na Rebeka i tok gen olsem, “Bai mi givim wara long ol kamel bilong yu tu, inap ol i dring na i pulap.” 20 Na kwiktaim em i kapsaitim sospen wara long baret ston ol animal i save dring long en. Na em i ran i go bek bilong pulimapim wara gen. Na em i mekim olsem tasol i go inap olgeta kamel i dring inap pinis. 21 Na wokboi i no toktok. Em i lukluk tasol i stap. Em i laik save, Bikpela i mekim wok bilong en i kamap gutpela, o nogat.
22 Ol kamel i dring pinis, orait wokboi i kisim wanpela ring gol bilong bilasim nus na i putim long nus bilong Rebeka. Na em i putim tupela paspas gol long han bilong Rebeka. Hevi bilong ring em inap 5 gram, na hevi bilong wan wan paspas, em inap 100 gram. 23 Na wokboi i tok olsem, “Plis, yu tokim mi. Yu pikinini meri bilong husat? Na yu ting i gat spes long haus bilong papa bilong yu, bai mi wantaim ol lain bilong mi i ken slip nau long nait?”
24 Na Rebeka i bekim tok olsem, “Mi pikinini bilong Betuel, em i pikinini bilong Nahor na Milka. 25 Yes, i gat gutpela gras samting bilong ol kamel i ken kaikai. Na i gat rum long haus, na yupela i ken slip long en.”
26 Orait wokboi bilong Abraham i brukim skru na putim pes i go daun long graun na i lotu long Bikpela. 27 Na em i tok olsem, “Mi laik litimapim nem bilong God, Bikpela bilong bikman bilong mi Abraham. Em i marimari long bikman bilong mi na mekim gut tru long em. Bikpela i bringim mi i kam stret long haus bilong ol lain bilong bikman bilong mi.”
28 Orait yangpela meri i ran i go long haus bilong mama bilong en, na i tokim em long olgeta samting i bin kamap. 29-30 Na Laban, brata bilong Rebeka, em i lukim ring gol bilong nus na tupela paspas gol long han bilong susa bilong en. Na em i harim Rebeka i autim olgeta tok dispela man i bin mekim. Olsem na em i ran i go ausait na i go long wokboi bilong Abraham, na em i lukim em i sanap i stap wantaim ol kamel bilong en klostu long hul wara. 31 Na Laban i tok olsem, “Bikman, Bikpela i mekim gut pinis long yu. Yu kam na yumi go long haus. Yu no ken i stap hia. Mi redim pinis ples bilong yu. Na i gat ples bilong ol kamel tu.”
32 Orait wokboi i go insait long haus. Na Laban i tokim ol wokboi bilong en long rausim kago long ol kamel na givim gras na kaikai long ol. Na em i tokim ol tu long bringim wara long wokboi bilong Abraham wantaim ol lain bilong en, bai ol i ken wasim lek. 33 Na bihain ol i kisim kaikai i kam, tasol wokboi bilong Abraham i tok olsem, “Mi no ken kaikai kwik. Mi mas autim tok bilong mi pastaim.” Na Laban i tok, “I orait. Yu ken autim.”
34 Orait wokboi i tok olsem, “Mi wokboi bilong Abraham. 35 Bikpela i mekim gut tru long bikman bilong mi na mekim em i gat planti mani samting. Bikpela i givim planti samting long em, olsem ol sipsip na meme na bulmakau, na silva na gol, na ol wokboi na wokmeri nating, na ol kamel na donki. 36 Na meri bilong en Sara, em i lapun pinis na i karim pikinini man. Na bikman bilong mi i givim pinis olgeta samting bilong en long dispela pikinini. 37-38 Na em i tok strong long mi olsem, ‘Yu no ken makim wanpela meri bilong pikinini bilong mi namel long ol meri bilong Kenan, dispela graun mi stap long en. Nogat. Yu mas i go long lain bilong papa bilong mi na painim wanpela meri bilong maritim pikinini bilong mi.’ Bikman bilong mi i tok olsem, na em i mekim mi promis long bihainim dispela tok. 39 Na mi tokim bikman bilong mi, ‘Sapos dispela meri i no laik i kam bek wantaim mi, orait bai olsem wanem?’ 40 Na em i tok olsem, ‘Mi man bilong bihainim tok bilong Bikpela, na em bai i salim ensel bilong en i go wantaim yu na mekim wok bilong yu i kamap gutpela. Na bai yu inap kisim meri bilong pikinini bilong mi namel long ol lain bilong papa bilong mi. 41 Sapos yu go long ol, orait dispela promis yu mekim long mi, em i no ken pasim yu moa. Na sapos yu go long ol lain bilong mi, na ol i no orait long askim bilong yu, orait olsem tasol dispela promis i no ken pasim yu.’
42 “Orait nau long apinun, taim mi kamap long hul wara mi prea olsem, ‘God, Bikpela bilong bikman bilong mi Abraham, nau yu ken mekim dispela wok bilong mi i kamap gut. 43 Nau mi stap klostu long hul wara. Sapos wanpela yangpela meri i kam bilong pulimapim wara, orait bai mi tokim em olsem, “Plis, yu givim mi liklik wara long sospen bilong yu na mi dring.” 44 Na sapos em i tok olsem, “Yu dring, na bai mi givim wara long ol kamel bilong yu tu,” orait mi laik bai em dispela meri tasol yu makim bilong pikinini bilong bikman bilong mi.’ 45 Mi prea yet i stap, na Rebeka i kamap. Em i karim sospen wara long sol bilong en na em i go daun long hul wara bilong pulimapim wara. Na mi tokim em, ‘Plis, yu givim liklik wara long mi.’ 46 Na kwiktaim em i daunim sospen wara na i tok olsem, ‘Bikman, yu dring. Na bai mi givim wara long ol kamel bilong yu tu.’ Orait mi dring pinis, na em i givim wara long ol kamel. 47 Na mi askim em, ‘Yu pikinini bilong husat?’ Na em i tok, ‘Mi pikinini bilong Betuel, em i pikinini bilong Nahor na Milka.’ Na mi putim ring long nus bilong en na paspas long tupela han bilong en. 48 Na mi brukim skru na putim pes i go daun long graun na mi lotu long Bikpela. Na mi litimapim nem bilong God, Bikpela bilong bikman bilong mi, Abraham. Em i bin bringim mi i kam stret long haus bilong brata bilong bikman bilong mi. Na bai mi inap kisim pikinini meri bilong en bilong maritim pikinini bilong bikman bilong mi. 49 Orait sapos yupela i laik mekim gutpela na stretpela pasin long bikman bilong mi, orait yupela tokim mi stret. Na sapos yupela i no laik, orait yupela tokim mi tu, na mi ken tingting long wanem samting bai mi mekim.”
50 Orait Laban na Betuel tupela i bekim tok olsem, “Bikpela yet i kamapim dispela samting, na mipela i no inap mekim wanpela tok. 51 Rebeka i stap. Yu kisim em na yu go. Em i ken maritim pikinini bilong bikman bilong yu, olsem Bikpela i tok pinis.”
52 Wokboi bilong Abraham i harim pinis tok bilong ol, na em i putim pes i go daun long graun na em i lotu long Bikpela. 53 Na bihain em i kisim kain kain bilas silva na gol na ol naispela klos na em i givim long Rebeka. Na em i givim kain kain presen i dia tumas long brata bilong Rebeka na long mama bilong en tu.
54 Toktok i pinis, na wokboi bilong Abraham wantaim lain bilong en ol i kaikai na dring, na ol i slip. Na long moningtaim ol i kirap na wokboi bilong Abraham i tok olsem, “Mi laik i go bek long bikman bilong mi.”
55 Tasol mama wantaim brata bilong Rebeka tupela i tok olsem, “Larim yangpela meri i stap wantaim mipela 10-pela de samting, na bihain em i ken i go.”
56 Na wokboi bilong Abraham i bekim tok olsem, “Yupela i no ken pasim mi. Bikpela i mekim wok bilong mi i kamap gutpela pinis. Plis, mi laik i go bek long bikman bilong mi.” 57 Na ol i tok olsem, “Yumi singautim yangpela meri na yumi askim em long laik bilong en.” 58 Orait ol i singautim Rebeka i kam, na ol i askim em, “Yu laik i go wantaim dispela man?” Na em i tok olsem, “Yes, bai mi go.”
59 Orait ol i salim Rebeka wantaim meri i save lukautim em, na tupela i go wantaim wokboi bilong Abraham na ol lain bilong en. 60 Na ol i givim blesing long Rebeka olsem, “Susa, bai yu kamap mama bilong planti tausen man. Na ol lain tumbuna bilong yu bai i daunim ol birua bilong ol, na kisim ol taun bilong ol.” 61 Na Rebeka wantaim ol wokmeri bilong en ol i sindaun long ol kamel na ol i bihainim wokboi bilong Abraham. Na long dispela pasin wokboi i kisim Rebeka na i go.
62 Long dispela taim Aisak i lusim pinis dispela hap graun i gat hul wara ol i kolim “Hul wara bilong God i gat laip na i lukim mi.” Na em i go i stap long hap bilong Negev. 63 Long wanpela apinun em i wokabaut long ples i gat sotpela gras, na em i lukim ol kamel i kam. 64 Na Rebeka i lukim Aisak na em i lusim kamel na i kam daun. 65 Na em i askim wokboi bilong Abraham olsem, “Husat dispela man i wokabaut i kam long yumi?” Na wokboi i tok olsem, “Em bikman bilong mi.” Olsem na Rebeka i kisim laplap bilong het na i karamapim pes bilong en.
66 Na wokboi i tokim Aisak long olgeta samting em i bin mekim. 67 Na Aisak i bringim Rebeka i go long haus sel bilong mama bilong en, Sara, na em i maritim em. Aisak i laikim tru Rebeka, na bel bilong en i kamap gutpela gen. Bipo em i bin i stap bel hevi, long wanem, mama bilong en i bin dai.