Sapta 50
Taim Josep i lukim olsem papa bilong en i dai pinis, em i pundaun antap long papa na em i krai na em i kis long pes bilong papa. Bihain Josep i tokim ol dokta bilong en long putim olkain marasin long bodi bilong papa bilong en, bai bodi i no ken bagarap. Orait ol dokta i mekim olsem Josep i tok. Ol i mekim dispela wok inap 40 de, long wanem, dispela wok bilong putim marasin long ol bodi, em i save kisim 40 de olgeta. Ol manmeri bilong Isip i krai long Jekop inap 70 de. Taim bilong sori na krai i pinis, orait Josep i tokim ol ofisa bilong king olsem, “Plis, mi laik bai yupela i bringim tok bilong mi i go long king. Dispela tok i olsem, ‘King, Stt 47.29-31 taim papa bilong mi i laik i dai, em i mekim mi promis bai mi mas karim bodi bilong en i go planim long matmat em yet i bin wokim long graun Kenan. Olsem na mi laik bai yu larim mi i go planim papa bilong mi pastaim na bihain bai mi kam bek gen.” King i harim dispela tok bilong Josep, orait em i bekim tok olsem, “Yu mas bihainim dispela promis yu bin mekim long papa bilong yu na yu bringim bodi bilong en i go planim.”
Orait Josep i go bilong planim papa bilong em. Olgeta ofisa na ol bikman bilong king na olgeta hetman bilong Isip, ol i go wantaim Josep. Ol lain bilong Josep tu wantaim ol brata bilong en na ol famili bilong papa bilong en, olgeta i go. Ol liklik pikinini tasol wantaim ol sipsip na ol meme na ol bulmakau i stap long distrik Gosen. Ol karis na ol man i save sindaun long ol hos, ol tu i go wantaim Josep. Bikpela lain man tru ol i go.
10 Orait ol i kamap long ples Atat, long hap sankamap bilong wara Jordan, em ples bilong rausim ol lip samting bilong wit na kisim kaikai bilong en. Na ol i mekim bikpela krai sori tru bilong planim man. Na Josep i bihainim pasin bilong sori na krai inap 7-pela de. 11 Ol manmeri bilong Kenan i lukim ol dispela lain i stap long ples Atat na i wok long krai na sori, na ol i tok olsem, “Ol Isip i mekim bikpela krai sori tru.” Olsem na ol i kolim dispela ples Abel Misraim.* Long tok Hibru nem Abel Misraim i klostu wankain olsem dispela tok, “Ol Isip i krai.” Dispela ples i stap long hap sankamap bilong wara Jordan.
12 Ol pikinini bilong Jekop i bihainim tok na mekim olsem em i bin tokim ol. 13 Ol Ap 7.16 i karim em i go long graun Kenan na ol i planim em long hul bilong ston i stap long graun Makpela, klostu long ples Mamre. Abraham i bin baim dispela graun long Efron, em wanpela man bilong lain Hit, bai dispela graun i ken kamap matmat bilong en. 14 Josep i planim papa bilong en pinis, orait em i go bek long Isip wantaim ol brata bilong em na ol arapela lain i bin i go wantaim em.
Josep i lusim rong bilong ol brata
15 Papa bilong ol i dai pinis, orait ol brata bilong Josep ol i tok olsem, “Olsem wanem nau? Nogut Josep i kros yet long yumi na em i tingting long bekim olgeta pasin nogut yumi bin mekim long em?” 16 Olsem na ol i salim tok i go long Josep. Dispela tok i olsem, “Taim papa bilong yumi i no dai yet, em i bin givim wanpela tok long mipela. 17 Em i tokim mipela long givim dispela tok long yu, ‘Josep, mi askim yu, plis yu mas lusim dispela bikpela rong na sin ol brata bilong yu i bin mekim long yu.’ Orait nau mipela ol wokman bilong God bilong papa bilong yumi, mipela i askim yu, plis yu lusim dispela bikpela rong mipela i bin mekim long yu.” Josep i harim dispela tok na em i krai i stap.
18 Bihain ol brata bilong Josep i go lukim em, na ol i putim pes bilong ol i go daun long graun klostu long lek bilong Josep, na ol i tokim em olsem, “Mipela i kamap long yu olsem ol wokboi nating bilong yu.” 19 Tasol Josep i tokim ol olsem, “Yupela i no ken pret. Mi no God na bai mi kotim yupela. 20 Tru, Stt 37.26-27, 45.5-7 yupela i bin pasim tingting bilong bagarapim mi. Tasol God i bin larim yupela i mekim dispela pasin, long wanem, em i tingting long helpim planti manmeri, bai ol i no ken bagarap. Na yupela i lukim pinis dispela wok em i mekim. 21 Olsem na yupela i no ken pret. Bai mi lukautim yupela wantaim ol pikinini bilong yupela.” Na Josep i mekim gutpela toktok long ol brata bilong en na em i mekim bel bilong ol i stap isi.
Josep i dai
22 Josep i stap long Isip wantaim ol lain bilong papa bilong en. Josep i stap inap 110 krismas olgeta. 23 Em i lukim ol pikinini na ol tumbuna pikinini bilong Efraim. Na taim ol pikinini bilong Makir i kamap, ol i bringim ol tu i go long Josep na em i holim ol na putim long lek bilong en. Makir em i pikinini man bilong Manase. 24 Na bihain Josep i tokim ol brata bilong en olsem, “Klostu bai mi dai. Tasol God bai i lukautim yupela, na bihain em bai i bringim yupela i go lusim dispela kantri. Na bai em i bringim yupela i go long kantri bipo em i bin mekim strongpela promis long givim long Abraham na Aisak na Jekop.”
25 Bihain Kis 13.19, Jos 24.32, Hi 11.22 Josep i tokim ol pikinini man bilong Israel olsem, “Yupela i mas promis long mi olsem, long taim God i kam bilong helpim yupela, yupela bai i kisim ol bun bilong mi long dispela ples na karim i go wantaim yupela.” Na Josep i mekim ol brata i tok tru antap long ol bai i bihainim dispela tok bilong en. 26 Josep i dai long taim em i gat 110 krismas. Na ol i putim olkain marasin long bodi bilong en, bai bodi i no ken bagarap. Na ol i putim bodi bilong en long wanpela bokis na putim i stap long kantri Isip.

50:5: Stt 47.29-31

*50:11: Long tok Hibru nem Abel Misraim i klostu wankain olsem dispela tok, “Ol Isip i krai.”

50:13: Ap 7.16

50:20: Stt 37.26-27, 45.5-7

50:25: Kis 13.19, Jos 24.32, Hi 11.22