Sapta 45
Josep i tokim ol brata long em i husat
Josep Ap 7.13 i sori tru na em i pilim olsem em i laik krai. Olsem na em i singaut long ol wokboi bilong en olsem, “Yupela olgeta go ausait pastaim.” Na em wanpela tasol i stap wantaim ol brata bilong en. Na em i tokim ol olsem, “Mi Josep. Mi brata bilong yupela.” Josep i krai bikpela moa na ol Isip i harim. Na ol i go tokim ol lain i stap long haus bilong king long dispela samting.
Josep i tokim ol brata olsem, “Mi Josep. Papa bilong mi i stap gut yet, a?” Na ol brata i kirap nogut tru, na ol i no inap mekim wanpela tok. Orait Josep i tok gen olsem, “Yupela kam klostu long mi.” Ol i go klostu long em, na em i tok olsem, “Mi Josep. Mi brata bilong yupela. Bipo yupela i bin larim ol bisnisman i baim mi olsem wokboi nating na ol i bringim mi i kam long Isip. Tasol Stt 45.7-8, 50.20 nau yupela i no ken bel hevi na yupela i no ken bel nogut long dispela pasin yupela i bin mekim long mi. Nogat. God yet i bin salim mi i kam paslain long yupela bilong helpim yupela bai yupela i no ken i dai. Taim bilong bikpela hangre i stap tupela yia pinis long dispela graun. Tasol 5-pela yia i stap yet na ol man bai i no inap kisim kaikai long gaden. God i salim mi i kam paslain long yupela bilong helpim yupela bai yupela i no ken i dai, long wanem, long dispela narakain pasin tru em i laik kisim bek yupela. Olsem na i no yupela i bin salim mi na mi kam long dispela ples. Nogat. God yet i salim mi na mi kam. Na em i mekim mi i kamap olsem papa bilong king bilong Isip. Mi bosim olgeta manmeri bilong haus bilong em, na mi hetman bilong olgeta hap long kantri Isip.
“Nau Ap 7.14 yupela go bek hariap long papa na tokim em olsem, ‘Mi Josep, pikinini bilong yu, mi givim dispela tok long yu. God i mekim mi i kamap hetman bilong olgeta hap long kantri Isip. Olsem na yu no ken wet. Yu mas kam hariap long mi. 10 Bai yu ken sindaun long distrik Gosen klostu tasol long mi. Yu na ol pikinini bilong yu, na olgeta tumbuna pikinini bilong yu, yupela i ken sindaun long dispela distrik wantaim ol sipsip na ol meme na ol bulmakau na olgeta samting bilong yupela. 11 Yu kam sindaun long Gosen, na bai mi ken lukautim yu. Dispela taim bilong bikpela hangre bai i stap inap 5-pela yia moa, na mi no laik bai yu wantaim ol famili bilong yu na ol animal i stap hangre.’
12 Na Josep i tokim ol brata olsem, “Yupela olgeta i mas save long mi. Mi no narapela man i toktok long yupela. Nogat. Em mi Josep tasol. Na Benjamin, yu brata tru bilong mi, yu tu yu mas save long mi. 13 Yupela i mas go bek na tokim papa bilong mi olsem mi gat bikpela namba nau long kantri Isip. Na tokim em tu long olgeta samting yupela i lukim pinis. Orait yupela go hariap na bringim em i kam.”
14 Josep i tok pinis olsem, na em i holim brata bilong en Benjamin na em i krai. Na Benjamin tu i krai. 15 Na Josep i holim olgeta brata bilong en wan wan, na em i krai na givim kis long ol. Na nau tasol ol brata i pilim olsem ol inap toktok wantaim em.
16 King bilong Isip i harim tok olsem, ol brata bilong Josep i kam i stap wantaim Josep, na king wantaim ol ofisa bilong en i amamas. 17 Na king i tokim Josep olsem, “Tokim ol brata bilong yu long ol i mas redim ol donki bilong ol na i go bek long graun Kenan. 18 Na ol i mas kisim papa bilong ol wantaim ol famili bilong ol na kam bek long mi. Na bai mi makim wanpela gutpela hap graun tru bilong kantri Isip na givim ol. Na dispela graun bai i kamapim planti kaikai tru bilong ol i ken kaikai. 19 Yu mas tokim ol tu long kisim ol karis bilong Isip i go wantaim ol bilong bringim ol meri na pikinini bilong ol i kam. Na tokim ol long kisim papa bilong ol tu i kam wantaim ol. 20 Ol i no ken wari long ol samting ol i lusim long graun Kenan, long wanem, mi bai givim planti gutpela samting tru bilong kantri Isip long ol.”
21 Ol pikinini man bilong Jekop i mekim olsem king i tok. Na Josep i bihainim tok bilong king na em i givim sampela karis long ol. Na tu, em i givim sampela kaikai long ol bilong helpim ol long rot. 22 Na em i givim klos long olgeta wan wan brata. Tasol long Benjamin em i givim 5-pela klos na 300 mani silva. 23 Na Josep i kisim planti gutpela samting bilong Isip na putim long 10-pela donki man na i salim i go long papa bilong en. Na em i kisim wit na bret na ol kain kain kaikai na putim long 10-pela donki meri na salim i go bilong helpim papa long rot. 24 Josep i salim ol brata bilong en i go na em i tokim ol olsem, “Yupela go na yupela i no ken kros namel long yupela yet.”
25 Orait ol brata i lusim Isip na ol i go kamap long Jekop, papa bilong ol, long graun Kenan. 26 Na ol i tokim papa olsem, “Josep i no dai. Nogat. Em i stap yet na nau em i bosim olgeta hap bilong kantri Isip.” Jekop i harim dispela tok na tingting bilong en i pas. Na em i no bilipim toktok bilong ol. 27 Orait ol i tokim em long olgeta samting Josep i bin tokim ol. Na Jekop i lukim ol karis Josep i bin salim i kam bilong karim em i go long Isip. Na tingting bilong en i orait gen. 28 Orait Jekop i tok olsem, “Tru tumas, nau mi save, pikinini bilong mi Josep i stap laip yet. Mi mas i go hariap long Isip, nogut mi dai na mi no lukim em.”

45:1: Ap 7.13

45:5: Stt 45.7-8, 50.20

45:9: Ap 7.14