Sapta 44
Kap bilong Josep i lus
Ol i kaikai pinis na Josep i tokim wokman i lukautim haus bilong en olsem, “Pulimapim kaikai long ol bek bilong ol dispela man inap ol bek i pulap tru. Na putim mani bilong wanpela wanpela insait long maus bilong bek bilong ol. Na kisim kap silva bilong mi na putim insait long bek bilong yangpela tru bilong ol, wantaim mani em i bin bringim bilong baim wit.” Orait wokman i mekim olsem Josep i tok. Na long moningtaim tru ol wokboi bilong Josep i salim ol brata i go wantaim ol donki bilong ol. Ol brata i lusim taun na i no i go longwe yet, orait Josep i tokim wokman i lukautim haus bilong en olsem, “Yu kirap na bihainim ol dispela man. Na taim yu kamap long ol, yu mas askim ol olsem, ‘Mipela i mekim gutpela pasin long yupela. Tasol bilong wanem yupela i mekim pasin nogut long mipela? Dispela kap yupela i kisim, em kap bikman bilong mi i save dring long en. Na tu, em i save yusim dispela kap bilong kisim save long ol samting i hait. Yupela i mekim pasin nogut tru.’ ”
Orait wokman bilong Josep i go bihainim ol brata na taim em i kamap long ol, em i autim ol tok Josep i bin tokim em. Na ol i bekim tok olsem, “Bikman, bilong wanem yu mekim dispela kain tok long mipela? Mipela i no inap tru mekim kain pasin olsem yu tok. Yu save, taim mipela i lusim graun Kenan na mipela i kam lukim yupela namba 2 taim, mipela i bringim bek ol dispela mani mipela i lukim i stap insait long maus bilong ol bek bilong mipela. Na olsem wanem nau yu ting mipela inap stilim silva na gol long haus bilong bikman bilong yu? Bikman, sapos yu lukim wanpela bilong mipela i holim dispela kap, orait yu ken kilim dispela man i dai. Na mipela olgeta bai i kamap wokboi nating bilong yu.” 10 Na wokman i bekim tok olsem, “Tok bilong yupela i stret. Tasol sapos mi lukim wanpela bilong yupela i holim dispela kap, dispela man tasol bai i kamap wokboi nating bilong mi. Yupela ol arapela i ken i go.” 11 Olsem na wantu ol i putim ol bek bilong ol i go daun long graun na opim. 12 Na wokman bilong Josep i lukluk gut insait long ol bek, stat long bek bilong namba wan brata bilong ol, na i go inap long bek bilong yangpela brata. Na em i lukim dispela kap i stap long bek bilong Benjamin. 13 Taim ol brata i lukim kap i stap, ol i brukim klos bilong ol bilong soim sori bilong ol. Na ol i putim ol bek antap long ol donki bilong ol gen, na ol i go bek long taun.
14 Orait Juda wantaim ol brata bilong en i kamap long haus bilong Josep na ol i lukim em i stap yet. Na ol i pret tru na ol i pundaun long graun long ai bilong Josep. 15 Na Josep i tokim ol olsem, “Yupela i mekim wanem kain pasin tru? Ating yupela i no save olsem, mi gat save bilong painimaut ol samting i stap hait?” 16 Na Juda i tok olsem, “Bikman, mipela i no gat tok bilong bekim long yu. Mipela i no inap tok olsem mipela i no bin mekim rong. God i kamapim pinis rong bilong mipela. Tasol bikman, i no dispela man tasol i gat kap bilong yu bai i kamap wokboi nating bilong yu. Nogat. Mipela olgeta wantaim.”
17 Tasol Josep i tok olsem, “Nogat tru. Mi no inap larim yupela i mekim olsem. Dispela man i stilim kap bilong mi, em wanpela tasol bai i kamap wokboi nating bilong mi. Yupela ol arapela i ken i stap bel isi na i go bek long papa bilong yupela. Mi no gat tok long yupela.”
Juda i laik kisim ples bilong Benjamin
18 Orait Juda i go klostu long Josep na i tok olsem, “Bikman, plis, harim tok bilong mi. Yu bikman tru olsem king bilong Isip yet, tasol yu no ken kros long mi. 19 Bipo yu bin askim mipela olsem, ‘Yupela i gat papa o brata i stap o nogat?’ 20 Na mipela i tok, ‘Yes, mipela i gat papa, em i lapun pinis. Na mipela i gat wanpela yangpela brata tu. Mama i bin karim em taim papa i lapun pinis. Dispela mama i bin karim tupela pikinini, na brata tru bilong dispela mangi, em i dai pinis. Em wanpela tasol i stap, olsem na papa i save laikim em tumas.’ 21 Na bikman, yu bin tokim mipela olsem, ‘Bringim brata bilong yupela i kam bai mi lukim em.’ 22 Na mipela i bekim tok bilong yu olsem, ‘Dispela mangi i no inap lusim papa. Sapos em i lusim papa, bai papa i dai.’ 23 Na bihain yu bin tok olsem tu, ‘Sapos yangpela brata bilong yupela i no kam wantaim yupela, orait yupela i no ken kamap long ai bilong mi gen.’
24 “Orait bikman, mipela i bin i go bek long papa, na mipela i tokim em long dispela toktok bilong yu. 25 Na bihain papa i tok, ‘Yupela go bek na baim kaikai bilong yumi.’ 26 Na mipela i tok, ‘Mipela i no inap i go. Sapos yangpela brata i no go wantaim mipela, orait dispela man bai i no inap tru long lukim mipela gen. Tasol sapos yangpela brata i kam wantaim mipela, orait bai mipela i ken i go.’ 27 Na papa bilong mipela i tokim mipela olsem, ‘Yupela i save, dispela meri bilong mi i bin karim tupela pikinini man. 28 Wanpela i lus pinis, na mi no lukim em moa. Ating wanpela laion samting i bin kilim em i dai. 29 Nau yupela i laik kisim narapela tu i go longwe long mi. Sapos em i kisim bagarap long rot, orait bai yupela i givim mi bikpela sori tru, na bai mi go long ples bilong ol man i dai pinis.’
30-31 “Bikman, sapos mi go bek long papa na papa i no lukim dispela mangi i kam bek wantaim mi, orait em bai i dai, long wanem, dispela mangi em i lewa tru bilong papa. Papa bilong mipela em i lapun nogut tru. Na sapos mipela i no bringim dispela mangi i go bek wantaim mipela, orait mipela bai i givim bikpela sori tru long papa, na em bai i dai. 32 Na tu, mi bin mekim strongpela promis long papa olsem, sapos mi no bringim dispela mangi i go bek long em, orait mi mekim bikpela rong long papa na dispela asua bai i pas i stap long mi oltaim. 33 Olsem na mi laik bai yu larim mi kisim ples bilong dispela mangi na bai mi stap hia olsem wokboi nating bilong yu. Plis, yu mas larim em i go bek wantaim ol brata bilong em. 34 Sapos dispela mangi i no go wantaim mi, orait mi no inap i go bek long papa. Mi no laik lukim dispela hevi i kamap long papa bilong mi.”