Sapta 43
Ol brata bilong Josep i bringim Benjamin i go long Isip
Orait dispela hangre long Kenan i kamap bikpela tru. Na taim ol famili bilong Jekop, narapela nem bilong en Israel, ol i pinisim pinis ol dispela kaikai ol i bin kisim long Isip, orait Israel i tokim ol pikinini bilong en olsem, “Yupela go bek long Isip gen na baim kaikai bilong yumi.” Tasol Juda i tokim papa olsem, “Papa, mipela i tokim yu pinis. Dispela hetman long Isip i givim strongpela tok long mipela. Em i tokim mipela pinis olsem em bai i no inap tru long lukim mipela gen, sapos brata bilong mipela i no go wantaim mipela. Sapos yu orait long brata bilong mipela i go wantaim mipela, orait bai mipela i go na baim kaikai bilong yu. Tasol sapos yu no laik, orait mipela bai i no inap i go, long wanem, dispela hetman bilong Isip i tok pinis olsem em bai i no inap tru long lukim mipela gen, sapos brata bilong mipela i no go wantaim mipela.”
Orait Israel i tok olsem, “Bilong wanem yupela i tokim dispela hetman olsem yupela i gat narapela brata i stap? Yupela i givim bikpela hevi tru long mi.” Na ol i bekim tok olsem, “Dispela man i askim mipela planti. Em i askim mipela long famili bilong mipela. Em i tok, ‘Papa bilong yupela i stap yet o i dai pinis? Yupela i gat narapela brata i stap, o nogat?’ Em i askim olsem na mipela i tokim em. Mipela i no save olsem em bai i tokim mipela long bringim liklik brata i go.”
Na Juda i tokim Israel, papa bilong en, olsem, “Larim Benjamin i kam wantaim mi na bai mipela i go. Olsem bai yu na ol pikinini bilong mipela na mipela yet tu, yumi olgeta i no ken i dai long hangre. Bai mi yet mi lukautim em. Sapos mi no bringim em i kam bek long yu, orait mi mekim bikpela rong long yu, na dispela asua bai i pas i stap long mi oltaim. 10 Sapos yu no bin pasim mipela, mipela inap i go na kam bek tupela taim pinis.”
11 Orait Israel i tokim ol olsem, “Sapos i no gat narapela rot, orait yupela mekim olsem. Kisim ol nambawan kaikai samting bilong dispela graun na pulimapim long ol basket bilong yupela, na yupela karim i go givim long dispela hetman olsem presen. Kisim olgeta kain gutpela samting olsem hani na ol kain kain marasin na sanda ol i wokim long blut bilong diwai na ol dispela kain galip ol i kolim pistasio na amon. 12 Yupela i mas dabolim ol mani yupela i bin bringim i go bipo, long wanem, yupela i mas bringim bek dispela ol mani ol i bin putim insait long ol bek bilong yupela. Nogut ol i lusim tingting na ol i putim. 13 Kisim brata bilong yupela, na yupela hariap i go bek long dispela man. 14 Prea bilong mi i olsem, God I Gat Olgeta Strong i ken helpim tingting bilong dispela man bai em i sori long yupela. Na bai em i ken larim narapela brata bilong yupela i kam bek long mi, na Benjamin tu. Tasol sapos God i laik bai olgeta pikinini bilong mi i lus, orait ol bai i lus.”
15 Orait ol brata i kisim ol presen na ol i dabolim mani ol i bin bringim i go bipo na ol i karim i go wantaim ol. Na ol i kisim Benjamin tu i go. Na ol i kamap long Isip na ol i go lukim Josep. 16 Taim Josep i lukim Benjamin i kam wantaim ol, em i tokim wokman i save lukautim haus bilong en olsem, “Yu kisim ol dispela man i go long haus bilong mi. Na kilim wanpela bulmakau na kukim. Ol dispela man bai i kaikai wantaim mi long belo.” 17 Orait wokman i mekim olsem Josep i tok, na em i bringim ol i go long haus bilong Josep.
18 Tasol taim ol i no go insait yet ol brata i pret na ol i tok olsem, “Ating ol i tingting long dispela mani ol i bin putim insait long ol bek bilong yumi taim yumi kam bipo. Long dispela as tasol na ol i bringim yumi i kam long dispela haus. Ol bai i holimpas yumi na mekim yumi i kamap ol wokboi nating bilong ol. Na bai ol i kisim tu ol donki bilong yumi.” 19 Ol i lukim dispela wokman i lukautim haus bilong Josep, em i sanap klostu long dua bilong haus, na ol i go tokim em olsem, 20 “Bikman, harim. Wanpela taim bipo mipela i bin kam hia na baim kaikai. 21 Tasol taim mipela i lusim yupela na mipela i go wokim kem long namba wan nait, mipela i opim ol bek bilong mipela na mipela wan wan i lukim olgeta mani mipela i bin baim kaikai long en, i stap long maus bilong ol bek. Olsem na nau mipela i bringim ol dispela mani i kam bek. 22 Na mipela i bringim sampela mani moa bilong baim arapela kaikai. Mipela i no save husat i putim dispela mani insait long ol bek bilong mipela.”
23 Wokman i harim tok bilong ol na em i bekim tok olsem, “Yupela i no ken wari na yupela i no ken pret. Ating God bilong yupela na bilong papa bilong yupela em yet i bin putim ol dispela mani long ol bek bilong yupela. Tasol dispela mani yupela i bin baim kaikai long en, em mi kisim pinis.” Na em i go kisim Simeon na bringim em i kam long ol.
24 Na bihain wokman i bringim ol i go insait long haus bilong Josep. Em i givim wara long ol bilong ol i ken wasim lek, na em i givim kaikai long ol donki bilong ol. 25 Na taim ol brata i harim olsem Josep bai i kam kaikai wantaim ol long belo, ol i redim ol presen bilong givim em. 26 Orait Josep i kam long haus na ol i bringim ol dispela presen i go givim em. Na ol i brukim skru na daunim het bilong ol long pes bilong Josep. 27 Na Josep i givim gude long ol, na bihain em i askim ol olsem, “Olsem wanem long lapun papa bilong yupela, bipo yupela i bin tokim mi long en? Em i stap gut yet?” 28 Na ol i bekim tok olsem, “Bikman, papa bilong mipela em i stap gut.” Na ol i daunim het long em gen.
29 Josep i lukim Benjamin, em brata tru bilong em, na em i tok olsem, “Ating dispela man em i yangpela brata tru bilong yupela, em bipo yupela i bin tokim mi, a?” Na em i tokim Benjamin olsem, “Pikinini, God i ken marimari long yu.” 30 Na Josep i sori tumas long liklik brata bilong em, na klostu em i laik krai. Olsem na kwiktaim em i lusim ol na i go long narapela rum na em i krai. 31 Na bihain em i wasim pes bilong en. Em i kisim strong gen na i kam bek long ol na i tokim ol wokboi long sutim kaikai na putim long tebol. 32 Ol i putim kaikai bilong Josep long narapela tebol na bilong ol brata long narapela tebol. Na ol Isip i stap wantaim Josep ol i kaikai long narapela tebol gen, long wanem, ol Isip i no save kaikai wantaim ol Hibru. Dispela pasin i nogut tru long ai bilong ol. 33 Josep yet i bin tokim ol wokboi long makim ol sia ol wan wan brata i mas sindaun long en long taim bilong kaikai. Em i laik bai ol i mas sindaun bihainim krismas bilong ol, stat long namba wan brata na i go inap long yangpela tru. Na taim ol brata i lukim ol i sindaun olsem, ol i kirap nogut na i wok long lukluk long ol yet. 34 Ol wokboi i kisim kaikai bilong ol brata long tebol bilong Josep. Na ol i sutim kaikai bilong ol brata inap long skel bilong ol. Tasol bilong Benjamin ol i sutim bikpela tru, inap long 5-pela man i kaikai. Orait ol i kaikai na dring wantaim Josep na ol i amamas na ol i spak.