Sapta 42
Ol brata bilong Josep i kam baim wit long Isip
Taim Jekop i harim tok olsem i gat wit i stap long Isip, em i tokim ol pikinini bilong en olsem, “Bilong wanem yupela i sindaun nating na luk sori i stap? Mi Ap 7.12 harim tok olsem ol i gat wit i stap long Isip. Yupela go baim sampela bilong yumi, nogut yumi dai long hangre.” Orait 10-pela brata bilong Josep i lusim graun Kenan na i go long Isip bilong baim wit. Tasol Jekop i no larim Benjamin, em brata tru bilong Josep, i go wantaim ol. Jekop i pret nogut Benjamin i painim bagarap long rot.
Olsem na taim ol man i go long Isip bilong baim wit, ol pikinini man bilong Jekop tu i go wantaim ol, long wanem, taim bilong bikpela hangre i kamap pinis long graun Kenan.
Josep Stt 37.8-10, 41.41-43, 41.55, 50.18 em i stap namba wan gavman bilong Isip, na ol man bilong olgeta hap i save go long em na baim wit. Na taim ol brata bilong Josep i kamap long em, orait ol i brukim skru klostu long lek bilong en na putim pes bilong ol i go daun long graun. Na Josep i lukim ol brata bilong em na em i luksave long ol. Tasol em i toktok long ol olsem em i no save long ol. Em i tok strong long ol olsem, “Yupela i kam we?” Na ol i bekim tok olsem, “Mipela i kam long graun Kenan. Mipela i laik baim kaikai.” Josep i luksave long ol brata, tasol ol i no luksave long em. Em Stt 37.5-10 i tingim gen ol dispela driman bipo em i bin lukim ol brata i brukim skru long em, na em i tok olsem, “Yupela ol man bilong lukstil long mipela. Yupela i laik painimaut wanem ol hap bilong kantri bilong mipela i no stap strong.” 10 Na ol i bekim tok bilong en olsem, “Nogat, bikman. Mipela ol wokman bilong yu, mipela i kam long baim kaikai. 11 Mipela olgeta i pikinini bilong wanpela man. Mipela i no man bilong lukstil. Nogat. Mipela i man bilong tok tru.” 12 Tasol Josep i tokim ol olsem, “Nogat. Yupela i kam bilong painimaut wanem ol hap bilong kantri bilong mipela i no stap strong.” 13 Na ol i tok olsem, “Bikman, mipela i 12-pela brata. Mipela i pikinini bilong wanpela man tasol long graun Kenan. Yangpela brata tru bilong mipela, nau em i stap wantaim papa bilong mipela. Na narapela brata bilong mipela em i lus pinis.”
14 Orait Josep i tokim ol gen olsem, “Mi tokim yupela pinis, yupela ol man bilong lukstil tasol. 15 Tasol mi save long pasin bilong traim yupela. Mi tok tru tumas long nem bilong king bilong Isip olsem, sapos yangpela brata bilong yupela i no kam na sanap long ai bilong mi, orait yupela bai i no inap i go bek long ples. 16 Salim wanpela bilong yupela i go kisim liklik brata bilong yupela i kam. Na yupela ol arapela i mas i stap kalabus inap mipela i painimaut, tok bilong yupela i tru, o nogat. Sapos mipela i painimaut olsem ol tok bilong yupela i no tru, orait mi tok tru tumas long nem bilong king bilong Isip, yupela ol man bilong lukstil tasol.” 17 Josep i tok pinis, orait em i putim ol long kalabus inap tripela de.
18 Orait long de namba 3 Josep i tokim ol olsem, “Sapos yupela i bihainim tok bilong mi, orait yupela bai i stap gut, long wanem, mi man bilong aninit long God. 19 Sapos yupela i man bilong tok tru, orait wanpela tasol bilong yupela i mas i stap long haus kalabus yupela i bin i stap long en. Na yupela ol arapela i ken kisim wit yupela i baim pinis na karim i go givim long ol famili bilong yupela i stap hangre. 20 Tasol yupela i mas bringim yangpela brata bilong yupela i kam long mi, bai mi ken save yupela i bin tok tru. Yupela i mekim olsem na bai yupela i no ken i dai.” Na ol i orait long toktok bilong Josep.
21 Taim ol i stap yet wantaim Josep, ol brata bilong en i toktok namel long ol yet olsem, “Tru tumas, yumi bin mekim nogut long brata bilong yumi na yumi gat asua. Yumi bin lukim em i krai na singaut long yumi bilong helpim em, tasol yumi no bin harim tok bilong em. Olsem tasol na nau dispela hevi i kamap long yumi bilong bekim dispela rong yumi bin mekim.” 22 Na Stt 37.21-22 Ruben i tok olsem, “Mi bin tokim yupela long yupela i no ken mekim nogut long dispela mangi, tasol yupela i no bin harim tok bilong mi. Dispela hevi nau yumi painim, em i kamap bilong bekim dai bilong en.” 23 Ol brata i tok Hibru na mekim ol dispela toktok na ol i no save olsem Josep i harim tok bilong ol. Long wanem, olgeta taim em i toktok wantaim ol, em i save tok Isip, na wanpela man bilong tanim tok i save tanim tok bilong en long ol brata. 24 Josep i harim toktok bilong ol na em i lusim ol na i go krai. Em i krai pinis, orait em i kam bek gen na i toktok long ol. Na em i tokim ol wokboi long holim Simeon, na ol i holim em. Na ol i kisim baklain na pasim em long ai bilong ol brata.
Ol brata bilong Josep i go bek long Kenan
25 Bihain Josep i tokim ol wokboi long pulimapim wit long ol bek bilong ol brata bilong en, na long putim mani bilong ol insait long ol wan wan bek bilong ol. Na tu, ol wokboi i mas givim kaikai long ol bilong helpim ol long rot. Orait ol wokboi i mekim olsem Josep i tok. 26 Na ol brata i putim ol bek wit antap long ol donki bilong ol na ol i go. 27 Bihain ol i wokim kem bilong slip long nait, na wanpela brata i opim bek bilong en bilong givim kaikai long donki. Na em i lukim mani bilong en i stap insait long maus bilong bek. 28 Na em i singaut long ol brata olsem, “Lukim. Ol i givim bek mani bilong mi. Ol i pulimapim long bek bilong mi.” Ol i harim dispela tok na ol i kirap nogut tru. Na ol i pret tru, na ol i wok long askim ol yet olsem, “God i mekim wanem samting long yumi nau?”
29 Taim ol brata i kamap pinis long graun Kenan, ol i tokim Jekop, papa bilong ol, long olgeta samting i bin kamap long ol. 30 Ol i tok olsem, “Namba wan gavman bilong Isip i toktok strong long mipela na em i sutim tok long mipela olsem mipela i man bilong lukstil. 31 Na mipela i bekim tok bilong en olsem, ‘Mipela i man bilong tok tru. Mipela i no man bilong lukstil. 32 Mipela i 12-pela brata. Mipela i pikinini bilong wanpela man tasol. Tasol wanpela brata i lus pinis na yangpela brata tru i stap long Kenan wantaim papa.’ 33 Orait namba wan gavman i tokim mipela gen olsem, ‘Wanpela bilong yupela i mas i stap wantaim mi na bai mi ken save yupela i man bilong tok tru. Na yupela ol arapela i ken karim wit i go bek long ples, bilong helpim ol famili bilong yupela i stap hangre. 34 Tasol yupela i mas bringim yangpela brata bilong yupela i kam long mi. Olsem bai mi ken save yupela i no man bilong lukstil, yupela i man bilong tok tru tasol. Na bai mi givim bek brata bilong yupela, na bai yupela i ken raun long dispela kantri long laik bilong yupela.’ ”
35 Orait bihain ol brata i kapsaitim ol bek wit bilong ol na ol i lukim paus mani bilong ol i stap insait long bek bilong ol wan wan. Na papa tu i lukim, na ol i kirap nogut tru na ol i pret na wari moa yet. 36 Na Jekop i tokim ol olsem, “Yupela tasol i mekim na tupela pikinini bilong mi i lus pinis. Pastaim Josep i lus na nau Simeon tu i lus pinis. Na nau yupela i laik kisim Benjamin tu i go longwe long mi, a? Wanem taim ol dispela hevi bilong mi bai i pinis?” 37 Na Ruben i tokim papa olsem, “Sapos mi no bringim Benjamin i kam bek long yu, orait yu ken kilim i dai tupela pikinini man bilong mi. Larim mi lukautim em, na bai mi bringim em i kam bek long yu.” 38 Tasol Jekop i tok olsem, “Dispela pikinini bilong mi i no ken i go wantaim yupela. Brata bilong en i dai pinis, na nau em wanpela tasol i stap. Nogut em i kisim bagarap long rot. Mi lapun pinis na sapos em i kisim bagarap long rot, orait bai yupela i givim mi bikpela sori tru, na bai mi go long ples bilong ol man i dai pinis.”

42:2: Ap 7.12

42:6: Stt 37.8-10, 41.41-43, 41.55, 50.18

42:9: Stt 37.5-10

42:22: Stt 37.21-22