God i Kisim Bek
ol manmeri bilong en
o
Eksodas
Tok i go pas
Dispela buk i stori long namba wan bikpela samting i bin kamap long ol lain manmeri bilong Israel. Dispela samting i olsem. Ol i bin lusim kantri Isip, em dispela graun ol i bin i stap olsem ol wokboi na wokmeri nating na ol i bin mekim wok kalabus long en.
Dispela buk i gat tripela bikpela hap.
1) Sapta 1-18. Dispela hap i stori long ol lain Israel i lusim Isip na i kamap fri na i wokabaut long ples drai inap ol i kamap long maunten Sainai.
2) Sapta 19-24. Long dispela hap God i mekim kontrak wantaim ol lain Israel na i givim ol lo na stia long ol, bilong lukautim wokabaut na pasin bilong ol.
3) Sapta 25-40. Dispela hap i stori long ol lain Israel i wokim haus sel bilong God. Long dispela hap bilong buk i gat ol kain kain tok na lo bilong lukautim lotu bilong ol na bilong bosim wok bilong ol pris.
Moses em i namba wan bikman tok bilong en i stap insait long dispela buk. God yet i bin makim em bilong kamap lida bilong ol Israel na bilong kisim bek ol Israel long han bilong ol Isip.
Planti manmeri bilong olgeta hap i save long dispela 10-pela lo God i bin givim long ol lain Israel. Tok bilong ol dispela lo i stap long sapta 20.
Namba wan samting dispela buk i tok long en, em ol samting God yet i mekim. God yet i bin kisim bek ol Israel long han bilong ol birua bilong ol. God yet i mekim ol i kamap wanpela lain tru i gat namba na nem, na em i makim ol olsem ol manmeri bilong em stret. God yet i lukautim ol na i strongim ol, bai ol inap mekim ol bikpela wok em i laik bai ol i mas mekim.
God i givim wok long Moses
Sapta 1
(Sapta 1-4)
Ol Isip i mekim nogut long ol Israel
1-2 Ol Stt 46.8-27 pikinini man bilong Jekop i bin go wantaim em long Isip. Na olgeta i go wantaim famili bilong ol. Nem bilong ol pikinini i olsem, Ruben na Simeon na Livai na Juda na Isakar na Sebulun na Benjamin na Dan na Naptali na Gat na Aser. Tasol Josep i bin i go paslain long ol na em i stap pinis long Isip. Long dispela taim ol Israel, em ol lain bilong Jekop stret, ol inap 70 manmeri. Bihain Josep wantaim olgeta brata bilong en na olgeta lain bilong en bilong dispela taim, ol i dai pinis. Tasol Ap 7.17 ol manmeri bilong Israel i karim planti pikinini, olsem na ol i kamap planti tru na i kamap strongpela lain moa, na ol i pulap long kantri Isip.
Planti Ap 7.18 yia bihain wanpela nupela king i kamap na em i bosim ol Isip. Dispela king i no save long Josep. Na king i tokim ol manmeri bilong en olsem, “Ol Israel i gat planti manmeri na strong bilong ol i winim strong bilong yumi. 10 Sapos Ap 7.19 pait i kirap, ating bai ol i bung wantaim ol birua bilong yumi na pait long yumi, na ol bai i lusim kantri bilong yumi na ranawe. Olsem na yumi mas painim wanpela rot bilong pasim ol bai ol i no ken kamap planti tumas.”
11 Olsem na ol Isip i givim wok long ol bosman bilong hatim ol Israel long wok bai ol i mekim ol Israel i wok hat tru. Na ol i mekim ol Israel i wokim tupela bikpela taun, Pitom na Rameses. Dispela tupela taun i bilong bungim ol kaikai samting bilong king. 12 Ol Isip i wok long bagarapim ol Israel nogut tru, tasol ol Israel i kamap planti moa yet, na i wok long pulapim Isip. Olsem na ol Isip i pret tru long ol Israel. 13 Na ol Isip i mekim ol Israel i wok hat nogut tru 14 na sindaun bilong ol i kamap nogut olgeta. Ol Isip i mekim ol Israel i hatwok long wokim brik na wokim haus na mekim wok long gaden. Na ol i no sori liklik long ol Israel. Nogat tru.
15 Na king bilong Isip i singautim Sifra na Pua, dispela tupela meri i save helpim ol meri Israel, em ol lain Hibru, long taim ol i laik karim pikinini. 16 Em i tokim tupela olsem, “Taim yutupela i helpim wanpela meri Hibru i karim pikinini, sapos meri i karim pikinini man, orait yutupela i mas kilim dispela pikinini i dai. Tasol sapos em i karim pikinini meri, orait larim em i stap.” 17 Tasol Kis 1.21 dispela tupela meri i pret long God na tupela i no bihainim tok bilong king. Olsem na tupela i larim ol pikinini man i stap, tupela i no kilim ol. 18 Orait king i singautim tupela meri i kam na em i askim tupela olsem, “Watpo yutupela i mekim olsem? Bilong wanem yutupela i larim ol pikinini man i stap?” 19 Na tupela i bekim tok olsem, “Ol meri Hibru i no wankain olsem ol meri Isip. Ol i strongpela meri na ol i save karim pikinini kwiktaim tru. Olsem na taim mipela i no kamap yet, ol i karim pikinini pinis.” 20-21 Olsem na God i mekim gut long tupela meri. Tupela i save pret long God, olsem na em i mekim tupela tu i karim pikinini. Na ol Israel i wok yet long kamap planti na ol i kamap strongpela lain manmeri. 22 Orait Ap 7.19 na bihain king i tokim ol manmeri bilong Isip olsem, “Kisim olgeta nupela pikinini man bilong ol Hibru na tromoi i go long wara Nail, tasol larim ol pikinini meri i stap.”

1:1-2: Stt 46.8-27

1:7: Ap 7.17

1:8: Ap 7.18

1:10: Ap 7.19

1:17: Kis 1.21

1:22: Ap 7.19