Sapta 2
Ol i no kilim pikinini Moses
Long dispela taim wanpela man bilong lain Livai i maritim wanpela meri bilong lain Livai. Bihain Ap 7.20, Hi 11.23 meri i gat bel na i karim wanpela pikinini man. Em i lukim pikinini i gutpela tumas na em i haitim pikinini inap long tripela mun. Orait em i no inap haitim pikinini moa, olsem na em i kisim basket ol i bin wokim long gras na em i kisim kolta na pasim ol hul bilong basket. Na em i slipim pikinini insait long basket na i go haitim em insait long pitpit long arere bilong wara. Na susa bilong dispela pikinini i sanap longwe liklik bilong lukim wanem samting bai i kamap long en.
Em i sanap i stap na pikinini meri bilong king bilong Isip wantaim ol wokmeri bilong en i kam long wara. Na ol wokmeri i limlimbur long arere bilong wara na pikinini bilong king i go waswas. Orait em i lukim basket i stap namel long ol pitpit na em i salim wanpela wokmeri i go kisim i kam. Na pikinini meri bilong king i opim basket na i lukim dispela pikinini man i stap. Em i opim pinis, orait pikinini i krai na pikinini meri bilong king i sori tru long en, na em i tok, “O sori. Em wanpela pikinini bilong ol Hibru.” Na susa bilong pikinini i kam askim pikinini meri bilong king olsem, “Ating inap mi go singautim wanpela meri Hibru long givim susu long pikinini na lukautim bilong yu, o nogat?”
Na pikinini meri bilong king i tok, “I orait, yu ken mekim olsem.” Na susa bilong dispela pikinini i go kisim mama bilong en i kam. Mama i kam pinis na pikinini meri bilong king i tokim em, “Kisim dispela pikinini bilong mi na lukautim em gut na givim susu long em, na bai mi givim pe long yu.” Olsem na mama i kisim pikinini na givim susu long en na lukautim em gut. 10 Taim Ap 7.21 dispela pikinini i kamap bikpela liklik, mama i kisim em i go long pikinini meri bilong king. Na pikinini meri bilong king i mekim dispela pikinini man i kamap olsem pikinini bilong em yet. Em i tok olsem, “Pikinini i bin i stap long wara na mi kisim em i kam antap. Olsem na mi bai kolim nem bilong en Moses.”* Long tok Hibru, dispela nem Moses i klostu wankain olsem dispela tok “Kisim i kam antap.”
Moses i ranawe i go long Midian
11 Bihain Hi 11.24 Ap 7.23-28 Moses i kamap bikpela man pinis, orait em i go lukim ol Hibru, em ol wantok bilong en. Na em i lukim ol i wok hat tru long mekim wok bilong king. Na Moses i lukim wanpela man bilong Isip i wok long paitim nogut wanpela Hibru, wanpela wantok bilong em yet. 12 Orait Moses i lukluk nabaut na em i lukim olsem i no gat man i stap. Olsem na kwiktaim em i kilim i dai dispela man bilong Isip na karamapim em long wesan.
13 Orait na long de bihain, Moses i go bek na i lukim tupela wantok i wok long pait. Na em i tokim dispela man i as bilong trabel olsem, “Bilong wanem yu paitim wantok bilong yu?” 14 Dispela man i bekim tok long Moses olsem, “Husat i makim yu na yu kamap hetman na jas bilong mipela? Yu laik kilim mi i dai olsem yu bin kilim dispela man bilong Isip, a?” Moses i harim dispela tok na em i pret. Na em i tingting olsem, “Ol manmeri i save pinis long samting mi bin mekim.”
15 Bihain Ap 7.29, Hi 11.27 king bilong Isip i harim tok bilong dispela samting Moses i bin mekim na em i laik kilim Moses i dai, tasol Moses i ranawe long king na i go i stap long graun bilong Midian. Em i go kamap na em i sindaun arere long wanpela hul wara. 16 Long dispela kantri i gat wanpela pris tasol i stap, nem bilong en Jetro. Na em i gat 7-pela pikinini meri. Moses i sindaun i stap klostu long dispela hul wara na ol dispela meri i kamap bilong kisim wara na pulimapim bokis wara bai ol sipsip na meme bilong papa bilong ol i ken dring. 17 Tasol sampela wasman bilong arapela lain sipsip i kam na i wok long rausim ol meri i go. Orait Moses i rausim ol dispela man. Na bihain em i givim wara long ol sipsip na meme bilong ol meri. 18 Bihain ol i go bek long papa bilong ol na em i askim ol olsem, “Olsem wanem na nau yupela i kam bek kwiktaim?”
19 Ol i bekim tok, “Wanpela man bilong Isip i bin helpim mipela na ol wasman bilong sipsip i no rausim mipela. Na tu em i givim wara long ol sipsip na meme bilong mipela.” 20 Na dispela man i askim ol pikinini meri bilong en olsem, “Dispela man i stap we? Bilong wanem yupela i lusim em long hap? Yupela go singautim em i kam kaikai wantaim yumi.” Orait ol i go kisim Moses i kam.
21 Jetro i laik bai Moses i stap wantaim em, na Moses i orait long mekim olsem. Na Jetro i givim Sipora, wanpela pikinini meri bilong en, long Moses, na Moses i maritim em. 22 Bihain Sipora i gat bel na em i karim wanpela pikinini man. Na Moses i tok long em yet olsem, “Mi man bilong narapela kantri na mi stap long dispela ples. Olsem na mi bai kolim nem bilong dispela pikinini, Gersom.” Long tok Hibru nem Gersom i klostu wankain olsem dispela tok, “Man bilong narapela kantri.”
23 Sampela yia i go pinis na bihain king bilong Isip i dai. Na ol Isip i mekim ol Israel i wok hat nogut tru. Na ol Israel i wok yet long krai nogut na singaut long God long helpim ol. 24 Na Stt 15.13-14 God i harim krai bilong ol na God i tingim dispela kontrak em i bin mekim wantaim Abraham na Aisak na Jekop bilong helpim ol tumbuna pikinini bilong ol. 25 Em i lukim ol Israel i sindaun nogut tru. Na em i sori long ol na em i ting long helpim ol.

2:2: Ap 7.20, Hi 11.23

2:10: Ap 7.21

*2:10: Long tok Hibru, dispela nem Moses i klostu wankain olsem dispela tok “Kisim i kam antap.”

2:11: Hi 11.24

2:11: Ap 7.23-28

2:15: Ap 7.29, Hi 11.27

2:22: Long tok Hibru nem Gersom i klostu wankain olsem dispela tok, “Man bilong narapela kantri.”

2:24: Stt 15.13-14