Song 60
Man i beten bilong God i kisim bek em
Devit i raitim dispela song, em kain song ol i kolim Miktam. Dispela song em i bilong givim skul long yumi. Devit i raitim dispela song long taim em i pait long ol Siria bilong graun Mesopotemia na kantri Soba na Joap i kam bek na i kilim i dai 12,000 man bilong kantri Idom long Ples Daun I Gat Planti Sol. Man i bosim musik i mas tokim ol man long singim song long nek ol i kolim, “Naispela plaua bilong kontrak.”
God, 2 Sml 8.13, 1 Sto 18.12 yu bin lusim mipela,
na mekim mipela
i lus long pait.
Yu gat kros long mipela
na yu mekim olsem.
Tasol nau yu mas kam bek
na helpim mipela gen.
Yu bin mekim graun bilong mipela
i guria.
Yu brukim graun pinis
na bikpela hul i kamap.
Nau graun i laik bagarap olgeta.
Orait yu ken stretim bek gen.
Yu bin givim planti hevi
long mipela ol manmeri bilong yu.
I olsem yu givim wain long mipela
na mekim mipela i dring.
Mipela i dring pinis
na mipela i kamap longlong tru.
Yu Ais 5.26, 11.10-12 mas apim wanpela plak,
bai ol man i save aninit long yu
ol i ken lukim
na ranawe long ol birua
na kam kamap long dispela plak
na i stap gut.
Yu save laikim tru mipela,
olsem na harim prea bilong mi,
na kisim bek mipela
long bikpela strong bilong yu,
na bai mipela i ken i stap gut.
God i stap long haus bilong em yet
na i tok olsem,
“Mi winim pait pinis,
olsem na bai mi amamas
na tilim graun bilong Sekem
na bilong ples daun bilong Sukot
long ol manmeri bilong mi.
Gileat wantaim Manase
i bilong mi.
Efraim i olsem
hat kapa bilong mi.
Juda i olsem stik king bilong mi.
Tasol kantri Moap em i olsem
dis waswas bilong mi,
na kantri Idom i olsem
ples bilong putim su bilong mi.
Na bai mi winim ol Filistia
long pait,
na bai mi amamas na singaut.”
God, husat inap bringim mi
long dispela taun
i gat strongpela banis?
Na husat inap bringim mi
long Idom?
10 God, yu bin givim baksait pinis
long mipela, a?
Yu no laik helpim
ol ami bilong mipela, a?
11 Yu Sng 118.8, 146.3 ken helpim mipela
na mipela i pait long ol birua.
Long wanem, helpim bilong ol man
em i samting nating tasol.
12 Sapos God i helpim mipela,
bai mipela i winim pait.
Em yet bai i daunim
ol birua bilong mipela.

60:1: 2 Sml 8.13, 1 Sto 18.12

60:4: Ais 5.26, 11.10-12

60:11: Sng 118.8, 146.3