Song 59
Man i beten bai ol birua i no ken bagarapim em
Devit i raitim dispela song, em kain song ol i kolim Miktam. Devit i raitim dispela song long taim King Sol i salim ol man i go was long haus bilong Devit, bai ol i ken holimpas em na kilim em i dai. Man i bosim musik i mas tokim ol man long singim song long nek ol i kolim, “No ken bagarapim.”
God 1 Sml 19.11 bilong mi,
yu mas kisim bek mi
long han bilong ol birua
bilong mi.
Yu mas lukautim mi
bai ol i no bagarapim mi.
Yu mas rausim mi
long han bilong ol man nogut,
na kisim bek mi
long han bilong ol man
i laik kilim mi i dai.
 
Lukim ol. Ol i hait i stap
bilong kilim mi i dai.
Ol i man nogut bilong pait
na ol i bung bilong pait long mi.
Bikpela, mi no mekim rong
na mi no bikhet long lo bilong yu,
na mi no gat asua
long wanpela samting.
Tasol ol i hariap i go sambai
bilong pait long mi.
God, Bikpela I Gat Olgeta Strong,
yu mas hariap i kam helpim mi.
Yu God bilong Israel,
lukim ol dispela man.
Yu kam kwik na mekim save
long olgeta lain manmeri.
Yu no ken sori long ol.
Bekim tru ol dispela lain manmeri
i tok olsem ol i laik mekim
gutpela pasin,
tasol ol i tingting
long mekim pasin nogut.
 
Long nait ol i kam bek long biktaun
na ol i raun raun long banis
na singaut olsem ol dok.
Harim. Tok bilong ol i nogut tru,
i olsem bainat i sap moa.
Tasol ol i tok,
“Husat bai i harim mipela?”
 
Tasol Bikpela,
yu save lap nogut long ol.
Yu save tok bilas
long olgeta lain manmeri.
Yu Sng 9.9, 18.17 tasol i save strongim mi
na lukautim mi.
God, mi save go long yu tasol
na mi hait long ol birua.
10 God bilong mi
em i save laikim mi tru,
na em bai i kam helpim mi.
God i larim mi
na bai mi lukim em
i winim ol birua bilong mi.
11 God, mobeta yu no kilim ol i dai.
Nogut ol manmeri bilong mi
i lusim tingting long ol samting
yu mekim long ol man nogut.
Bikpela, yu wasman
bilong lukautim mipela.
Long strong bilong yu tasol,
yu mas rausim ol birua nabaut
na bagarapim ol.
12 Oltaim ol i tok long mekim sin tasol.
Larim ol i kisim bagarap
long pasin bikhet bilong ol.
Ol i save tok nogut
long nem bilong yu,
na ol i tok giaman oltaim.
13 Olsem na mobeta yu belhat long ol
na yu kilim ol.
Pinisim tru ol dispela man nogut.
Yu mekim olsem,
na bai ol manmeri i ken save,
yu God, yu stap king
bilong ol Israel,
na yu king bilong olgeta hap.
 
14 Long nait ol birua bilong mi
i kam bek long taun,
na ol i raun raun
na singaut olsem ol dok.
15 Ol i wokabaut i go i kam
bilong painim kaikai,
na sapos bel bilong ol i no pulap,
ol i save singaut nogut tru.
16 Tasol 2 Sml 22.3, Sng 46.1, 88.13 mi bai singim song
long bikpela strong bilong yu.
Long moningtaim long olgeta de
bai mi singsing bikpela
bilong tingim yu
i save laikim mi tumas oltaim.
Long wanem, ol kain kain hevi
i kamap long mi bipo,
na yu bin lukautim mi gut
na yu stap olsem banis bilong mi.
17 God, Sng 59.9-10 yu tasol yu strong bilong mi.
Mi laik mekim song
bilong litimapim nem bilong yu.
God, yu save laikim mi tru,
na yu strongpela banis bilong mi.

59:1: 1 Sml 19.11

59:9: Sng 9.9, 18.17

59:16: 2 Sml 22.3, Sng 46.1, 88.13

59:17: Sng 59.9-10