Song 9
Man i tenkyu long God long ol stretpela pasin bilong God
Devit i raitim dispela song. Man i bosim musik i mas tokim ol man long singim song long nek ol i kolim Almut Laben.
God, long bel bilong mi,
mi laik tenkyu tru long yu.
Mi laik tokim ol manmeri
long olgeta gutpela wok
yu bin mekim.
Mi Sng 5.11, 83.18 tingting long yu
na mi singim song bilong amamas.
God Antap Tru, bai mi singim song
bilong litimapim
biknem bilong yu.
 
Ol birua bilong mi i lukim yu
na ol i ranawe i go.
Ol i pundaun na i dai olgeta.
Yu sindaun long sia olsem jas
na yu mekim stretpela kot.
Yu skelim pasin bilong mi
na mi winim kot.
 
Yu Lo 9.14, Snd 10.7 bin kotim ol haiden.
Yu bagarapim pinis ol man nogut,
na oltaim oltaim bai i no gat man
i tingting moa long ol.
Ol birua i bagarap pinis
na bai ol i stap olsem inap oltaim.
God, yu bagarapim pinis
ol taun bilong ol,
na i no gat man
bai i tingim ol gen.
 
Tasol Sng 102.12, 102.26, Hi 1.11 Bikpela i stap king
inap oltaim.
Em i redi pinis long mekim kot.
Em Sng 96.13, 98.9 i bosim olgeta lain manmeri
na ol lo bilong en i stretpela tru.
Na long stretpela pasin bilong en
em bai i skelim pasin
bilong olgeta lain manmeri.
Bikpela Sng 37.39, 46.1, 91.2 i stap olsem
wanpela strongpela haus.
Ol man i kisim hevi long ol birua,
ol i ken i go i stap long en.
Long taim bilong hevi
ol i ken i go long em na hait.
10 Bikpela, Lo 31.6-8, Sng 37.25, 70.4, 91.14 yu no save givim baksait
long ol manmeri i kam long yu.
Olsem na ol man i save long yu
bai ol i bilip tru long yu.
 
11 Bikpela Sng 107.22 i stap king long taun Saion.
Singim song long em
na litimapim nem bilong em.
Tokaut long olgeta lain pipel
long ol bikpela wok
em i bin mekim.
12 Bikpela 2 Sml 4.11, Sng 9.18, 10.17, 22.24, 37.25, Ais 49.14-15, Hi 13.5 i save tingting
long ol man i karim pen.
Na em i no save pasim yau bilong en
long krai bilong ol.
Em i save bekim pe nogut
long ol man i mekim nogut
long ol.
 
13 God, yu ken marimari long mi.
Lukim pen na hevi
ol birua i givim mi.
Yu save kisim bek mi
long taim klostu mi laik i dai,
na yu mekim mi i stap gut.
14 Olsem Sng 13.5, 20.5, 35.9 na mi ken stori
long olgeta samting yu bin mekim
na mi ken litimapim
nem bilong yu.
Mi ken sanap
long dua bilong taun Saion
na mi ken tokaut na amamas
long yu bin kisim bek mi.
 
15 Ol Sng 7.15, 94.23, Snd 5.22, 26.27 haiden i wokim hul long graun
bilong holimpas mipela.
Tasol ol yet i pundaun long en.
Ol i taitim umben
bilong holimpas mipela,
tasol umben i pasim ol yet.
16 God Kis 14.31, Snd 5.22 i soim pasin bilong em
long ol man
long taim em i mekim kot.
Ol man nogut i bin mekim
ol samting bilong bagarapim
ol arapela man,
tasol dispela ol samting i tanim
na i bagarapim ol yet.
 
17 Ol Jop 8.13, Sng 50.22 man nogut na ol lain manmeri
i save givim baksait long God,
olgeta i mas i go i stap
long ples bilong ol man i dai pinis.
18 Oltaim Sng 12.5, Snd 23.18, 24.14 God i no save lusim tingting
long ol rabisman.
Ol man i gat bikpela hevi
ol i save bilip long God
na wetim em i helpim ol.
Na em bai i no inap larim ol
i wet nating.
 
19 God, yu kam.
Yu no ken larim
ol man bilong graun
i luk pes long yu.
Yu mas mekim ol haiden i sanap
long kot bilong yu
na yu skelim pasin bilong ol.
20 Bikpela, Sng 62.9, Ais 31.3, Ese 28.2 yu mas mekim ol
i pret nogut.
Yu mas mekim ol lain manmeri
i pilim olsem,
ol i samting nating tasol.

9:2: Sng 5.11, 83.18

9:5: Lo 9.14, Snd 10.7

9:7: Sng 102.12, 102.26, Hi 1.11

9:8: Sng 96.13, 98.9

9:9: Sng 37.39, 46.1, 91.2

9:10: Lo 31.6-8, Sng 37.25, 70.4, 91.14

9:11: Sng 107.22

9:12: 2 Sml 4.11, Sng 9.18, 10.17, 22.24, 37.25, Ais 49.14-15, Hi 13.5

9:14: Sng 13.5, 20.5, 35.9

9:15: Sng 7.15, 94.23, Snd 5.22, 26.27

9:16: Kis 14.31, Snd 5.22

9:17: Jop 8.13, Sng 50.22

9:18: Sng 12.5, Snd 23.18, 24.14

9:20: Sng 62.9, Ais 31.3, Ese 28.2