Song 8
Biknem bilong God na gutpela nem bilong man
Devit i raitim dispela song. Man i bosim musik i mas tokim ol man long paitim kain gita bilong taun Get.
God, Sng 113.4, 148.13 yu Bikpela bilong mipela.
Long olgeta hap bilong graun
nem bilong yu i nambawan tru.
Biknem bilong yu i inapim
olgeta hap bilong skai.
Ol Sng 44.16, Mt 21.16, 1 Ko 1.27 liklik pikinini tu
i save litimapim nem bilong yu.
Yu wokim strongpela banis
bilong pasim rot bilong ol birua
na bilong ol man
i save sakim tok bilong yu.
 
Taim Sng 111.2 mi lukim skai yu bin wokim,
na taim mi lukim mun
na olgeta sta
yu bin putim i stap antap,
mi Jop 7.17-18, Sng 144.3, Hi 2.6-8 save ting olsem.
Mipela man i wanem samting
na yu save tingting long mipela?
Mipela i samting nating.
Bilong wanem yu save was gut
long mipela?
 
Yu bin wokim mipela
na yu putim mipela
i stap aninit long yu wanpela tasol.
Yu bin litimapim mipela
na givim mipela
biknem na namba.
Yu Stt 1.26-28, 1 Ko 15.27, Ef 1.22, Hi 2.8 bin makim mipela bilong bosim
olgeta samting yu bin wokim.
Yu putim olgeta samting
i stap aninit long mipela man.
Yes, olgeta sipsip na bulmakau
na olgeta abus i stap long bus,
na olgeta pisin i flai antap,
na olgeta pis bilong solwara,
na olgeta samting i save raun
insait long solwara,
olgeta i stap aninit long mipela.
God, yu Bikpela bilong mipela.
Long olgeta hap bilong graun
nem bilong yu i nambawan tru.

8:1: Sng 113.4, 148.13

8:2: Sng 44.16, Mt 21.16, 1 Ko 1.27

8:3: Sng 111.2

8:4: Jop 7.17-18, Sng 144.3, Hi 2.6-8

8:6: Stt 1.26-28, 1 Ko 15.27, Ef 1.22, Hi 2.8