Song 111
Yumi litimapim nem bilong Bikpela
Litimapim nem
bilong Bikpela!
Laik bilong mi i strong olgeta,
olsem na bai mi givim
bikpela tenkyu long em
long bung bilong olgeta manmeri
bilong en.
Bikpela i save mekim
ol nambawan wok tru.
Ol manmeri i save laikim tumas
wok bilong Bikpela,
ol i laik save gut
long ol dispela wok.
Olgeta samting em i mekim
i save kamapim biknem bilong en,
na em i gutpela tumas.
Stretpela pasin bilong en
bai i stap oltaim oltaim.
 
Bikpela i kirapim tingting
bilong ol manmeri
bai ol i tingting oltaim
long ol gutpela samting
em i bin mekim.
Oltaim Bikpela i save marimari
na sori long yumi.
Em i save givim kaikai
long ol manmeri
i save pret long em.
Em i no save lusim tingting
long dispela kontrak
em i bin mekim
wantaim ol manmeri bilong en.
Em i givim graun
bilong ol sampela lain
long ol manmeri bilong en.
Na long dispela pasin
em i soim strong bilong en
long ol.
 
Pasin bilong en i tru na i stret olgeta.
Yumi inap bilipim na bihainim
olgeta lo bilong en.
God i save mekim
gutpela na stretpela pasin tasol
na em i kamapim lo.
Na lo bilong en bai i stap oltaim.
Em i bin baim bek
ol manmeri bilong en.
Na em i mekim
wanpela kontrak wantaim ol,
na dispela kontrak
i stap oltaim oltaim.
Bikpela em i God bilong mekim
gutpela na stretpela pasin
olgeta,
na taim ol man i tingting
long biknem bilong en
ol i save pret
na i stap aninit tru long em.
10 Sapos Jop 28.28, Snd 1.7, 9.10 man i laik kamap saveman
em i mas pret long Bikpela.
Em i save givim gutpela tingting
long ol manmeri
i save bihainim laik bilong en.
Yumi mas litimapim nem bilong en
oltaim oltaim.

111:10: Jop 28.28, Snd 1.7, 9.10