Sapta 9
Gutpela tingting i singautim ol manmeri
Gutpela na stretpela tingting i bin wokim haus bilong en. Em i sapim 7-pela pos bilong strongim na bilasim haus. Em i kilim abus na kukim pinis na mekim wain i kamap switpela. Na em i redim pinis tebol bilong kaikai. Em i salim ol wokmeri bilong en long sanap long ples antap namel long taun na ol i singaut olsem, “Yupela man i no gat gutpela tingting na yupela longlong man, yupela kam long haus bilong gutpela na stretpela tingting. Yupela kam kaikai wantaim em na dring switpela wain em i redim pinis. Lusim longlong pasin bilong yupela na kam kisim laip. Yupela i mas bihainim rot bilong gutpela tingting.”
Pasin bilong tupela kain man
Sapos yu stretim man bilong tok bilas, em bai i bekim tok nogut long yu. Na sapos yu stretim man nogut, em bai i paitim yu na bagarapim skin bilong yu. Olsem na maski long stretim man bilong tok bilas. Em bai i birua long yu tasol. Tasol sapos yu stretim man i gat gutpela tingting, em bai i laikim yu. Sapos yu givim tok long man i gat gutpela tingting, orait tingting bilong en bai i kamap gutpela moa. Na sapos yu skulim stretpela man, bai yu skruim save bilong em.
10 Sapos Jop 23.17, Sng 19.9, 111.10, Snd 1.7 yu laik kisim gutpela tingting, orait pastaim yu mas aninit long Bikpela. God em i gutpela na stretpela olgeta. Na sapos yu laik kisim gutpela save, orait pastaim yu mas save gut long em. 11 Gutpela tingting bai i mekim yu i stap longpela taim long graun, na bai yu winim planti yia. 12 Sapos yu kisim gutpela tingting, orait yu mekim gut long yu yet. Tasol sapos yu man bilong bikhet, orait yu bagarapim yu yet.
Longlong pasin i singautim ol manmeri
13 Longlong pasin i olsem wanpela meri i save bikmaus nabaut. Em i no gat gutpela tingting na em i no save long gutpela pasin. 14 Haus bilong en i stap long ples antap namel long taun, na em i sindaun long sia klostu long dua. 15 Em i lukim ol manmeri i wokabaut i go long wok bilong ol na em i singautim ol long kam. Em i tok olsem, 16 “Yupela man i no gat gutpela tingting na yupela longlong man, yupela kam insait long haus bilong mi. 17 Sapos yu stilim wara, dispela wara i gutpela tru long dring. Na sapos yu hait na kisim kaikai, dispela kaikai em i swit moa.” 18 Ol man i harim tok bilong en, ol i no save, haus bilong en i olsem matmat. Na ol i no save, ol man i bin i go long em, ol i stap nau long ples bilong ol man i dai pinis.
Ol gutpela tok bilong Solomon
(Sapta 10.1—22.16)

9:10: Jop 23.17, Sng 19.9, 111.10, Snd 1.7