Sapta 8
Gutpela tingting i tok long wok em i save mekim
Gutpela Snd 1.20-21 na stretpela tingting i olsem wanpela meri i sanap na singautim yumi. Em i sanap long ples maunten klostu long rot na long ol rot bung. Na em i sanap klostu long ol dua bilong bikpela banis bilong taun, na i wok long singaut olsem, “Mi singaut long yupela olgeta manmeri. Yupela man i no gat save, yupela kam na kisim save. Yupela man i no gat tingting, yupela kisim gutpela tingting. Putim yau gut long gutpela na stretpela tok mi laik givim yupela. Oltaim mi save autim tok i tru tasol, na mi no laik tru long olkain tok nogut. Olgeta tok bilong mi i stretpela tasol. Mi no inap mekim wanpela tok giaman. As bilong dispela tok i klia tumas long man i gat gutpela tingting na save, na ol i save dispela tok i stret olgeta. 10 Yupela i mas larim mi i skulim yupela long gutpela save, long wanem, tok bilong mi i winim gutpela silva na gol.
11 “Mi Jop 28.15, Sng 19.11, 119.127 yet mi gutpela na stretpela tingting na mi winim tru olkain ston i dia tumas na olgeta samting yupela i save laikim. 12 Na mi save long ol gutpela pasin bilong wokabaut. Mi gat olgeta save na mi inap skelim olgeta samting. 13 Man i save aninit long Bikpela, em i no save laikim tru ol pasin nogut. Mi no laik tru long pasin bilong bikhet na pasin bilong man i litimapim nem bilong em yet na pasin bilong mekim olkain samting nogut na pasin bilong tok giaman. 14 Mi inap givim gutpela tingting long ol manmeri na mi inap helpim ol long mekim gutpela wok. Mi yet mi gutpela tingting na mi gat bikpela strong. 15-16 Mi save helpim ol king na hetman long bosim gut ol kantri bilong ol na long putim ol gutpela lo bilong mekim kantri i bihainim stretpela pasin. 17 Na wanem ol manmeri i wok strong long painim mi, bai ol i lukim mi. Wanem ol manmeri i laikim mi, mi tu mi laikim ol tumas. 18 Mi inap givim biknem na planti mani samting long ol manmeri. Na mi inap helpim ol long bihainim stretpela pasin na long kisim ol gutpela gutpela samting. 19 Ol samting mi save givim ol i winim tru gutpela gol na gutpela silva. 20 Oltaim mi save bihainim stretpela pasin tasol. 21 Mi save hipim planti gutpela samting long ol bakstua bilong ol man i laikim mi tumas. Na ol bakstua bilong ol i pulap tru.
22 “Bipo Snd 3.19, Jo 1.1, KTH 3.14 bipo tru, long taim Bikpela i laik wokim ol samting, em i wokim mi pastaim. Na bihain em i wokim olgeta arapela samting. 23 Bipo tru, long taim Bikpela i no wokim graun yet, em i wokim mi na mi stap. 24 Mi kamap long taim Bikpela i no bin wokim solwara na ol wara nabaut, 25 na long taim em i no bin wokim ol bikpela na liklik maunten. 26 Long taim mi kamap, Bikpela i no bin wokim olgeta hap graun, olsem na i no gat ol gaden samting i stap. 27 Mi stap wantaim Bikpela long taim em i wokim skai i raunim solwara 28 na long taim em i putim ol klaut long skai na long taim em i mekim wara i sut i kam antap long graun na pulimapim graun na i kamap bikpela solwara. 29 Na mi stap wantaim em long taim em i makim ol arere bilong solwara na i tok strong long solwara i no ken kalapim mak na long taim em i bin makim ples bilong putim dispela graun i stap long en. 30-31 Long taim Bikpela i mekim ol dispela wok, mi stap wantaim em na em i makim mi olsem saveman i bosim wok. Olgeta de mi bin mekim em i amamas, long wanem, mi bin amamas tumas long lukim ol samting em i bin wokim. Mi bin amamas long lukim dispela graun na ol manmeri i stap long en, olsem na mi bin amamas i stap oltaim long ai bilong Bikpela.”
32 Na gutpela na stretpela tingting i skruim tok olsem, “Ol pikinini, yupela i mas harim gut tok bilong mi na bihainim ol pasin bilong mi. Sapos yupela i mekim olsem, bai yupela i amamas. 33 Yupela i mas larim mi i skulim yupela, na bai yupela i kisim gutpela tingting na save. Yupela i no ken givim baksait long dispela wok. 34 Ol man i save harim gut tok bilong mi, ol i ken amamas. Olgeta de ol i save kam sanap klostu long dua bilong haus bilong mi na wetim mi, na mi save givim tok long ol. 35 Ol man i kisim mi, ol i save kisim laip, na Bikpela i save belgut long ol. 36 Tasol ol man i no kisim mi, ol i bagarapim ol yet. Ol man i no laik tru long mi, ol i olsem ol man i laikim tumas long i dai.”

8:1: Snd 1.20-21

8:11: Jop 28.15, Sng 19.11, 119.127

8:22: Snd 3.19, Jo 1.1, KTH 3.14