Sapta 3
Tok i go long sios bilong Sardis
Dispela KTH 1.4, 1.16, 2.2, 5.6 man i tok moa olsem, “Na yu mas raitim sampela tok long ensel bilong sios i stap long taun Sardis. Dispela tok i olsem, ‘Mi gat dispela 7-pela spirit bilong God, na mi holim dispela 7-pela sta. Na mi salim dispela tok i kam long yu. Mi save pinis long olgeta pasin yu save mekim. Ol i save tok long yu olsem, “Dispela sios i gat laip tru.” Tasol nogat, yu dai pinis. Yu mas kirap na lusim slip. Olgeta pasin bilong yu i stap yet na i no i dai, em yu mas strongim. Long wanem, mi no lukim wanpela bilong ol pasin bilong yu em i stret olgeta long ai bilong God bilong mi. Dispela Mt 24.43-44, Lu 12.39-40, 1 Te 5.2, 5.6, 1 Ti 6.20, 2 Pi 3.10, KTH 2.5, 16.15 gutnius bipo yu bin harim na kisim, em yu mas tingim gen. Na yu mas bihainim gut na tanim bel. Sapos yu no kirap na lusim slip, orait wantu bai mi kam long yu olsem ol stilman i save kam. Na yu bai i no inap save long taim mi laik i kam.
“ ‘Tasol Ap 1.15, Ju 1.23, KTH 6.11, 7.9, 7.13 yu gat sampela manmeri i stap yet long Sardis, ol i no bin mekim doti klos bilong ol. Pasin bilong ol dispela lain em i gutpela, inap long ol i putim ol waitpela klos na wokabaut wantaim mi.
“ ‘Sapos Kis 32.32-33, Sng 69.28, Mt 10.32, Lu 10.20, 12.8, Fl 4.3, KTH 3.18, 19.8, 20.12 man i winim pait, orait mi bai putim dispela kain waitpela klos long em, na mi bai i no inap rausim nem bilong em long buk bilong laip. Nogat. Bai mi autim nem bilong em long pes bilong Papa bilong mi, na long pes bilong ol ensel bilong en. Orait man i gat yau, em i mas harim gut dispela tok Holi Spirit i autim long ol sios.’ ”
Tok i go long sios bilong Filadelfia
Dispela Jop 12.14, Ais 22.22, Lu 1.32, Ap 3.14, 1 Jo 5.20 man i tok moa olsem, “Na yu mas raitim sampela tok long ensel bilong sios i stap long taun Filadelfia. Dispela tok i olsem, ‘Mi holi tru, na mi as bilong pasin i tru. Mi holim ki bilong Devit, na samting mi opim, i no inap wanpela man i pasim. Na samting mi pasim, i no inap wanpela man i opim. Mi salim dispela tok i kam long yu. Mi 1 Ko 16.9, 2 Ko 2.12, KTH 2.2 save pinis long olgeta pasin yu save mekim. Orait lukim. Long pes bilong yu, mi putim dua i op i stap, na i no gat wanpela man inap long pasim. Mi save olsem yu gat liklik strong tasol i stap yet, na yu bin bihainim tok bilong mi, na yu no bin givim baksait long nem bilong mi. Yu Ais 43.4, 45.14, 49.23, 60.14, KTH 2.9 save long dispela ol man bilong lain bilong Satan, ol i save tok, ol i bilong lain Juda. Tasol ol i no bilong lain Juda. Ol i man bilong giaman. Orait harim. Bai mi mekim ol dispela man i kam brukim skru klostu long lek bilong yu, na bai ol i save olsem, mi laikim yu tru. 10 Yu Ais 24.17, Lu 21.19, 2 Ti 2.12, 2 Pi 2.9 bin bihainim tok bilong mi, na yu bin sanap strong long olgeta hevi i kamap long yu. Olsem na bai mi lukautim yu, na dispela traim i laik kamap na traim olgeta manmeri long olgeta hap bilong graun, em i no ken kamap long yu. 11 Bai Fl 4.5, KTH 2.10, 2.16, 2.25, 22.7, 22.12, 22.20 mi kam long yu kwiktaim. Samting yu holim, em yu mas holim strong. Nogut wanpela man i stilim prais bilong yu.
12 “ ‘Sapos Ais 62.2, 65.15, Ese 48.35, Ga 2.9, 4.26, Hi 12.22, KTH 14.1, 21.2 man i winim pait, mi bai sanapim em olsem pos bilong strongim haus bilong God bilong mi, na em bai i no lusim haus bilong God na i go ausait gen. Nogat tru. Mi bai raitim nem bilong God bilong mi long em, na mi bai raitim nem bilong taun bilong God bilong mi, em dispela nupela Jerusalem i kam long God bilong mi, na i lusim heven na i kam daun. Na nupela nem bilong mi yet, em tu bai mi raitim long em. 13 Orait man i gat yau, em i mas harim gut dispela tok Holi Spirit i autim long ol sios.’ ”
Tok i go long sios bilong Laodisia
14 Dispela Snd 8.22, Ais 65.16, 2 Ko 1.20, Kl 1.15, KTH 1.5, 19.11, 22.6 man i tok moa olsem, “Na yu mas raitim sampela tok long ensel bilong sios i stap long taun Laodisia. Dispela tok i olsem, ‘Mi man bilong tok “I tru” long olgeta tok na promis bilong God, na mi save autim stret olgeta tok bilong God. Oltaim mi save autim tok tru tasol. Mi as bilong olgeta samting God i bin wokim, mi salim dispela tok i kam long yu. 15 Mi Ro 12.11, KTH 2.2 save pinis long olgeta pasin yu save mekim. Mi save, yu no kol na yu no hat. Mi laik bai yu stap kolpela o yu stap hatpela. 16 Tasol nogat. Yu hat liklik tasol. Yu no hatpela tru na yu no kolpela tru. Olsem na mi laik trautim yu long maus bilong mi. 17 Yu Hos 12.8, Lu 12.21, 1 Ko 4.8 save tok olsem, “Mi gat planti mani, na mi gat planti samting i stap. Mi no sot long wanpela samting.” Tasol nogat. Yu stap nogut tru, inap long ol man i ken sori tru long yu. Yu stap rabis tru na yu aipas na yu stap as nating. Na yu yet yu no save long dispela.* Long ai bilong ol yet, ol Laodisia i gat planti samting, tasol long ai bilong God ol i stap rabis tru. Lukim tu tok i stap long Kamapim Tok Hait 2.9. 18 Olsem Ais 55.1, Mt 13.44, 2 Ko 5.3, Je 2.5, KTH 3.5, 4.4, 7.13, 16.15 na mi laik givim dispela tingting long yu. Gol bilong mi, em paia i bin kukim na rausim tru olgeta samting nogut i stap long en. Olsem na mobeta yu baim dispela gol, na bai yu gat planti mani. Na mobeta yu baim waitpela klos bilong karamapim skin bilong yu, na bai ol man i no inap lukim yu i stap as nating na yu gat sem. Na mobeta yu baim marasin bilong putim long ai bilong yu, na bai yu inap lukluk. 19 Sapos Snd 3.12, 1 Ko 11.32, Hi 12.6, Je 1.12, KTH 2.5 mi laikim sampela man, orait mi save krosim ol na stretim pasin bilong ol. Olsem na yu mas strong long stretim pasin bilong yu, na yu mas tanim bel.
20 “ ‘Lukim, Lu 12.37, Jo 14.23, 1 Jo 2.24 mi sanap long dua, na mi paitim i stap. Sapos wanpela man i harim maus bilong mi na i opim dua, orait bai mi go insait na i stap wantaim em. Na bai mi kaikai wantaim em, na em bai i kaikai wantaim mi. 21 Sapos Mt 19.28, Lu 22.30, 2 Ti 2.12, KTH 2.26-27 man i winim pait, bai mi larim em i sindaun wantaim mi long sia king bilong mi, olsem bipo mi tu mi winim pait, na mi sindaun wantaim Papa bilong mi long sia king bilong em. 22 Orait man i gat yau, em i mas harim gut dispela tok Holi Spirit i autim long ol sios.’ ”
Pikinini Sipsip i opim buk long heven
na ol samting nogut i kamap long ol manmeri bilong graun
(Sapta 4-11)

3:1: KTH 1.4, 1.16, 2.2, 5.6

3:3: Mt 24.43-44, Lu 12.39-40, 1 Te 5.2, 5.6, 1 Ti 6.20, 2 Pi 3.10, KTH 2.5, 16.15

3:4: Ap 1.15, Ju 1.23, KTH 6.11, 7.9, 7.13

3:5: Kis 32.32-33, Sng 69.28, Mt 10.32, Lu 10.20, 12.8, Fl 4.3, KTH 3.18, 19.8, 20.12

3:7: Jop 12.14, Ais 22.22, Lu 1.32, Ap 3.14, 1 Jo 5.20

3:8: 1 Ko 16.9, 2 Ko 2.12, KTH 2.2

3:9: Ais 43.4, 45.14, 49.23, 60.14, KTH 2.9

3:10: Ais 24.17, Lu 21.19, 2 Ti 2.12, 2 Pi 2.9

3:11: Fl 4.5, KTH 2.10, 2.16, 2.25, 22.7, 22.12, 22.20

3:12: Ais 62.2, 65.15, Ese 48.35, Ga 2.9, 4.26, Hi 12.22, KTH 14.1, 21.2

3:14: Snd 8.22, Ais 65.16, 2 Ko 1.20, Kl 1.15, KTH 1.5, 19.11, 22.6

3:15: Ro 12.11, KTH 2.2

3:17: Hos 12.8, Lu 12.21, 1 Ko 4.8

*3:17: Long ai bilong ol yet, ol Laodisia i gat planti samting, tasol long ai bilong God ol i stap rabis tru. Lukim tu tok i stap long Kamapim Tok Hait 2.9.

3:18: Ais 55.1, Mt 13.44, 2 Ko 5.3, Je 2.5, KTH 3.5, 4.4, 7.13, 16.15

3:19: Snd 3.12, 1 Ko 11.32, Hi 12.6, Je 1.12, KTH 2.5

3:20: Lu 12.37, Jo 14.23, 1 Jo 2.24

3:21: Mt 19.28, Lu 22.30, 2 Ti 2.12, KTH 2.26-27