Sapta 22
Bikpela i kros long ol manmeri bilong Jerusalem
1-2 Bikpela i givim dispela tok long ol samting bai i kamap long Ples Daun Bilong Driman.
Ol manmeri bilong biktaun Jerusalem, yupela i gat wanem kain tingting tru na yupela i wok long singaut na mekim planti nois na yupela i amamas? Na yupela i go antap long ol rup bilong haus bilong yupela na yupela i singaut strong na nois i inapim olgeta hap bilong taun. Ol dispela man bilong yu i bin dai, ol i no bin pait strong olsem ol strongpela soldia na i dai.* Long taim ol Asiria i kam banisim Jerusalem, ol man bilong Jerusalem i bin pret long ol na ol i no bin sanap strong na pait long ol Asiria. Sampela man bilong Jerusalem i bin traim long ranawe, na ol Asiria i bin holimpasim ol na kilim ol i dai. Na sampela i bin i stap insait long taun na ol i bin i dai long sik na hangre. Na olgeta bikman bilong yupela i bin ranawe i go longwe tru. Tasol ol birua i bin lukim na holimpasim ol isi tru, long wanem, ol dispela bikman i no bin i gat ol banara samting bilong bekim pait bilong ol birua. Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap. Olsem na mi tokim yupela, yupela i no ken traim long mekim bel bilong mi i stap isi. Yupela i mas larim mi wanpela i stap, long wanem, mi wari tumas na mi wok long krai. Mi tingim ol tarangu manmeri bilong mi bai i bagarap na mi krai.
God, Bikpela I Gat Olgeta Strong, em i makim pinis wanpela taim bilong ol kain kain hevi i kamap long yupela long Ples Daun Bilong Driman. Ol planti lain birua bai i kam na ol bai i wok long singaut strong na ran i go i kam, na yupela bai i kirap nogut na longlong nabaut. Ol bai i wok long brukim banis bilong taun, na yupela bai i pret, na singaut bilong yupela bai i go longwe tru, inap long ol maunten.
Ol soldia bilong kantri Elam ol i holim ol banara na spia, na ol i kam wantaim ol hos na karis bilong pait. Na ol soldia bilong taun Kir, ol i kam wantaim ol hap plang bilong pait. Ol karis bilong pait i pulap tru long ol naispela ples daun bilong yupela, na ol soldia i save sindaun long ol hos, ol i kamap pinis long ol dua bilong taun na ol i redi long pait. Ol birua inap mekim ol dispela samting, long wanem, Bikpela i no moa was long kantri Juda.
Long taim yupela i bin save olsem, ol birua bai i kam pait long yupela, yupela i bin ting ol planti samting bilong pait i stap long haus ol i kolim Haus Bilong Bikbus Bilong Lebanon, em ol inap helpim yupela long stap gut. 9-10 Na yupela i bin lukim olsem planti hap bilong banis bilong taun Jerusalem i bagarap i stap. Olsem na yupela i bin kaunim olgeta haus bilong Jerusalem, dispela taun bilong King Devit. Na yupela i bin brukim sampela haus na kisim ston bilong ol dispela haus na stretim banis bilong taun. Na yupela i bin wokim ol baret bilong bringim wara i go long Hul Wara Daunbilo. 11 Na yupela i bin wokim wanpela bikpela hul namel long tupela banis i raunim taun, bilong holim wara i kam long olpela hul wara. Yupela i bin mekim ol dispela samting, na yupela i no tingting long God liklik. Em tasol bipo yet i bin makim ol dispela samting bilong kamap long yupela. Na em i bin mekim ol dispela samting i kamap.
12 Long taim ol dispela samting i bin kamap, God, Bikpela I Gat Olgeta Strong, i laik bai yupela i mas krai na sori, na rausim olgeta gras bilong het bilong yupela na pasim ol klos bilong sori. 13 Tasol 1 Ko 15.32 yupela i no bin mekim ol pasin bilong sori. Nogat. Yupela i bin lap na amamas i stap. Na yupela i bin kilim ol sipsip na ol bulmakau na wokim bikpela pati, na yupela i bin dring wain. Na yupela i bin tok olsem, “Kam, yumi kaikai na dring, long wanem, tumora bai yumi dai.”
14 Bikpela I Gat Olgeta Strong, em yet i bin kamap long mi na mekim dispela tok long yau bilong mi, “Mi no inap tru long lusim tingting long dispela sin bilong yupela, i go inap taim yupela i dai.” Dispela em i tok bilong God, Bikpela I Gat Olgeta Strong.
Bikpela bai i rausim Sepna long wok bilong en
15 Bikpela I Gat Olgeta Strong i tokim mi long mi mas i go lukim Sepna, dispela man i lukautim olgeta samting bilong haus king. Na mi mas autim dispela tok long en, 16 “Sepna, yu no gat graun na famili long hia. Yu ting yu husat tru na yu tokim ol man na ol i brukim ston na wokim hul i go insait long maunten, na dispela hul bilong ston bai i stap olsem gutpela ples matmat bilong yu? 17-18 Yu ting yu strongpela man, a? Nogat tru. Bikpela bai i holim yu strong na memeim yu na bai yu kamap olsem liklik bal, na em bai i tromoi yu i go pundaun long wanpela bikpela hap graun i stap longwe tru. Na bai yu dai long dispela ples, na bai yu lusim ol dispela naispela karis yu save laikim tumas. Yu mekim wok bilong king, tasol yu man bilong bringim sem long ol lain bilong king. Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap. 19 Bikpela bai i pinisim yu na rausim yu long wok yu holim, na bai yu stap rabis tru na yu no gat namba moa.
20 “Bikpela i tok olsem long yu, ‘Sepna, taim dispela samting i kamap, bai mi singautim wokman bilong mi i kam, em Eliakim, pikinini bilong Hilkia. 21 Orait na bai mi putim long Eliakim dispela longpela klos na let yu save putim olsem ofisa bilong king, na em bai i kisim dispela wok nau yu holim. Na em bai i lukautim na bosim ol manmeri bilong Jerusalem na bilong olgeta hap bilong Juda, na em bai i stap olsem papa bilong ol. 22 Na KTH 3.7 bai mi putim long sol bilong en ol ki bilong haus bilong King Devit. Na wanem samting em i opim, i no inap wanpela man bai i pasim. Na wanem samting em i pasim, i no inap wanpela man bai i opim. 23 Bai mi mekim em i stap strong tru long dispela wok, olsem huk ol i pasim strong insait long haus. Na olgeta lain famili bilong en bai i kisim biknem long dispela wok em i mekim.
24 “ ‘Na olgeta lain bilong en bai i hangamap long em na askim em long helpim ol. Bai ol i hangamap long em olsem ol sospen na ol jak samting i hangamap i stap long wanpela huk. 25 Mi Bikpela I Gat Olgeta Strong, mi tok olsem, taim dispela samting i kamap, dispela huk pastaim i bin i stap strong, em bai i lus na pundaun. Na ol lain i bin hangamap long en na givim hevi long en, ol bai i bagarap. Mi Bikpela, mi tok pinis.’ ”

*22:1-2: Long taim ol Asiria i kam banisim Jerusalem, ol man bilong Jerusalem i bin pret long ol na ol i no bin sanap strong na pait long ol Asiria. Sampela man bilong Jerusalem i bin traim long ranawe, na ol Asiria i bin holimpasim ol na kilim ol i dai. Na sampela i bin i stap insait long taun na ol i bin i dai long sik na hangre.

22:3: Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.

22:13: 1 Ko 15.32

22:17-18: Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.

22:22: KTH 3.7