Sapta 23
Bikpela bai i bagarapim taun Tair
Bikpela Ese 26.1—28.19, Jol 3.4-8, Amo 1.9-10, Sek 9.1-4, Mt 11.21-22, Lu 10.13-14 i givim dispela tok long ol samting bai i kamap long taun Tair.
Yupela ol bikpela sip i save raun long ol solwara, yupela sori na krai, long wanem, ples bilong yupela long Tair i bagarap olgeta, na i no gat wanpela haus i sanap moa long en. Yupela bai i save long dispela bagarap long taim yupela i lusim ailan Saiprus na i kam bek. Yupela ol lain i save stap arere long solwara, na yupela ol bisnisman bilong taun Saidon, yupela i mas sori na stap isi. Taun Saidon, ol sip i bin bringim planti samting i kam long yu. Na yu bin kisim biknem olsem ples bilong baim na salim ol samting. Ol sip i bin i go long Isip, long hap bilong wara Nail, na kisim ol wit samting i kam long yu, na yu bin wok bisnis long en na kisim mani. Taun Saidon, yu mas sem, long wanem, dispela strongpela taun i stap long solwara em i bagarap pinis na i tok olsem, “Sori tumas, olgeta pikinini bilong mi i lus pinis, na mi stap olsem meri i no bin pilim pen bilong karim pikinini, na mi stap olsem meri i no bin karim ol naispela yangpela manmeri na lukautim.” Taim ol Isip i harim tok long ol dispela samting i bin kamap long taun Tair, ol bai i pret nogut tru na strong bilong ol bai i pinis.
Yupela ol manmeri i save stap arere long solwara, yupela sori na krai na ranawe i go longwe tru olsem long hap bilong Tarsis. Wanem samting tru i bin kamap long Tair, dispela strongpela taun bilong bipo tru, em taun yupela olgeta i save amamas long en? Bipo ol manmeri bilong dispela taun i bin salim sampela lain bilong ol i go bilong kirapim ol nupela taun long ol longwe ples. Tasol bilong wanem na nau dispela taun yet i bagarap i stap? Husat tru i bin tok na mekim dispela bagarap i kamap long Tair, em dispela taun i bin makim ol king bilong bosim ol arapela taun, na ol bisnisman bilong en i bin i stap olsem ol bikman tru na olgeta manmeri bilong graun i save givim biknem long ol? Em Bikpela I Gat Olgeta Strong i bin tok na dispela bagarap i kamap. Bikpela i bin mekim olsem, long wanem, em i save daunim olgeta lain i save amamas long strong na biknem bilong ol yet, na em i save daunim nem bilong ol man i gat biknem.
10 Yupela ol manmeri i stap long hap bilong Tarsis, yupela i ken mekim ol samting long laik bilong yupela, olsem bikpela wara i save tait na i go nabaut long laik bilong en. Long wanem, ol man bilong taun Tair i no moa i stap bilong pasim laik bilong yupela.* Tok Hibru bilong dispela lain i no klia tumas. 11 Bikpela i apim han pinis antap long solwara na i redi long bagarapim ol dispela kantri i stap arere long solwara. Olsem na ol manmeri bilong ol dispela kantri i guria nogut tru. Em i givim tok pinis long bagarapim ol strongpela taun bilong ol dispela lain i stap arere long solwara. 12 Em i tok olsem, “Naispela taun Saidon, bai yu no inap stap amamas moa, long wanem, bai yu bagarap na stap nogut. Olsem na yupela ol manmeri bilong Saidon, yupela kirap na ranawe i go long ailan Saiprus, tasol long dispela hap tu yupela bai i no inap i stap gut.”
13 Lukim graun bilong ol Kaldia. I no gat man moa i stap long en, long wanem, ol Asiria i bin bagarapim ol taun bilong ol, na mekim ples bilong ol i kamap ples bilong ol wel animal tasol. Ol Asiria i bin wokim ol bet i raunim banis bilong ol taun bilong ol Kaldia, na ol i bin sanap antap long ol dispela bet na pait long ol. Na ol i bin brukim ol strongpela banis bilong ol dispela taun, na bagarapim ol taun olgeta. Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.
14 Yupela ol bikpela sip i save raun long solwara, yupela i mas sori na krai, long wanem, dispela strongpela taun bilong yupela i bagarap olgeta.
15 Long taim ol dispela samting i kamap, ol manmeri bai i lusim tingting olgeta long taun Tair inap long 70 yia. Dispela ol krismas em wanpela king inap i stap. Taim dispela 70 yia i pinis, orait Tair bai i stap olsem wanpela meri bilong pamuk ol man i bin mekim song long em na ol i save singim. Ol tok bilong dispela song i olsem,
16 Pamukmeri, ol i bin lusim tingting
long yu.
Olsem na yu mas kisim gita
na go raun long taun.
Na yu singim ol song
na mekim naispela musik,
na bai ol man i tingim yu gen.
17 Taim 70 yia i pinis, Bikpela bai i larim taun Tair i kamap gen olsem ples bilong ol manmeri i kam baim na salim ol samting. Na taun Tair bai i grisim olgeta arapela kantri bilong graun long kam mekim wok bisnis wantaim em, olsem pamukmeri i save grisim ol man long kam long em. 18 Tasol ol mani samting Tair i kisim, em bai i no inap hipim i stap bilong em yet. Nogat. Bai ol i kamap samting bilong Bikpela yet. Na ol manmeri bilong Bikpela bai i kisim olgeta dispela samting Tair i bin bungim, na bai ol i gat planti kaikai tru bilong kaikai, na bai ol i gat ol naispela naispela klos bilong putim.
Bikpela bai i stap long maunten Saion na bosim olgeta lain manmeri
(Sapta 24-27)

23:1: Ese 26.128.19, Jol 3.4-8, Amo 1.9-10, Sek 9.1-4, Mt 11.21-22, Lu 10.13-14

*23:10: Tok Hibru bilong dispela lain i no klia tumas.

23:13: Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.