Sapta 11
Jon Bilong Baptais
i salim ol disaipel i go long Jisas
(Luk 7.18-35)
Jisas i autim pinis dispela tok em i givim bilong skulim ol 12-pela disaipel bilong en, orait em i lusim dispela ples na i go long ol taun bilong dispela hap na i skulim ol manmeri na i autim tok bilong God long ol.
Jon Mt 14.3 i stap long kalabus, na taim em i harim tok long olgeta wok Krais i mekim, em i salim ol disaipel bilong en i go long Jisas. Em i tokim ol disaipel long Mal 3.1 askim Jisas olsem, “Ating yu dispela man God i bin promis long salim i kam, o mipela i mas wetim narapela?”
Orait Jisas i bekim tok bilong ol olsem, “Yupela go tokim Jon long olgeta samting yupela i harim na lukim. Ol aipas ol i lukluk gen, na ol lek nogut ol i wokabaut. Skin bilong ol man i gat sik lepra, em i kamap klin, na ol yaupas i harim toktok. Ol man i dai pinis, ol i kirap gen, na ol rabisman i harim gutnius.* Bipo profet Aisaia i bin tok long dispela olkain samting bai i kamap long taim God i helpim ol Israel. Lukim Aisaia 35.1-7 na 61.1-4. Na Mt 13.57, 26.31 ol man i lukim mi na bilip bilong ol i no pundaun, ol i ken amamas.”
Ol Mt 3.5 disaipel bilong Jon i go pinis, orait Jisas i tokim ol manmeri long Jon olsem, “Taim yupela i bin i go long hap i no gat man, yupela i go bilong lukim wanem samting? Ating yupela i go bilong lukim win i sakim wanpela pitpit? Nogat. Yupela i go bilong lukim wanem samting? Ating yupela i go bilong lukim wanpela man i putim ol gutpela gutpela klos? Nogat. Ol man i putim ol gutpela gutpela klos, ol i save stap long haus bilong ol king. Tasol Lu 1.76 bilong wanem yupela i go? Bilong lukim wanpela profet, a? Em tasol. Na mi tokim yupela, dispela profet hia em i winim olgeta arapela profet. 10 Long Mal 3.1, Mk 1.2, Jo 3.28 dispela man tasol buk bilong God i tok olsem, ‘Harim. Bai mi salim wanpela man bilong autim tok bilong mi, na em bai i go paslain long yu. Na em bai i redim rot bilong yu.’ 11 Mi tok tru long yupela, Jon Bilong Baptais em i winim olgeta man i bin kamap long graun. Tasol man i stap liklik tru long kingdom bilong heven, em i winim Jon.
12 “Stat Lu 16.16 long taim Jon Bilong Baptais i autim tok na i kam inap nau, ol strongpela man bilong pait i bin wok strong long kisim kingdom bilong heven, na ol i bin mekim olkain pasin bilong pait na givim planti hevi long en. Tok Grik i no klia tumas long dispela lain. Sampela man i ting Jisas i tok long ol sampela lain i bilip olsem ol i mas pait na rausim ol Rom, na long dispela pasin ol bai i redim rot bilong God i ken mekim kingdom bilong en i kamap long graun. 13 Olgeta profet, na buk bilong lo tu, ol i bin autim tok bilong God inap long taim Jon i kamap. 14 Na Mal 4.5, Mt 17.10-13, Mk 9.11-13 sapos yupela i laik harim, orait harim. Buk bilong God i tok olsem profet Elaija i mas i kam, em i tok long Jon tasol. 15 Man i gat yau em i mas harim dispela tok.
16 “Sapos mi laik tokaut long pasin bilong ol manmeri bilong dispela taim, bai mi mekim wanem kain tok piksa? Ol i olsem ol pikinini i sindaun i stap long ol ples bung na i singaut long ol arapela pikinini olsem, 17 ‘Mipela i winim mambu bilong yupela i ken singsing, tasol yupela i no laik singsing. Na mipela i mekim singsing sori, tasol yupela i no laik sori na krai.’ ” 18 Na Mt 3.4 Jisas i tok moa olsem, “Jon i kam, na em i no save kaikai planti na em i no save dring wain. Na ol i tok, ‘Spirit nogut i stap long en.’ 19 Na Mt 9.10-14, Lu 7.35 Pikinini Bilong Man i kam, na em i kaikai na i dring, na ol i tok, ‘Lukim, em i man bilong kaikai planti tumas, na em i man bilong dring planti wain tumas. Em i pren bilong ol man bilong kisim takis na bilong ol man bilong mekim sin.’ Ol i save tok olsem, tasol ol wok bilong God i soim olsem save bilong en em i samting tru.”
Sori tumas long ol manmeri
i no tanim bel
(Luk 10.13-15)
20 Long sampela taun Jisas i wokim planti mirakel, tasol ol i no tanim bel. Olsem na long dispela taim Jisas i krosim ol manmeri bilong ol dispela taun. 21 Em Ais 23.1-18, Ese 26.1—28.26, Jol 3.4-8, Amo 1.9-10, Jna 3.6, Sek 9.2-4 i tok olsem, “Sori tumas, yupela ol manmeri bilong taun Korasin. Sori tumas, yupela ol Betsaida. Sapos wanpela man i bin i go long taun Tair na Saidon na wokim ol mirakel olsem mi bin wokim namel long yupela, orait longtaim ol Tair na Saidon ol inap tanim bel na pasim ol klos bilong sori na sindaun long sit bilong paia, bilong soim ol i sori tru long ol sin ol i bin mekim. 22 Olsem na mi tokim yupela, long de God i makim bilong kotim ol manmeri, hevi i kamap long yupela bai i winim tru hevi i kamap long ol Tair na Saidon. 23 Na Stt 19.24-28, Ais 14.13-15 yupela ol Kaperneam, ating ol bai i litimapim yupela i go antap tru long heven, a? Nogat tru. Yupela bai i go daunbilo tru long ples bilong ol man i dai pinis. Sapos wanpela man i bin i go long taun Sodom na wokim ol mirakel olsem mi bin wokim namel long yupela, orait Sodom bai i stap yet. 24 Olsem Mt 10.15, Lu 10.12 na mi tokim yupela, long de God i makim bilong kotim ol manmeri, hevi i kamap long yupela bai i winim tru hevi i kamap long ol Sodom.”
Yupela kam long mi na kisim malolo
(Luk 10.21-22)
25 Long 1 Ko 1.26-29 dispela taim Jisas i tok olsem, “Papa, yu Bikpela bilong heven na bilong graun, mi tenkyu long yu, long wanem, yu bin haitim ol dispela samting long ol man i gat gutpela tingting na save, na yu bin soim long ol man i stap olsem ol liklik pikinini tasol. 26 Yes, Papa, yu bin bihainim laik bilong yu tasol na mekim olsem.” 27 Na Mt 28.18, Jo 1.18, 3.35, 10.15, 17.2, Fl 2.9 Jisas i tok moa olsem, “Papa bilong mi em i putim pinis olgeta samting long han bilong mi. Na i no gat wanpela man i save long Pikinini. Papa wanpela tasol em i save. Na i no gat wanpela man i save long Papa. Pikinini tasol wantaim ol man Pikinini yet i soim Papa long ol, ol tasol i save long Papa.
28 “Yupela Jer 31.25 ol man i save hatwok tru na i karim ol bikpela hevi, yupela olgeta kam long mi na bai mi givim malolo long yupela. 29 Yupela Jer 6.16, Sek 9.9, Jo 13.15, Fl 2.5, 1 Jo 2.6 kisim save long mi na aninit long tok bilong mi, olsem yupela i kisim plang ol i save putim long nek bilong ol bulmakau bilong ol i ken pulim ol samting. Yupela kisim save long mi, long wanem, mi save mekim pasin isi long ol man na mi save daunim mi yet. Na bai ol samting i no ken givim hevi long yupela na bai yupela i kisim malolo. 30 Dispela 1 Jo 5.3 plang mi putim long nek bilong yupela, em i isi long karim, na samting mi givim yupela bilong karim, em i no hevi.”

11:2: Mt 14.3

11:3: Mal 3.1

*11:5: Bipo profet Aisaia i bin tok long dispela olkain samting bai i kamap long taim God i helpim ol Israel. Lukim Aisaia 35.1-7 na 61.1-4.

11:6: Mt 13.57, 26.31

11:7: Mt 3.5

11:9: Lu 1.76

11:10: Mal 3.1, Mk 1.2, Jo 3.28

11:12: Lu 16.16

11:12: Tok Grik i no klia tumas long dispela lain. Sampela man i ting Jisas i tok long ol sampela lain i bilip olsem ol i mas pait na rausim ol Rom, na long dispela pasin ol bai i redim rot bilong God i ken mekim kingdom bilong en i kamap long graun.

11:14: Mal 4.5, Mt 17.10-13, Mk 9.11-13

11:18: Mt 3.4

11:19: Mt 9.10-14, Lu 7.35

11:21: Ais 23.1-18, Ese 26.128.26, Jol 3.4-8, Amo 1.9-10, Jna 3.6, Sek 9.2-4

11:23: Stt 19.24-28, Ais 14.13-15

11:24: Mt 10.15, Lu 10.12

11:25: 1 Ko 1.26-29

11:27: Mt 28.18, Jo 1.18, 3.35, 10.15, 17.2, Fl 2.9

11:28: Jer 31.25

11:29: Jer 6.16, Sek 9.9, Jo 13.15, Fl 2.5, 1 Jo 2.6

11:30: 1 Jo 5.3