Sapta 4
De bilong Bikpela bai i kamap
Bikpela I Gat Olgeta Strong i tok olsem, “Harim gut. Wanpela De bai i kamap na bai paia i kukim olgeta manmeri bilong bikhet na olgeta manmeri nogut, olsem paia i save kukim kunai i drai. Long dispela De bai ol i bagarap long paia na bai ol i pinis olgeta. Tasol Mal 3.16, Lu 1.78, Ef 5.14, 2 Pi 1.19, KTH 2.28 yupela manmeri i save bihainim tok bilong mi bai mi kisim bek yupela long strong bilong mi. Strong bilong mi i bikpela tru olsem lait bilong san na em bai i mekim gut long yupela olsem san i save hatim skin bilong ol manmeri. Na bai yupela i gat bikpela amamas olsem ol pikinini bulmakau i lusim banis na i kalap kalap i go ausait. Taim mi mekim ol dispela samting bai yupela i daunim ol man nogut, na krungutim ol olsem das bilong graun.
“Yupela i no ken lusim tingting long ol tok na ol lo mi bin givim wokman bilong mi Moses long maunten Sainai. Mi givim dispela tok long em bilong olgeta manmeri bilong Israel i ken bihainim.
“Dispela Mt 11.14, 17.10-13, Mk 9.11-13, Lu 1.17, Jo 1.21 De bilong mi em i bikpela De na bai mi mekim olgeta manmeri i pret nogut tru. Tasol pastaim bai mi salim profet Elaija i kam long yupela na bihain dispela De bai i kamap. Na Ais 11.4, Sek 5.3, 14.12, Lu 1.17, KTH 19.15 bai em i mekim ol papa na ol pikinini i kamap wanbel, na bai mi no ken bagarapim kantri bilong yupela.”

4:2: Mal 3.16, Lu 1.78, Ef 5.14, 2 Pi 1.19, KTH 2.28

4:5: Mt 11.14, 17.10-13, Mk 9.11-13, Lu 1.17, Jo 1.21

4:6: Ais 11.4, Sek 5.3, 14.12, Lu 1.17, KTH 19.15