Sapta 9
Na Mt 16.28, 24.30, 24.34, Mk 13.30, Lu 9.27, 22.18 Jisas i tokim ol olsem, “Mi tok tru long yupela, sampela man i sanap hia bai ol i no i dai yet, na bai ol i lukim kingdom bilong God i kamap wantaim bikpela strong bilong en.”
Bodi bilong Jisas i kamap narakain
(Matyu 17.1-13 na Luk 9.28-36)
6-pela 2 Pi 1.17-18 de i go pinis, orait Jisas i kisim Pita na Jems na Jon, na em i bringim ol i go long wanpela maunten i antap moa. Na ol tasol i stap. Na taim ol i lukluk i stap, bodi bilong Jisas i senis na em i kamap narakain. Ol Dan 7.9 laplap samting bilong en i kamap olsem lait, na i waitpela tru. I no gat wanpela man long graun em inap long mekim laplap i kamap waitpela olsem. Na Elaija wantaim Moses tupela i kamap, na ol disaipel i lukim tupela i toktok wantaim Jisas. Pita i lukim dispela na em i tokim Jisas olsem, “Tisa, yumi stap hia, em i gutpela. Mipela i ken wokim tripela haus win, wanpela bilong yu na wanpela bilong Moses na wanpela bilong Elaija.” Pita i tok olsem, long wanem, ol i pret tru, na Pita em i no save, bai em i mekim wanem tok. Orait Lo 18.15, Mt 3.17, Mk 1.11, Lu 3.22, Ap 3.22 wanpela klaut i kamap na i karamapim ol. Na wanpela maus insait long dispela klaut i tok olsem, “Dispela em i Pikinini bilong mi, mi laikim em tumas. Yupela harim tok bilong em.” Na wantu tasol ol disaipel i lukluk nabaut, na ol i no lukim narapela man. Jisas wanpela tasol i stap wantaim ol.
Orait Mt 12.16, Mk 8.30 ol i lusim maunten na i wokabaut i go daun, na Jisas i tokim ol olsem, “Dispela samting yupela i bin lukim, yupela i no ken tokim wanpela man long en, i go inap long taim Pikinini Bilong Man bai i lusim matmat na i kirap bek.” 10 Na ol i holimpas dispela tok, na ol i toktok namel long ol yet olsem, “Dispela tok bilong lusim matmat na kirap bek, em wanem samting?”
11 Na Mal 4.5, Mt 11.14 ol i askim Jisas olsem, “Bilong wanem ol saveman bilong lo i save tok long Elaija i mas i kam pastaim?” 12 Jisas Sng 22.1-18, Ais 53.3, Dan 9.26, Mal 4.5, Lu 23.11, Fl 2.7 i bekim tok bilong ol olsem, “Dispela tok em i tru. Elaija em i mas kam pastaim na stretim bek olgeta samting. Tasol olsem wanem long dispela tok i stap long buk bilong God, em i tok long Pikinini Bilong Man i mas karim planti pen, na bai ol man i rabisim em? 13 Tasol Mt 11.14, 17.12, Lu 1.17 mi tokim yupela olsem, Elaija em i kam pinis. Na ol man i bin bihainim laik bilong ol yet na ol i bin mekim ol kain kain pasin long em, olsem tok i stap long buk bilong God.”
Jisas i mekim orait
wanpela mangi i gat spirit nogut
(Matyu 17.14-21 na Luk 9.37-43)
14 Jisas wantaim tripela disaipel i go kamap long ol arapela disaipel, na ol i lukim bikpela lain manmeri i raunim ol i stap. Na sampela saveman bilong lo ol i pait long toktok wantaim ol. 15 Dispela olgeta manmeri ol i lukim Jisas i kam, na kwiktaim ol i kirap nogut. Ol i ran i go long em, na ol i givim gude long em. 16 Na Jisas i askim ol olsem, “Yupela i pait long toktok wantaim ol long wanem samting?” 17 Na wanpela man namel long dispela lain manmeri em i bekim tok bilong Jisas olsem, “Tisa, pikinini man bilong mi em i gat wanpela spirit mauspas i stap long em, na mi bringim em i kam long yu. 18 Planti taim dispela spirit i save holim em strong, na i save tromoi em i go daun long graun. Na waitpela spet i save kamap long maus bilong en, na em i save kaikaim tit, na bodi bilong en i save tait olgeta. Na mi askim ol disaipel bilong yu long rausim dispela spirit nogut, tasol ol i no inap.”
19 Jisas i harim dispela tok, na em i tokim ol manmeri olsem, “Yupela lain manmeri i no bilip, hamas taim bai mi stap yet wantaim yupela? Hamas taim moa bai mi karim hevi bilong yupela? Bringim dispela pikinini i kam long mi.” 20 Na ol i bringim dispela pikinini i kam long em. Dispela spirit i lukim Jisas, na kwiktaim em i sakim pikinini nogut tru, na pikinini i pundaun long graun, na i tantanim, na waitpela spet i kamap long maus bilong en.
21 Na Jisas i askim papa bilong en olsem, “Hamas taim em i stap olsem?” Na papa i tok, “Stat long taim em i liklik yet. 22 Planti taim dispela spirit nogut i save tromoim em i go daun long paia na long wara, na i laik kilim em i dai. Tasol sapos yu inap, orait yu ken sori long mipela na helpim mipela.” 23 Na Mt 17.20, 21.21, Mk 11.23, Lu 17.6, Jo 11.40 Jisas i tokim em olsem, “Bilong wanem yu tok, ‘sapos yu inap’? Sapos yu bilip, yu inap long mekim olgeta samting.” 24 Na Lu 17.5 kwiktaim papa bilong dispela pikinini i singaut olsem, “Mi bilip, tasol bilip bilong mi i sot. Yu mas helpim mi.” 25 Jisas i lukim ol bikpela lain manmeri i ran i kam klostu long ol. Olsem na em i krosim dispela spirit nogut olsem, “Yu spirit mauspas na yaupas, mi tokim yu, yu mas lusim dispela pikinini. Na yu no ken i go insait long em gen.” 26 Na Mk 1.26 dispela spirit i singaut nogut, na em i sakim pikinini moa yet, na em i lusim em na i go. Na pikinini i stap olsem em i dai pinis. Na planti man i lukim na i tok, “Em i dai pinis.” 27 Tasol Jisas i holim han bilong en na i kirapim em, na em i sanap.
28 Bihain Jisas i go long haus, na ol disaipel tasol i stap na ol i askim em olsem, “Olsem wanem na mipela i no inap long rausim dispela spirit nogut?” 29 Na em i tokim ol, “Pasin bilong prea tasol em inap long rausim dispela kain spirit. I no gat narapela rot.”
Namba 2 taim Jisas i tok
bai em i dai na kirap bek
(Matyu 17.22-23 na Luk 9.43-45)
30 Jisas Jo 7.1 wantaim ol disaipel i lusim dispela ples na ol i wokabaut i go namel long distrik Galili. Na Jisas i no laik long wanpela man i ken save olsem em i stap, 31 long Mk 8.31, 10.32-34 wanem, em i wok long skulim ol disaipel bilong en. Em i tokim ol olsem, “Ol bai i putim Pikinini Bilong Man long han bilong ol man, na ol bai i kilim em i dai. Ol i kilim em i dai pinis, orait long de namba 3 bai em i kirap bek.” 32 Tasol Lu 9.45, 18.34 ol i no save long as bilong dispela tok. Na ol i pret long askim em long tokim ol.
Husat em i namba wan?
(Matyu 18.1-5 na Luk 9.46-48)
33 Orait Jisas wantaim ol disaipel i kamap long taun Kaperneam. Ol i go insait long haus pinis, na Jisas i askim ol disaipel olsem, “Long rot yupela i mekim wanem toktok?” 34 Tasol Lu 22.24 ol i no gat tok. Long wanem, long rot ol i bin tok pait long husat em i namba wan bilong ol. 35 Na Mt 20.26-27, 23.11, Mk 10.43-44, Lu 22.26 Jisas i sindaun, na i singautim ol 12-pela disaipel i kam. Na em i tokim ol olsem, “Sapos wanpela man i laik i stap namba wan, orait em i mas i stap las tru, olsem wokman bilong helpim olgeta man.” 36 Na em i kisim wanpela liklik pikinini na i sanapim em namel long ol. Na Jisas i holim pikinini na i tokim ol disaipel olsem, 37 “Man Mt 10.40, Lu 10.16, Jo 13.20 i tingting long mi na i helpim wanpela liklik pikinini olsem dispela pikinini, em i helpim mi. Na man i helpim mi, em i no helpim mi tasol. Nogat. Em i helpim Papa, em i bin salim mi na mi kam.”
Man i no birua long yumi,
em i pren bilong yumi
(Luk 9.49-50)
38 Jon Nam 11.27-29, Lu 9.49 i tokim Jisas olsem, “Tisa, mipela i lukim wanpela man i wok long rausim ol spirit nogut long nem bilong yu. Tasol em i no bihainim yumi. Olsem na mipela i tambuim em.” 39 Na 1 Ko 12.3 Jisas i tokim em, “Yupela i no ken tambuim em. Sapos wanpela man i wokim mirakel long nem bilong mi, bai em i no inap tok nogut long mi kwiktaim. 40 Man Mt 12.30, Lu 11.23 i no birua long yumi, em i pren bilong yumi. 41 Sapos Mt 10.42 wanpela man i lukim yupela, na em i ting, ‘Mi laik helpim ol dispela man bilong lain bilong Krais,’ na em i givim kap wara long yupela, orait mi tok tru long yupela, pe bilong dispela man bai i no inap lus.”
Pasin nogut i save bagarapim bilip
(Matyu 18.6-9 na Luk 17.1-2)
42 Jisas i tok moa olsem, “Sapos wanpela man i mekim wanpela bilong ol dispela liklik pikinini i bilip long mi i pundaun long sin, orait mobeta ol man i pasim wanpela bikpela ston long nek bilong dispela man, na tromoi em i go daun long solwara na bai em i dai. 43-44 Sapos Mt 5.30 han bilong yu em i pulim yu long mekim sin, orait yu mas katim na rausim. Mobeta yu gat wanpela han tasol na yu kisim laip bilong i stap oltaim. Nogut yu gat tupela han na ol i tromoi yu i go long hel, long paia i no save dai.* Sampela saveman i ting narapela hap tok i stap tu long dispela lain. Dispela tok i olsem, “Long dispela ples ol liklik snek i wok long kaikai bodi bilong ol, ol bai i no inap pinis. Na paia i wok long kukim bodi bilong ol, em tu bai i no inap pinis.” Lukim lain 48. 45-46 Na sapos lek bilong yu em i pulim yu long mekim sin, orait yu mas katim na rausim. Mobeta yu gat wanpela lek tasol na yu kisim laip bilong i stap oltaim. Nogut yu gat tupela lek na ol i tromoi yu i go long hel. Sampela saveman i ting narapela hap tok i stap tu long dispela lain. Dispela tok i olsem, “Long dispela ples ol liklik snek i wok long kaikai bodi bilong ol, ol bai i no inap pinis. Na paia i wok long kukim bodi bilong ol, em tu bai i no inap pinis.” Lukim lain 48. 47 Na Mt 5.29 sapos ai bilong yu em i pulim yu long mekim sin, orait yu mas kamautim na tromoi i go. Mobeta yu gat wanpela ai tasol na yu go insait long kingdom bilong God. Nogut yu gat tupela ai na ol i tromoi yu i go long hel. 48 Long Ais 66.24 dispela ples ‘ol liklik snek i wok long kaikai bodi bilong ol, ol bai i no inap pinis. Na paia i wok long kukim bodi bilong ol, em tu bai i no inap pinis.’
49 “Ol Ese 43.24 i save putim sol long olgeta ofa, bilong mekim ol i kamap klin long ai bilong God. Olsem tasol, paia i mas kamap long olgeta man. Lukim Wok Pris 2.13.
50 “Sol Mt 5.13, Lu 14.34-35, Ro 12.18, Ef 4.29, Kl 4.6, Hi 12.14 em i gutpela samting. Tasol sapos pait bilong sol em i lus pinis, bai yupela inap mekim wanem na dispela sol i gat pait gen? Sol i save mekim ol abus samting i stap gut, olsem tasol yupela i mas kamap olsem gutpela sol i kamapim gutpela sindaun namel long ol brata.”§ Tok Grik i no klia tumas long lain 49 na 50.

9:1: Mt 16.28, 24.30, 24.34, Mk 13.30, Lu 9.27, 22.18

9:2: 2 Pi 1.17-18

9:3: Dan 7.9

9:7: Lo 18.15, Mt 3.17, Mk 1.11, Lu 3.22, Ap 3.22

9:9: Mt 12.16, Mk 8.30

9:11: Mal 4.5, Mt 11.14

9:12: Sng 22.1-18, Ais 53.3, Dan 9.26, Mal 4.5, Lu 23.11, Fl 2.7

9:13: Mt 11.14, 17.12, Lu 1.17

9:23: Mt 17.20, 21.21, Mk 11.23, Lu 17.6, Jo 11.40

9:24: Lu 17.5

9:26: Mk 1.26

9:30: Jo 7.1

9:31: Mk 8.31, 10.32-34

9:32: Lu 9.45, 18.34

9:34: Lu 22.24

9:35: Mt 20.26-27, 23.11, Mk 10.43-44, Lu 22.26

9:37: Mt 10.40, Lu 10.16, Jo 13.20

9:38: Nam 11.27-29, Lu 9.49

9:39: 1 Ko 12.3

9:40: Mt 12.30, Lu 11.23

9:41: Mt 10.42

9:43-44: Mt 5.30

*9:43-44: Sampela saveman i ting narapela hap tok i stap tu long dispela lain. Dispela tok i olsem, “Long dispela ples ol liklik snek i wok long kaikai bodi bilong ol, ol bai i no inap pinis. Na paia i wok long kukim bodi bilong ol, em tu bai i no inap pinis.” Lukim lain 48.

9:45-46: Sampela saveman i ting narapela hap tok i stap tu long dispela lain. Dispela tok i olsem, “Long dispela ples ol liklik snek i wok long kaikai bodi bilong ol, ol bai i no inap pinis. Na paia i wok long kukim bodi bilong ol, em tu bai i no inap pinis.” Lukim lain 48.

9:47: Mt 5.29

9:48: Ais 66.24

9:49: Ese 43.24

9:49: Lukim Wok Pris 2.13.

9:50: Mt 5.13, Lu 14.34-35, Ro 12.18, Ef 4.29, Kl 4.6, Hi 12.14

§9:50: Tok Grik i no klia tumas long lain 49 na 50.