Sapta 66
Bikpela bai i daunim ol birua bilong en na mekim gut long ol lain i aninit long en
Bikpela Mt 5.34-35, 23.22 Ap 7.49-50 i tok olsem, “Heven em i sia king bilong mi na graun em i ples mi putim lek bilong mi antap long en. Olsem na bai yupela i wokim haus bilong mi long wanem hap? Na wanem hap bai i stap ples malolo bilong mi? Mi Sng 34.18, 51.17, Ais 57.15 Bikpela yet mi bin wokim skai na graun na olgeta samting, na ol i bin kamap na i stap. Tasol mi save bel gut long ol kain man olsem, em ol man i save daunim ol yet na sori long ol sin ol i bin mekim na ol i pret long mi na i aninit long tok bilong mi.
“Tasol ol manmeri i save bihainim laik nogut bilong ol yet na ol i save laikim tumas long mekim ol kain kain pasin nogut. Na ol i save ting ol i lotu tru long mi. Tasol mi no laikim tru olgeta ofa ol i mekim long mi. Olsem na taim ol i kilim bulmakau na ofaim long mi, mi lukim olsem ol i kilim man. Na taim ol i ofaim pikinini sipsip, mi lukim olsem ol i kilim dok na mekim ofa long en. Na taim ol i ofaim ol wit samting, mi lukim olsem ol i ofaim blut bilong pik. Na taim ol i mekim ofa bilong smok i gat gutpela smel, mi lukim olsem ol i ofaim long piksa bilong wanpela giaman god.* Tok Hibru i no klia tumas long dispela lain. Tasol i luk olsem God i tok, olgeta ofa ol i mekim ol i no klin tru long ai bilong en na em i no laikim ol. Long dispela as na bai mi makim hevi ol bai i karim, em dispela hevi ol i save pret tumas long en. Long wanem, mi bin singaut long ol, na ol i no bin bekim singaut bilong mi. Na tu mi bin autim tok bilong mi long ol, tasol ol i no bihainim. Nogat. Ol i sakim tok bilong mi na mekim ol pasin nogut tasol long ai bilong mi, em ol pasin mi no laikim tru.
“Yupela ol lain i save pret na aninit long tok bilong mi, Bikpela, yupela harim tok nau mi laik autim long yupela. Yupela i save strong long bihainim mi, olsem na ol wanlain bilong yupela i no laikim yupela tru na ol i save givim baksait long yupela. Na ol i save tok bilas long yupela na tokim yupela olsem, ‘Larim Bikpela i kam wantaim bikpela strong bilong en na mekim yupela i amamas, na bai mipela i lukim.’ Tasol mi tok, bai yupela i lukim ol i sem nogut tru. Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap. Harim dispela bikpela singaut i kamap insait long taun na harim dispela bikpela nois i kamap insait long haus bilong mi. Em singaut na nois bilong mi Bikpela tasol. Mi mekim save long ol birua bilong mi, bilong bekim ol pasin nogut ol i bin mekim.
“Taun KTH 12.5 bilong mi Bikpela, em i olsem meri i karim pikinini wantu tasol. Em i no pilim pen bilong karim pikinini. Ating yupela i bin lukim na harim tok bilong dispela kain samting bipo, a? Ating wanpela kantri inap kamap long wanpela de tasol, a? Ating wanpela bikpela lain manmeri inap kamap wantu tasol, a? Tasol taim Saion i stat tasol long pilim pen bilong karim pikinini, wantu tasol em bai i karim ol pikinini bilong en. Mi God, Bikpela mi bin mekim em i pilim pen bilong karim pikinini, na olsem wanem bai mi pasim bel bilong en na mi no larim ol pikinini bilong en i kamap?
10 “Yupela ol lain i save laikim Jerusalem, yupela i ken amamas wantaim em. Yupela ol lain i bin sori na krai long em, nau yupela i mas amamas wantaim em. 11 Em bai i stap gut na bai yupela i amamas long kisim ol planti gutpela samting bilong en. Em bai i stap olsem wanpela mama yupela i dring susu bilong en na yupela i pulap gut tru na i stap bel isi.”
12 Bikpela i tok olsem, “Bai mi mekim Jerusalem i stap gut tru, na oltaim bai em i kisim ol planti gutpela samting bilong ol arapela kantri. Em bai i no inap sot long wanpela samting, olsem wara i ran oltaim na i no save pinis. Na yupela bai i kisim ol dispela samting na amamas tru, olsem pikinini i dring susu bilong mama na i amamas, na olsem pikinini i amamas long mama i karim em i go i kam, na i amamas long mama i putim em long lek bilong en na i pilai wantaim em. 13 Bai mi lukautim yupela gut tru olsem mama i lukautim gut pikinini bilong en na i mekim gutpela tok bilong mekim bel bilong pikinini bilong en i stap isi. Na bai yupela i stap long Jerusalem na bai yupela i stap bel isi. 14 Taim yupela i lukim dispela samting mi mekim long yupela bai bel bilong yupela i amamas tru na bai yupela i kamap strongpela lain tru. Na yupela ol wokman bilong mi bai i save gut long strong bilong mi, Bikpela bilong yupela. Na ol birua bilong mi bai i pilim belhat bilong mi.”
15 Bai yupela i lukim Bikpela i kam wantaim paia, na bai em i stap long karis bilong en na spit tru i kam olsem strongpela win. Na paia bilong belhat bilong Bikpela bai i kukim ol birua bilong en na pinisim ol tru. 16 Paia bilong Bikpela bai i kukim ol manmeri, na bainat bilong en bai i kilim i dai planti manmeri tru, bilong bekim asua bilong ol sin bilong ol.
17 Bikpela i tok olsem, “Ol lain i save lotu long ol giaman god na ol i save bihainim pasin bilong kamap klin na ol i go long ol ples lotu long ol gaden, na ol i bihainim pasin bilong lida bilong ol, Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap. na ol i kaikai mit bilong pik na rat na ol arapela samting i no klin long ai bilong mi, olgeta bilong ol bai i bagarap wantaim na pinis olgeta.”
Ol manmeri bilong olgeta kantri bai i stap aninit long Bikpela
18 Bikpela i tok olsem, “Mi lukim tingting na pasin bilong ol manmeri, olsem na mi save, em i taim nau bilong mi long bungim olgeta manmeri bilong graun wantaim,§ Tok Hibru i no klia tumas long namba wan hap bilong dispela lain. maski ol i gat wanem kain tok ples. Taim ol i kam bung, orait bai ol i lukim bikpela lait na strong bilong mi. 19 Na bai mi mekim wanpela kain mak i kamap namel long ol.
“Orait na bai mi salim sampela bilong ol dispela lain i no bin bagarap na bai ol i go long ol manmeri bilong ol longwe kantri na tokaut long biknem na strong bilong mi long ol manmeri i no bin lukim na harim tok bilong bikpela strong bilong mi. Bai mi salim ol i go long ol lain Tarsis na long ol Pul na long ol Lidia, em ol saveman tru bilong sut long banara, na long ol Tubal na long ol Grik, na long ol arapela lain manmeri i stap longwe. 20 Na ol manmeri bilong ol dispela kantri bai i bringim ol lain wantok bilong yupela i stap long ol kantri bilong ol i kam bek long mi olsem presen. Bai ol i larim ol i sindaun long ol hos na long ol donki na long ol kamel na long ol karis, na bai ol i bringim ol i kam long maunten bilong mi long Jerusalem. Bai ol i bringim ol i kam long mi olsem yupela Israel i save putim ol ofa bilong wit samting long dis i klin long ai bilong mi na bringim i kam long haus bilong mi. 21 Na bai mi makim sampela bilong ol bilong kamap pris na sampela bilong ol bai i stap long lain Livai.
22 “Mi Ais 65.17, 2 Pi 3.13, KTH 21.1 Bikpela, mi tok olsem, nupela skai na nupela graun mi wokim bai i stap strong oltaim long ai bilong mi, na olsem tasol ol lain pikinini bilong yupela bai i stap strong oltaim na nem bilong yupela bai i no inap pinis. 23 Na long olgeta bikpela de bilong nupela mun na long olgeta de Sabat, ol manmeri bilong olgeta hap bilong graun bai i kam brukim skru long ai bilong mi na lotu long mi Bikpela. 24 Na Mk 9.48 taim ol i lusim haus bilong mi, bai ol i lukim ol bodi bilong ol lain i bin bikhet na sakim tok bilong mi, ol i dai pinis na i slip nabaut long graun. Na ol liklik snek i wok long kaikai bodi bilong ol, bai ol i no inap pinis. Na paia i wok long kukim bodi bilong ol, em tu bai i no inap pinis. Na olgeta manmeri bai i lukim ol bodi bilong ol dispela lain olsem stingpela samting tru.”

66:1: Mt 5.34-35, 23.22

66:1: Ap 7.49-50

66:2: Sng 34.18, 51.17, Ais 57.15

*66:3: Tok Hibru i no klia tumas long dispela lain. Tasol i luk olsem God i tok, olgeta ofa ol i mekim ol i no klin tru long ai bilong en na em i no laikim ol.

66:5: Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.

66:7: KTH 12.5

66:17: Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.

§66:18: Tok Hibru i no klia tumas long namba wan hap bilong dispela lain.

66:22: Ais 65.17, 2 Pi 3.13, KTH 21.1

66:24: Mk 9.48