Sapta 65
God bai i mekim save long ol lain bilong bikhet na mekim gut long ol wokman bilong en
Bikpela Ais 63.19, Ro 9.24, 10.20, Ef 2.12-13 i tok olsem, “Mi, Bikpela, mi bin redi na wet long harim prea bilong ol manmeri i no save askim mi long helpim ol. Na mi bin i stap na wetim ol long kam long mi, tasol ol i no gat laik bilong painim mi. Mi bin tok, ‘Oltaim mi stap bilong helpim yupela,’ tasol ol i bin i stap longwe long mi olsem ol lain mi no bin putim nem bilong mi long ol. Long Ro 10.21 olgeta de mi opim han bilong mi na mi wet long kisim bek ol manmeri i save sakim tok bilong mi, em ol manmeri i laikim tumas long wokabaut long rot bilong ol pasin nogut bilong ol yet. Long ai bilong mi ol i wok long mekim olkain pasin bilong mekim mi i belhat na kros long ol. Ol i save bihainim pasin bilong ol haiden. Ol i save bung long ol ples lotu i stap long ol gaden na mekim ofa, na ol i save go long ol alta bilong ol giaman god na kukim paura bilong kamapim smok i gat gutpela smel. Na long nait ol i save go i stap long ol ples matmat bilong kisim toktok long ol man i dai pinis. Na ol i save kaikai mit bilong pik, na dring sup bilong ol arapela kain abus i no klin long ai bilong mi. Na ol i save tokim ol arapela olsem, ‘Yupela stap longwe long mipela, long wanem, bodi bilong mipela i tambu. Olsem na yupela i no ken pas long mipela.’ Mi no laikim tru ol dispela kain pasin ol dispela lain i mekim. Ol i mekim mi i belhat nogut tru long ol, na smok bilong belhat bilong mi i kamap long nus bilong mi. Na dispela belhat bilong mi long ol bai i no pinis, olsem paia i lait strong.
“Mi Bikpela, mi raitim pinis olgeta sin bilong yupela ol manmeri nogut long buk bilong mi, na mi no inap larim yupela. Nogat. Bai mi mekim save tru long yupela na bekim stret asua bilong olgeta sin bilong yupela. Bai mi mekim yupela i karim hevi bilong ol sin bilong yupela yet na bilong ol tumbuna bilong yupela tu. Ol tumbuna bilong yupela i bin i go long ol ples bilong lotu antap long ol maunten na ol i bin mekim ol ofa bilong smok i gat gutpela smel, na ol i bin mekim ol kain kain pasin nogut long ai bilong mi. Olsem na bai mi bekim stret asua bilong olgeta sin bilong ol.”
Bikpela i tok olsem, “Sapos wanpela man i laik tromoi han bilong rop wain i gat planti pikinini nogut i stap long en, narapela man inap tok, ‘Wet pastaim. Mi lukim sampela gutpela pikinini wain i stap. Yumi inap kisim na wokim sampela wain bilong dring.’ Olsem tasol, mi Bikpela, mi no inap bagarapim olgeta manmeri bilong Israel, long wanem, ol i wokman bilong mi. Bai mi mekim gut long ol Juda na long olgeta lain bilong Israel. Bai mi mekim ol i kamap bikpela lain manmeri, na bai ol i sindaun long ol ples maunten bilong mi. Ol dispela lain manmeri mi bin makim na ol i stap wokman bilong mi, bai ol i stap long dispela graun. 10 Na Jos 7.24-26 ol sipsip na bulmakau samting bilong ol bai i pulap long dispela graun, stat long ples daun bilong Saron long hap san i go daun na i go inap long ples daun bilong Akor long hap sankamap. Na bai ol i gat planti gras na bai ol i kaikai na malolo i stap. Bai mi mekim ol dispela samting long ol manmeri i gat laik bilong painim mi.
11 “Tasol yupela ol lain i save givim baksait long mi na yupela i no save kam long Saion, dispela maunten bilong mi, na lotu long mi, yupela bai i kisim taim nogut. Yupela i save lotuim Gat na Meni, em ol giaman god yupela i ting ol i save mekim yupela i win na yupela i gat gutpela taim. 12 Tasol mi makim pinis narapela kain taim bilong yupela. Ol birua bai i kam pait long yupela na kilim yupela long ol bainat samting bilong ol. Bai yupela i brukim skru na putim het i go daun long graun na ol birua bai i katim het bilong yupela. Ol dispela samting bai i kamap, long wanem, mi bin singaut long yupela na yupela i no bin bekim singaut bilong mi. Na tu mi bin autim tok bilong mi long yupela, tasol yupela i no bihainim. Nogat. Yupela i sakim tok bilong mi na mekim ol pasin nogut tasol long ai bilong mi, em ol pasin mi no laikim tru. 13 Olsem na mi God, Bikpela, mi tok olsem. Ol wokman bilong mi bai ol i gat planti kaikai na wara. Tasol yupela ol lain i save givim baksait long mi, bai yupela i stap hangre na bai yupela i no gat wara bilong dring. Ol lain bilong mi, ol bai i amamas, tasol yupela bai i sem nogut tru. 14 Bel bilong ol wokman bilong mi bai i pulap long amamas na bai ol i singim ol song bilong amamas. Tasol bel bilong yupela bai i pulap long sori na tingting bilong yupela bai i pas na yupela bai i krai strong tru. 15 Na ol lain bilong mi, taim ol i laik tok nogut long ol arapela, ol bai i tok olsem, ‘God, Bikpela i ken bagarapim yupela olsem em i bin bagarapim ol dispela lain nogut.’ Olsem na ol man bai i tingim nem bilong yupela olsem samting nogut, tasol bai mi givim gutpela nupela nem long ol wokman bilong mi. 16 Long olgeta hap bilong dispela graun, ol man bai i beten long mi, God bilong mekim tok i tru tasol, na ol bai i askim mi long mekim gut long ol. Na ol man i laik strongim tok bilong ol yet, ol bai i tok tru antap long nem bilong mi wanpela tasol. Na ol bai i lusim tingting olgeta long ol bel hevi na trabel ol i bin i gat bipo, na mi Bikpela, bai mi lusim tingting olgeta long ol sin bipo ol i bin mekim.”
Olgeta samting bai i stap gut wantaim long nupela Jerusalem
17 Bikpela Ais 66.22, 2 Pi 3.13, KTH 21.1 i tok olsem, “Lukim, mi wokim nupela skai na nupela graun. Na ol man bai i no inap tingim moa ol samting i bin kamap bipo. 18 Yupela i ken bel gut na amamas oltaim long nupela samting nau mi wokim. Dispela nupela Jerusalem mi laik wokim, em bai i kamap ples ol manmeri i ken laikim tumas na amamas long en, na ol manmeri bilong en bai i stap bel gut tru. 19 Mi KTH 21.4 yet tu bai mi amamas long Jerusalem na bel gut long ol manmeri bilong mi. Na long nupela Jerusalem bai i no gat moa nois bilong ol man i krai, na bai i no gat moa singaut bilong ol man i gat bikpela pen. 20 Na ol liklik pikinini tu bai ol i no inap i dai long taim ol i yangpela yet. Nogat. Olgeta manmeri bai i stap longpela taim tru inap ol i kamap lapun tru. Maski ol i gat 100 krismas pinis, ol bai i stap yangpela manmeri yet, nogut wanpela bilong ol i dai hariap long taim em i no winim 100 krismas yet, na ol arapela i ting mi Bikpela tasol mi mekim em i dai.
21 “Ol manmeri bilong mi bai i wokim ol haus na stap long ol. Na bai ol i planim ol gaden wain na wokim wain na dring. 22 Ol birua bai i no inap kam moa na rausim ol manmeri bilong mi na sindaun long ol haus bilong ol na kisim ol gaden wain bilong ol na wokim wain na dring. Ol manmeri bilong mi bai i stap longpela taim tru, olsem ol strongpela diwai. Na bai ol i amamas long ol samting ol yet i bin hatwok long kamapim. 23 Wok ol i mekim bai i no inap lus nating. Na ol pikinini bilong ol bai i no inap painim bagarap, long wanem, ol i pikinini bilong dispela lain mi bin makim bilong mekim gut long ol. Na bai mi mekim gut long ol na long ol pikinini bilong ol na long ol lain bilong ol i kamap bihain. 24 Na Sng 32.5, Ais 55.6, Dan 9.21-23 taim ol i no beten yet long mi na askim mi long ol samting ol i gat laik long en, bai mi bekim askim bilong ol. Na taim ol i beten yet, bai mi givim ol dispela samting long ol. 25 Na Ais 11.6-9 ol wel dok na ol pikinini sipsip bai i kaikai wantaim. Na ol laion bai i kaikai gras olsem ol bulmakau. Na ol snek bai i kaikai das bilong graun tasol. Na long olgeta ples antap long maunten bilong mi Bikpela, bai olgeta samting i stap gut wantaim, na bai i no gat wanpela i mekim nogut long ol arapela. Mi Bikpela, mi tok pinis.”

65:1: Ais 63.19, Ro 9.24, 10.20, Ef 2.12-13

65:2: Ro 10.21

65:10: Jos 7.24-26

65:17: Ais 66.22, 2 Pi 3.13, KTH 21.1

65:19: KTH 21.4

65:24: Sng 32.5, Ais 55.6, Dan 9.21-23

65:25: Ais 11.6-9