Sapta 21
Nupela skai na nupela graun i kamap
Nau Ais 65.17, 66.22, 2 Pi 3.13, KTH 20.11 mi lukim nupela skai na nupela graun i stap. Namba wan skai na namba wan graun i go pinis olgeta. Na solwara i no i stap moa. Na Ais 52.1, 61.10, Ga 4.26, Hi 11.10, 11.16, 12.22, KTH 3.12, 21.10 mi lukim dispela taun bilong God, em nupela Jerusalem. Mi lukim em i stap wantaim God, na i lusim heven na i kam daun. Em i gat gutpela bilas, olsem meri i laik marit na i putim gutpela bilas na i redi long maritim man bilong en. Na Wkp 26.11-12, 2 Sto 6.18, Ese 37.27, 43.7, Sek 2.10, 2 Ko 6.16, KTH 7.15-17 long sia king mi harim maus bilong wanpela man i singaut strong olsem, “Harim. Nau haus bilong God i stap wantaim ol manmeri. Em bai i stap namel long ol, na ol bai i stap ol lain manmeri bilong em. Yes, God yet bai i stap wantaim ol, na em bai i stap God bilong ol. Em Ais 25.8, 35.10, 61.3, 65.19, 1 Ko 15.26, 15.54, KTH 7.17, 20.14 bai i mekim drai wara i stap long ai bilong olgeta bilong ol. Na ol manmeri bai i no i dai moa, na ol bai i no bel hevi moa na krai moa, na ol bai i no inap kisim pen gen. Ol dispela samting bilong bipo ol i pinis olgeta.”
Na Ais 43.19, 2 Ko 5.17, KTH 4.2, 4.9-10, 19.9, 20.11 dispela Man i sindaun long sia king, em i tok olsem, “Harim. Mi mekim olgeta samting i kamap nupela.” Na em i tok moa olsem, “Yu raitim dispela tok. Dispela tok em i tru olgeta, inap olgeta man i ken bilip tru long en.” Na Ais 55.1, Jer 2.13, Jo 4.10, 4.14, 7.37, KTH 1.8, 1.17, 16.17, 22.13, 22.17 em i tokim mi olsem, “Olgeta samting i kamap pinis. Mi tasol mi stap paslain tru na mi stap las tru. Mi as bilong olgeta samting, na mi save pinisim olgeta wok mi mekim. Sapos nek bilong wanpela man i drai, orait mi bai larim em i dring long hul wara i gat wara bilong laip. Na mi bai larim em i kisim olsem presen. Em i no mas baim. Sapos 2 Sml 7.14, Sng 89.26-27, Sek 8.8, Hi 8.10 man i winim pait, orait mi bai givim ol dispela samting long em, na mi bai stap God bilong em, na em bai i stap pikinini bilong mi.
“Tasol Mt 25.41, Ef 5.5, 1 Ti 1.9, Hi 12.14, KTH 19.20, 20.14-15, 21.27, 22.15 ol man i save pret na surik bek na ol man i no bilip na ol man i mekim ol kain kain pasin nogut tru na ol man i kilim ol man i dai na ol man i mekim pasin pamuk na ol man i wokim posin na i yusim ol arapela kain pawa na ol man i lotu long ol giaman god na olgeta man i mekim tok giaman, ol bai i go long ples bilong ol, em dispela bikpela hul i gat hatpela paia i lait long ol ston salfa. Dispela em i namba 2 dai.”
Jon i lukim nupela Jerusalem
Orait KTH 15.1, 15.6-7, 19.7-9 wanpela ensel i kam long mi. Em i wanpela bilong ol 7-pela ensel i holim ol dis i gat dispela 7-pela samting nogut bilong bagarapim ol manmeri na bilong pinisim belhat bilong God. Na ensel i tokim mi olsem, “Yu kam. Bai mi soim yu meri bilong Pikinini Sipsip, nau em i laik marit long em.” 10 Na Ese 40.2, KTH 1.10, 17.3, 21.2 Holi Spirit i kamap strong long mi, na ensel i karim mi i go long wanpela bikpela maunten i antap moa. Na em i soim mi Jerusalem, dispela taun bilong God, em i stap wantaim God, na em i lusim heven na i kam daun. 11 Bikpela Ais 60.1-2, 60.19, KTH 21.23, 22.5 lait bilong God em i lait long dispela taun. Lait bilong en i narakain tru, olsem gutpela ston i gat bikpela pe moa. Em i lait olsem ston jaspa, na em i klia tru olsem glas. 12 Dispela Ese 48.30-35 taun i gat bikpela banis i antap moa. Em i gat 12-pela dua i stap long banis, na 12-pela ensel ol i sanap i stap klostu long ol dua. Na nem bilong ol 12-pela lain bilong Israel i stap long ol dua. 13 Dispela hap bilong banis i stap long hap sankamap em i gat tripela dua. Na hap bilong banis i stap long hap not em i gat tripela dua. Na hap bilong banis i stap long hap saut em i gat tripela dua. Na hap bilong banis i stap long hap san i go daun em i gat tripela dua. 14 Dispela Mt 16.18, Ga 2.9, Ef 2.20, Hi 11.10 banis bilong taun em i gat 12-pela ston bilong strongim as bilong en, na nem bilong ol 12-pela aposel bilong Pikinini Sipsip i stap long ol dispela ston.
15 Dispela Ese 40.3, Sek 2.1, KTH 11.1 ensel i toktok wantaim mi, em i holim stik gol bilong metaim dispela taun wantaim bikpela banis bilong en na ol dua bilong dispela banis. 16 Ol 4-pela sait bilong dispela biktaun i gat wankain mak tasol. Longpela bilong en na bikpela bilong en ol i gat wankain mak stret. Ensel i metaim taun long stik bilong en, na mak bilong taun em inap long 2,200 kilomita.* Long tok Grik, ol i raitim “12,000 stadia,” na dispela em i olsem 2,200 kilomita bilong yumi. Tasol yumi no save, Jon i laik tok long mak bilong 2,200 kilomita tru, o dispela namba 12,000 em i raitim, em i makim narapela samting. Ol 4-pela sait bilong taun na mak bilong antap bilong taun tu, olgeta i gat wankain mak stret. 17 Em i metaim banis bilong taun tu, na banis i go insait inap long 144 meta. Dispela meta em i kain meta ol man i save metaim ol samting long en. Na ensel i metaim banis long dispela meta tasol. Sampela man i save tanim dispela tok “banis i go insait” olsem, “banis i go antap.” Dispela “144 meta” em i olsem 65 mita bilong yumi.
18 Banis Ais 54.11-12 bilong taun em God i bin wokim long ston jaspa. Na em i wokim taun yet long gol tasol, na taun i lait olsem glas. 19 As bilong banis bilong taun, em God i bin bilasim long ol kain kain ston i gat bikpela pe. Namba wan naispela ston long as bilong banis em jaspa. Na namba 2 em blupela ston sapaia. Na namba 3 em ston aget. Na namba 4 em grinpela ston emeral. 20 Na namba 5 em ston sadonikis, em i ret na wait wantaim. Na namba 6 em retpela ston konilian. Na namba 7 em yelopela ston krisolait. Namba 8 em narapela kain grinpela ston beril. Namba 9 em narapela kain yelopela ston topas. Na namba 10 em ston krisopres. Namba 11 em ston haiasin. Na namba 12 em narapela kain retpela ston ametis. 21 Dispela KTH 21.12, 21.18 12-pela dua em 12-pela pel, em ol dispela kain waitpela bis i dia tumas. Ol wan wan dua ol i wokim long wanpela wanpela bikpela pel tasol. Olgeta rot bilong taun ol i wokim long gol tasol, na dispela gol em i klia tru olsem glas.
22 Mi Jo 4.23, KTH 15.3 no lukim wanpela tempel i stap long dispela taun. Nogat. Bikpela, em God I Gat Olgeta Strong, wantaim Pikinini Sipsip, tupela yet i stap olsem tempel bilong en. 23 Na Ais 60.19-20, KTH 21.11, 22.5 dispela taun i no gat san na mun bilong givim lait. Nogat. Bikpela lait bilong God yet i givim lait long taun. Na Pikinini Sipsip em i stap olsem lam bilong taun. 24 Ol Ais 60.3-5, 66.12 manmeri bilong olgeta lain man bai i wokabaut long lait bilong dispela taun. Na ol king bilong olgeta kantri bilong graun bai i bringim ol gutpela gutpela samting bilong ol i kam long em. 25 Long Sek 14.7, KTH 22.5 Ais 60.11 san ol bai i no inap pasim ol dua bilong banis bilong dispela taun. Ol dua bai i op i stap oltaim, long wanem, nait bai i no kamap long dispela taun. 26 Olgeta Ais 66.12, KTH 21.24 bilas na mani samting bilong olgeta lain man, ol bai i bringim i go insait long em. 27 Tasol Ais 35.8, 52.1, 60.21, Ese 44.9, Jol 3.17, 1 Ko 6.9-10, Fl 4.3, KTH 13.8, 20.12, 21.8, 22.14-15 ol samting i doti na ol man i save mekim ol kain kain pasin nogut na ol man bilong tok giaman, ol bai i no inap i go insait long taun. Nogat tru. Ol manmeri nem bilong ol i stap long buk bilong laip, em buk bilong Pikinini Sipsip, ol tasol inap i go insait long dispela taun.

21:1: Ais 65.17, 66.22, 2 Pi 3.13, KTH 20.11

21:2: Ais 52.1, 61.10, Ga 4.26, Hi 11.10, 11.16, 12.22, KTH 3.12, 21.10

21:3: Wkp 26.11-12, 2 Sto 6.18, Ese 37.27, 43.7, Sek 2.10, 2 Ko 6.16, KTH 7.15-17

21:4: Ais 25.8, 35.10, 61.3, 65.19, 1 Ko 15.26, 15.54, KTH 7.17, 20.14

21:5: Ais 43.19, 2 Ko 5.17, KTH 4.2, 4.9-10, 19.9, 20.11

21:6: Ais 55.1, Jer 2.13, Jo 4.10, 4.14, 7.37, KTH 1.8, 1.17, 16.17, 22.13, 22.17

21:7: 2 Sml 7.14, Sng 89.26-27, Sek 8.8, Hi 8.10

21:8: Mt 25.41, Ef 5.5, 1 Ti 1.9, Hi 12.14, KTH 19.20, 20.14-15, 21.27, 22.15

21:9: KTH 15.1, 15.6-7, 19.7-9

21:10: Ese 40.2, KTH 1.10, 17.3, 21.2

21:11: Ais 60.1-2, 60.19, KTH 21.23, 22.5

21:12: Ese 48.30-35

21:14: Mt 16.18, Ga 2.9, Ef 2.20, Hi 11.10

21:15: Ese 40.3, Sek 2.1, KTH 11.1

*21:16: Long tok Grik, ol i raitim “12,000 stadia,” na dispela em i olsem 2,200 kilomita bilong yumi. Tasol yumi no save, Jon i laik tok long mak bilong 2,200 kilomita tru, o dispela namba 12,000 em i raitim, em i makim narapela samting.

21:17: Sampela man i save tanim dispela tok “banis i go insait” olsem, “banis i go antap.” Dispela “144 meta” em i olsem 65 mita bilong yumi.

21:18: Ais 54.11-12

21:21: KTH 21.12, 21.18

21:22: Jo 4.23, KTH 15.3

21:23: Ais 60.19-20, KTH 21.11, 22.5

21:24: Ais 60.3-5, 66.12

21:25: Sek 14.7, KTH 22.5

21:25: Ais 60.11

21:26: Ais 66.12, KTH 21.24

21:27: Ais 35.8, 52.1, 60.21, Ese 44.9, Jol 3.17, 1 Ko 6.9-10, Fl 4.3, KTH 13.8, 20.12, 21.8, 22.14-15