Sapta 8
Bikpela i promis long mekim gut long Jerusalem gen
Bikpela I Gat Olgeta Strong i givim dispela tok long Sekaraia. God i tok olsem, “Mi laikim tumas ol Jerusalem, olsem na mi laik helpim ol. Mi laikim ol tru olsem na mi belhat long ol birua bilong ol. Bai mi kam bek na mi stap long Jerusalem, em taun bilong mi tru. Na Jerusalem, em maunten bilong mi Bikpela I Gat Olgeta Strong, bai ol i kolim Ples Tambu Bilong Bikpela. Na ol arapela lain manmeri bai i lukim ol manmeri bilong mi na bai ol i tok, ‘Lukim. Ol Jerusalem i bihainim tru Bikpela.’ Bai i no gat pait na trabel i kamap long taun, na ol manmeri inap kamap lapun tru na holim ol stik na wokabaut. Na bai ol i sindaun malolo long olgeta hap bilong taun. Na ol liklik mangi bai i pulap long taun, na ol bai wok long pilai pilai i stap.
“Ol manmeri i stap yet ol i liklik lain tasol, na ol i ting ol dispela samting i no inap i kamap olsem mi bin tok. Tasol mi Bikpela I Gat Olgeta Strong, mi no tingting olsem. Nogat. Mi inap mekim olgeta samting. 7-8 Ol Jer 3.17, Ese 11.20, Sef 3.20, Sek 10.10 birua i bin kisim ol manmeri bilong mi i go i stap long ol kantri long hap san i kamap na long hap san i go daun. Na bai mi kisim bek ol dispela manmeri na bringim ol i kam bek na bai ol i stap long Jerusalem gen. Na bai ol i stap ol manmeri bilong mi na bai mi stap God bilong ol. Na bai mi bosim ol long stretpela pasin oltaim.
“Yupela i mas taitim bun na wok strong. Tingim dispela tok yupela i bin harim long maus bilong ol profet taim wok bilong haus bilong mi i kirap. Orait nau yupela i harim wankain tok tasol. 10 Taim ol dispela profet i no autim tok yet, ol man i no inap baim ol wokman o baim ol animal bilong mekim wok. Na tu mi mekim ol wantok i birua long ol yet na ol manmeri i no inap i stap gut. 11 Tasol nau mi mekim narapela kain pasin long dispela liklik lain manmeri i stap yet. 12 Bai mi larim ol i stap bel isi na bai ol i ken planim ol gaden bilong ol. Na planti ren bai i kam daun na ol diwai wain bilong ol bai i karim, na ol kaikai samting tu bai i kamap gutpela. Bai mi mekim dispela olgeta gutpela samting long dispela liklik hap lain bilong mi. 13 Yupela ol Juda na ol Israel, harim. Bipo ol arapela lain i bin lukim yupela i bagarap na ol i bin tokim ol birua bilong ol olsem. ‘Mipela i laik bai yupela i mas bagarap tru olsem ol Juda na ol Israel i bin bagarap.’ Tasol nau bai mi kisim bek yupela Juda na Israel na mekim gut long yupela. Na bai ol arapela lain i ken lukim yupela na ol i ken tokim ol wantok bilong ol olsem, ‘Mipela i laik bai yupela i ken stap gut tru olsem ol Juda na ol Israel.’ Olsem na yupela i no ken pret, yupela i mas sanap strong tasol.”
14 Bikpela I Gat Olgeta Strong i tok olsem, “Bipo ol tumbuna bilong yupela i mekim mi i belhat na mi bin tingting long mekim nogut long ol na mi no senisim tingting bilong mi. Nogat. Mi bin bagarapim ol. 15 Tasol nau mi tingting long mekim gut long ol Jerusalem na ol Juda. Olsem na yupela i mas sanap strong. 16 Na Ef 4.25 yupela i mas mekim ol dispela kain pasin. Yupela olgeta i mas mekim tok tru tasol long ol arapela man. Na yupela i mas stretim tok gut long kot na bai tok i dai. 17 Yupela Snd 3.29, Sek 5.3-4, 7.10 i no ken tingting long mekim pasin nogut long ol arapela manmeri. Taim yupela i sanap long kot, yupela i no ken autim tok giaman. Mi no laikim tru pasin bilong giaman na pasin bilong paulim kot na pasin bilong kros pait.”
18 Na Bikpela I Gat Olgeta Strong i givim narapela tok long Sekaraia. 19 Em i tok olsem, “Yupela i save tambu long kaikai long sampela de bilong namba 4 na namba 5 na namba 7 na namba 10 mun, bilong makim ol hevi i bin kamap long yupela. Tasol ol dispela de bilong hevi bai i kamap bikpela de bilong olgeta Juda i ken amamas. Olsem na yupela i mas laikim tok i tru na pasin bilong sindaun gut wantaim ol arapela manmeri.”
20 Bikpela I Gat Olgeta Strong i tok moa olsem, “Bihain ol manmeri bilong planti bikpela taun bai i kam long Jerusalem. 21 Na ol manmeri bilong wanpela taun bai i tokim ol manmeri bilong ol arapela taun olsem, ‘Mipela i laik i go long Jerusalem bilong lotu long Bikpela I Gat Olgeta Strong na bilong askim em long mekim gut long mipela. Yupela kam wantaim mipela.’ 22 Ol manmeri bilong planti bikpela na strongpela kantri bai i kam long Jerusalem bilong lotu long Bikpela I Gat Olgeta Strong, na askim em long mekim gut long ol. 23 Long dispela taim 10-pela man bilong ol longwe ples bai i kam holim wanpela Juda man na bai ol i tok olsem, ‘Mipela i harim olsem God i stap wantaim yupela Juda. Olsem na mipela i laik kamap wanlain wantaim yupela.’ ”
Bikpela bai i mekim ol narakain samting i kamap
bilong helpim ol manmeri bilong en
(Sapta 9-14)

8:7-8: Jer 3.17, Ese 11.20, Sef 3.20, Sek 10.10

8:16: Ef 4.25

8:17: Snd 3.29, Sek 5.3-4, 7.10