Sapta 2
Ol arapela aposel i bin wanbel wantaim Pol
Mi Ap 11.30, 15.2 stap inap 14 yia pinis, na bihain mi wantaim Barnabas mitupela i go long Jerusalem gen. Mi kisim Taitus na mipela i go wantaim. God yet i bin soim mi olsem mi mas i go. Na taim mi stap long Jerusalem, mi bin toktok wantaim ol bikman tasol bilong sios, na mi tokim ol long dispela gutnius mi save autim long ol manmeri bilong ol arapela lain. Mi ting olsem, nogut dispela wok mi mekim, na bipo tu mi bin mekim, em i lus nating. Taitus Ap 16.3 i stap wantaim mi, na em i man bilong lain Grik. Tasol ol i no tok long mipela i mas katim skin bilong em. Tru, Ap 15.1, 15.24, 2 Ko 11.20, 11.26, Ga 1.7, 5.1, 5.13 i gat sampela giaman brata ol i bin hait tasol na kam insait long kibung bilong mipela. Ol i kam insait bilong luk stil long dispela pasin Krais Jisas i bin givim long yumi long taim em i lusim yumi long kalabus bilong lo, na em i mekim yumi i kamap fri. Ol dispela man i laik kalabusim yumi gen. Tasol Ga 3.1, 4.16 mipela i no orait long tok bilong ol long katim skin bilong Taitus. Mipela i no aninit liklik long tok bilong ol. Mipela i laik bai tok tru bilong gutnius em i no ken senis, na yupela i ken bihainim stret oltaim.
Sampela Lo 10.17, Ap 10.34, Ro 2.11, 2 Ko 12.11, Ga 6.3 man i stap olsem ol bikman bilong sios. Long tingting bilong mi yet, ol i gat biknem o nogat, em i samting nating. God i no save tingting long nem bilong man. Tasol ol dispela man i gat nem, ol i no skruim wanpela tok moa long tok bilong mi. Nogat Ap 22.21 tru. Ol i lukim olsem God i bin givim mi wok bilong autim gutnius long ol manmeri bilong ol arapela lain, olsem em i bin givim wok long Pita bilong autim gutnius long ol Juda. Yes, God i givim strong long Pita bilong mekim wok aposel namel long ol Juda, na olsem tasol God yet i givim strong long mi bilong mekim wok aposel namel long ol arapela lain. Ol Jo 1.42, Ro 1.5, Ef 3.8 manmeri i lukim Jems na Pita na Jon olsem ol bikman bilong sios, na taim ol dispela man i save pinis olsem, God i bin marimari long mi na i givim dispela wok long mi, orait ol i sekan long mi wantaim Barnabas, na kisim mitupela olsem brata tru bilong ol. Na mipela olgeta i wanbel na pasim tok olsem, mitupela i ken mekim wok namel long ol manmeri bilong ol arapela lain, na ol yet i ken mekim wok namel long ol Juda. 10 Ol Ap 11.29-30 i givim wanpela tok tasol long mitupela. Ol i laik bai mitupela i mas mekim wok bilong helpim ol rabisman i stap long sios bilong ol. Bipo yet mi bin amamas long mekim dispela kain wok, na mi wok strong yet long mekim.
Pol i kamapim rong bilong Pita
11 Tasol bihain, taim Pita i kam long taun Antiok, mi krosim em long pes bilong em stret, long wanem, em i bin mekim pasin i no stret.
12 Taim Ap 11.3 ol lain bilong Jems i no kamap yet, Pita i save kaikai wantaim ol man bilong ol arapela lain. Tasol taim ol dispela lain i kamap pinis, orait Pita i pret long dispela lain Kristen i save strong long pasin bilong katim skin. Olsem na em i stap longwe long ol man bilong ol arapela lain, na em i no poroman moa wantaim ol. 13 Ol arapela Juda tu ol i mekim dispela pasin giaman wantaim em. Na bihain dispela pasin giaman bilong ol em i pulim tingting bilong Barnabas tu. 14 Tasol 1 Ti 5.20 taim mi lukim ol i no bihainim stret tok tru bilong gutnius, mi tokim Pita long ai bilong ol olsem, “Yu wanpela man bilong lain Juda. Tasol yu bihainim pasin olsem yu man bilong arapela lain, na i no olsem yu man bilong lain Juda. Olsem na watpo yu strong long ol man bilong ol arapela lain long ol i mas bihainim pasin bilong ol Juda?”
Ol manmeri i bilip long Krais Jisas,
ol tasol i kamap stretpela manmeri long ai bilong God
(Sapta 2.15—4.31)
Man i bilip long Jisas, em i kamap stretpela man
15 Tru, yumi ol Juda yumi bin kamap long lain bilong Juda. Yumi no kamap long ol arapela lain, em ol man bilong mekim sin. Nogat. 16 Tasol Sng 143.2, Ap 13.38-39, 15.10-11, Ro 1.17, 3.20-28, 4.5, 11.6, Ga 3.11, Hi 7.18-19 yumi save, God i no ting long man i bihainim lo bilong Moses, na long dispela as em i kolim em stretpela man. Nogat. Man i bilip long Krais Jisas, em tasol God i save kolim stretpela man. Yumi tu yumi bilip pinis long Krais Jisas, long wanem, yumi save, long dispela rot tasol God i ken kolim yumi stretpela man, na i no long rot bilong bihainim lo. Long wanem, i no gat wanpela man em inap bihainim gut ol lo na bai God i kolim em stretpela man. Nogat. 17 Taim 1 Jo 3.8-9 yumi bihainim dispela rot bilong bilip long Krais na kamap stretpela man long ai bilong God, yumi lukim olsem yumi Juda tu yumi lain bilong mekim sin wankain olsem ol arapela lain. Orait ating yumi inap tok, Krais yet em i laik mekim sin i kamap strong, a? Nogat tru. Yumi no ken tok olsem. 18 Sapos Ro 6.11, 6.14, 7.6, 2 Ko 5.15, 1 Te 5.10, Hi 9.14 mi pinisim pasin bilong i stap aninit long lo na bihain mi kirapim bek dispela pasin gen, orait mi yet mi kamap man bilong mekim sin.* Tok bilong Pol i no klia tumas long dispela hap. I luk olsem em i laik tok, taim ol man i kamap Kristen, ol i no i stap moa aninit long lo bilong ol Juda. Tasol sapos sampela Kristen i strong long ol yet i mas bihainim dispela lo, orait ol tu bai i kamap man bilong mekim sin olsem olgeta man i stap aninit long lo. Lukim Rom 7.4-6. 19 Tasol lo i putim mi long rot bilong i dai na long ai bilong lo mi stap olsem man i dai pinis. Na long dispela rot nau mi stap laip wantaim God. Mi hangamap pinis long diwai kros wantaim Krais na mi dai wantaim em 20 na Jo 13.1, Ro 6.11, Ga 1.4, Ef 5.2, Ta 2.14, 1 Pi 4.2 mi kisim nupela laip. Tasol dispela laip em i no laip bilong mi yet. Nogat. Krais em i stap laip insait long mi. Na nau olgeta pasin na wok mi mekim long dispela graun, em mi mekim long rot bilong bilip. Mi bilip long Pikinini Bilong God em i bin laikim mi tru na em i lusim laip bilong em yet bilong helpim mi. 21 Mi Ga 3.21, Hi 7.11 no laik mekim marimari bilong God i kamap olsem samting nating. Sapos lo bilong Moses em inap long mekim yumi i kamap stretpela man long ai bilong God, orait Krais i dai nating tasol.

2:1: Ap 11.30, 15.2

2:3: Ap 16.3

2:4: Ap 15.1, 15.24, 2 Ko 11.20, 11.26, Ga 1.7, 5.1, 5.13

2:5: Ga 3.1, 4.16

2:6: Lo 10.17, Ap 10.34, Ro 2.11, 2 Ko 12.11, Ga 6.3

2:7: Ap 22.21

2:9: Jo 1.42, Ro 1.5, Ef 3.8

2:10: Ap 11.29-30

2:12: Ap 11.3

2:14: 1 Ti 5.20

2:16: Sng 143.2, Ap 13.38-39, 15.10-11, Ro 1.17, 3.20-28, 4.5, 11.6, Ga 3.11, Hi 7.18-19

2:17: 1 Jo 3.8-9

2:18: Ro 6.11, 6.14, 7.6, 2 Ko 5.15, 1 Te 5.10, Hi 9.14

*2:18: Tok bilong Pol i no klia tumas long dispela hap. I luk olsem em i laik tok, taim ol man i kamap Kristen, ol i no i stap moa aninit long lo bilong ol Juda. Tasol sapos sampela Kristen i strong long ol yet i mas bihainim dispela lo, orait ol tu bai i kamap man bilong mekim sin olsem olgeta man i stap aninit long lo. Lukim Rom 7.4-6.

2:20: Jo 13.1, Ro 6.11, Ga 1.4, Ef 5.2, Ta 2.14, 1 Pi 4.2

2:21: Ga 3.21, Hi 7.11