Sapta 22
“Ol brata na ol papa, yupela harim. Nau mi laik tokaut klia long yupela long mi no bin mekim wanpela rong.” Ol i harim Pol i toktok long tok Hibru, na ol i pasim maus na ol i stap isi tru.
Na Pol i tok moa olsem, “Mi Ap 5.34-39, 9.11, 21.39, 26.5, Ro 10.2, 2 Ko 11.22, Ga 1.14, Fl 3.5 wanpela Juda. Mama bilong mi i bin karim mi long taun Tarsus long distrik Silisia, tasol mi kamap bikpela long dispela taun hia. Mi sumatin bilong Gamaliel, na em i bin skulim mi gut tru long olgeta lo bilong ol tumbuna bilong yumi. Na mi bin wok hat tru long strongim ol pasin God i laikim, wankain olsem yupela i mekim nau. Mi Ap 22.19, 26.9-11, Fl 3.6, 1 Ti 1.13 Ap 8.3 bin wok long bagarapim ol lain i bilip na i bihainim dispela Rot, em ol man na meri wantaim, na mi laik kilim ol i dai. Mi bin pasim ol long sen na mi bringim ol i go long haus kalabus. Hetpris Ap 9.2 wantaim olgeta kaunsil bilong ol hetman ol i save long dispela pasin mi bin mekim, na ol inap tokim yupela long en. Ol i bin givim mi ol pas ol i bin raitim long ol lain bilong yumi i stap long Damaskus. Na mi bin wokabaut i go long Damaskus, bilong kalabusim ol manmeri bilong dispela ples i bilip na i bihainim dispela Rot. Mi laik bringim ol i kam long Jerusalem, bai ol bikman i ken mekim save long ol.”
Pol i stori
long em i bin kamap Kristen
(Aposel 9.3-19 na 26.12-18)
Pol Ap 9.3, 26.12-13 i tok moa olsem, “Mi wokabaut i go na long samting olsem 12 klok belo mi kamap klostu long Damaskus. Na wantu tasol wanpela bikpela lait i kam long heven na i lait tumas long mi. Na mi pundaun long graun na mi harim maus bilong wanpela man i askim mi olsem, ‘Sol, Sol, bilong wanem yu wok long bagarapim mi?’ Na mi tok, ‘Bikpela, yu husat?’ Na em i tok, ‘Mi Jisas bilong Nasaret, yu wok long bagarapim mi.’ Ol man i stap wantaim mi ol i lukim lait, tasol ol i no harim maus bilong dispela man i givim tok long mi.
10 “Na mi tok, ‘Bikpela, bai mi mekim wanem nau?’ Na Bikpela i tokim mi olsem, ‘Yu kirap na yu go insait long taun Damaskus. Na long dispela hap wanpela man bai i tokim yu long olgeta wok mi bin makim bilong yu.’ 11 Dispela lait em i lait moa yet, na mi no inap lukim wanpela samting. Olsem na ol man i stap wantaim mi ol i holim han bilong mi na ol i bringim mi i go long Damaskus.
12 “I Ap 9.17, 10.22, 1 Ti 3.7 gat wanpela man i stap long Damaskus, nem bilong en Ananaias. Em i man bilong aninit long God na bihainim lo gut tru. Olgeta Juda i stap long Damaskus ol i save tok, em i gutpela man. 13 Em i kam sanap klostu long mi na i tokim mi olsem, ‘Brata Sol, ai bilong yu i ken lukluk gen.’ Na long dispela taim stret ai bilong mi i orait gen, na mi lukim em. 14 Na Ap 9.15, 1 Ko 9.1, 11.23, Ga 1.12 em i tok, ‘God bilong ol tumbuna bilong yumi em i bin makim yu bai yu ken save long laik bilong em, na yu ken lukim dispela Man bilong mekim stretpela pasin na yu ken harim tok em i mekim long maus bilong em yet. 15 Yu Ap 23.11, 26.16 bai autim tok bilong en na tokim olgeta manmeri long ol samting yu bai lukim na harim. 16 Orait Ap 2.21, 9.11, 9.18, Ro 10.13, Hi 10.22 bilong wanem yu wet moa? Yu kirap na kisim baptais. Yu kolim nem bilong en, na em bai i wasim yu na rausim ol sin bilong yu.’ ”
God i bin salim Pol i go autim tok
long ol arapela lain
17 Pol i tokim ol manmeri moa olsem, “Bihain mi kam bek long Jerusalem, na mi kam beten i stap insait long tempel, na long samting olsem driman 18 mi Ap 9.29-30 lukim Bikpela. Em i tokim mi olsem, ‘Yu mas kirap kwiktaim na lusim Jerusalem na yu go. Sapos yu autim tok bilong mi long dispela taun, ol bai i no inap harim.’ 19 Na Ap 8.3, 22.4, 26.9-11 mi tok, ‘Bikpela, ol yet i save, bipo mi bin i go long olgeta haus lotu na mi kalabusim ol manmeri i bilip long yu, na mi wipim ol. 20 Na Ap 7.58, 8.1 taim ol i kilim i dai Stiven, dispela man bilong autim tok bilong yu, mi bin sanap klostu, na long ai bilong mi dispela pasin ol i mekim em i gutpela. Na mi bin was long ol longpela klos bilong ol man i kilim em i dai.’ 21 Tasol Ap 9.15, 13.2, 13.46, Ga 1.15-16, 1 Ti 2.7 Bikpela i tokim mi olsem, ‘Yu go. Bai mi salim yu na yu go long ol manmeri bilong ol arapela lain i stap ol longwe ples.’ ”
Pol i tokim ol soldia olsem,
em i man bilong Rom
22 Taim Ap 21.36 ol Juda i harim Pol i tok long ol manmeri bilong ol arapela lain, ol i no laik harim tok bilong en moa. Olsem na ol i singaut bikmaus olsem, “Kilim em i dai. Kain man olsem i no ken i stap long graun. Em i no ken i stap laip.” 23 Ol i wok long singaut nabaut, na ol i rausim ol saket bilong ol na tromoi nabaut na ol i tromoi das i go antap, bilong soim olsem ol i no laikim tru dispela tok Pol i bin mekim. 24 Olsem na namba wan ofisa i tok, na ol soldia i bringim Pol i go insait long haus bilong ol. Na namba wan ofisa i tokim ol soldia long wipim em na askim em long as bilong dispela trabel. Em i laik save gut, bilong wanem ol manmeri i belhat na i singaut strong long Pol. 25 Orait Ap 16.37 ol i pasim hanlek bilong Pol. Pol i lukim kepten bilong ol i sanap klostu na Pol i askim em olsem, “Ating lo i tok long yupela i ken mekim dispela pasin long man bilong kantri Rom, o nogat? Yupela i wipim mi long taim yupela i no kotim mi yet, ating dispela pasin i orait, a?”* Lukim tok i stap long Aposel 16.37. Wanpela lo bilong ol Rom i tok olsem, i gat strongpela tambu long ol i no ken wipim wanpela man bilong Rom.
26 Kepten i harim dispela tok, na em i go tokim namba wan ofisa olsem, “Bai yu mekim wanem nau? Dispela man em i man bilong Rom.” 27 Orait namba wan ofisa i kam long Pol na i tokim em, “Yu tokim mi. Yu man bilong Rom, a?” Na Pol i tok, “Yes.” 28 Na namba wan ofisa i tok olsem, “Mi bin autim bikpela mani bilong mi long kamap man bilong Rom.” Na Pol i tok, “Mi nogat. Mama i karim mi na mi stap man bilong kantri Rom.” 29 Ol Ap 16.38 soldia i laik wipim em ol i harim dispela tok, na kwiktaim ol i surik. Na taim namba wan ofisa i save olsem, Pol em i man bilong Rom, orait em tu i pret, long wanem, em i bin tokim ol soldia long pasim em long sen.
Pol i autim tok
long ol kaunsil bilong ol Juda
30 Namba wan ofisa i laik save gut, ol Juda i ting Pol i bin mekim wanem rong tru. Olsem na long de bihain em i lusim sen ol i bin pasim Pol long en, na em i salim tok i go long ol bikpris na long olgeta kaunsil bilong ol Juda, long ol i mas kam bung. Na em i bringim Pol i kam daun na i sanapim em long pes bilong ol.

22:3: Ap 5.34-39, 9.11, 21.39, 26.5, Ro 10.2, 2 Ko 11.22, Ga 1.14, Fl 3.5

22:4: Ap 22.19, 26.9-11, Fl 3.6, 1 Ti 1.13

22:4: Ap 8.3

22:5: Ap 9.2

22:6: Ap 9.3, 26.12-13

22:12: Ap 9.17, 10.22, 1 Ti 3.7

22:14: Ap 9.15, 1 Ko 9.1, 11.23, Ga 1.12

22:15: Ap 23.11, 26.16

22:16: Ap 2.21, 9.11, 9.18, Ro 10.13, Hi 10.22

22:18: Ap 9.29-30

22:19: Ap 8.3, 22.4, 26.9-11

22:20: Ap 7.58, 8.1

22:21: Ap 9.15, 13.2, 13.46, Ga 1.15-16, 1 Ti 2.7

22:22: Ap 21.36

22:25: Ap 16.37

*22:25: Lukim tok i stap long Aposel 16.37. Wanpela lo bilong ol Rom i tok olsem, i gat strongpela tambu long ol i no ken wipim wanpela man bilong Rom.

22:29: Ap 16.38