Sapta 23
Orait Ap 24.16, 1 Ko 4.4, 2 Ko 1.12, 2 Ti 1.3 Pol i lukluk i go stret long ol kaunsil, na em i tok olsem, “Ol brata, mi bin wokabaut long ai bilong God, na bel bilong mi em i orait long ol pasin mi bin mekim, i kam inap long nau. Mi no pilim olsem mi bin mekim wanpela rong.” Em 1 Kin 22.24, Jer 20.2, Jo 18.22-23 i tok olsem, na hetpris Ananaias i tokim ol man i sanap klostu long em long paitim maus bilong en. Na Wkp 19.35, Lo 25.1-2, Mt 23.27-28, Jo 7.51 Pol i tokim em olsem, “God bai i paitim yu yet, long wanem, yu olsem banis nogut ol i bin penim long waitpela pen, bai ol man i no ken lukim samting nogut i stap aninit. Yu ting long bihainim lo na kotim mi, olsem na yu kam sindaun i stap. Tasol yu yet yu sakim lo, na yu tokim ol long paitim mi.”* Wok Pris 19.15 i tok olsem, ol man i harim kot ol i mas mekim stretpela pasin tasol long kot. Ating Pol i ting long dispela tok na em i tok, hetpris yet i sakim lo.
Ol man i sanap klostu, ol i harim dispela tok na ol i askim Pol olsem, “Olsem wanem? Yu laik tok nogut long hetpris bilong God, a?” Na Kis 22.28 Pol i tok, “Ol brata, mi no save dispela man em i hetpris. Mi mekim rong, long wanem, buk bilong God i gat tok olsem, ‘Yupela i no ken tok nogut long wanpela hetman bilong yupela.’ ”
Pol Ap 4.2, 24.15, 24.21, 26.5, Fl 3.5 i save olsem, sampela man bilong kaunsil ol i bilong lain Sadyusi na sampela i bilong lain Farisi. Olsem na em i singaut long ol kaunsil olsem, “Ol brata, mi man bilong lain Farisi, na mi pikinini bilong ol Farisi. Mi bilip olsem, ol man i dai pinis ol bai i kirap bek, na long dispela as tasol nau ol i kotim mi.”
Pol i mekim dispela tok, na tok pait i kamap namel long ol Farisi na ol Sadyusi, na kibung i bruk. Ol Mt 22.23, Mk 12.18, Lu 20.27 Sadyusi i save tok olsem, ol man i no inap kirap bek long matmat, na i no gat ol ensel na ol spirit i stap. Tasol ol Farisi i bilip long ol dispela samting. Olsem Ap 5.39, 22.7, 22.17-18, 25.25 na ol i wok long singaut bikmaus moa yet. Na sampela saveman bilong lo, ol i bilong lain bilong ol Farisi, ol i sanap na i tok strong olsem, “Mipela i lukim dispela man i no gat rong. Nogut em i tok tru, na wanpela spirit o wanpela ensel i bin givim tok long em.” 10 Na namba wan ofisa i lukim tok pait i kamap bikpela moa, na em i pret, nogut tupela lain i pulim Pol nabaut na brukim bodi bilong en na em bai i dai. Olsem na em i tokim ol soldia long ol i mas i go daun na rausim Pol long han bilong ol Juda, na bringim em i go insait long haus bilong ol soldia.
11 Na Ap 18.9, 19.21, 25.11, 27.23-24, 28.16-23 long nait Bikpela i sanap klostu long Pol na i tokim em olsem, “Yu mas sanap strong, na yu no ken pret. Yu bin autim strong tok bilong mi long Jerusalem, na long wankain pasin yu mas autim tok bilong mi long Rom.”
Ol Juda i pasim tok long kilim Pol i dai
12 Orait long moning ol Juda i bung na pasim tok long kilim Pol i dai. Ol i mekim strongpela tok promis olsem, “Tru antap, yumi mas kilim Pol i dai. Na taim yumi no kilim em i dai yet, yumi no ken kaikai na dring.” 13 Namba bilong ol man i mekim dispela tok promis, em i winim 40. 14 Ol dispela man i go long ol bikpris na ol hetman na i tok olsem, “Mipela i mekim strongpela tok promis olsem, mipela i no ken kisim kaikai liklik, i go inap long taim mipela i kilim Pol i dai. 15 Olsem Ap 25.3 na yupela wantaim ol kaunsil, yupela i mas salim tok i go long namba wan ofisa, long em i mas bringim Pol i kam daun long yupela. Yupela i ken trikim em na tok olsem yupela i laik painimaut gut long as bilong sampela tok bilong Pol. Na mipela bai i redi na wet i stap. Na taim em i no kamap yet long yupela, mipela bai i kilim em i dai.”
16 Tasol pikinini man bilong susa bilong Pol em i harim tok long dispela samting ol i laik mekim. Olsem na em i go long haus bilong ol soldia na i go insait na i tokim Pol. 17 Na Pol i singautim wanpela kepten i kam na i tokim em olsem, “Bringim dispela yangpela man i go long namba wan ofisa. Em i gat wanpela tok em i laik givim long em.” 18 Olsem na kepten i bringim em i go long namba wan ofisa, na i tok, “Kalabusman Pol i singautim mi na i tokim mi long bringim dispela yangpela man i kam long yu. Em i gat wanpela tok em i laik givim long yu.”
19 Olsem na namba wan ofisa i holim han bilong en, na i kisim em i go long arere. Tupela tasol i stap, na em i askim yangpela man olsem, “Yu laik givim wanem tok long mi?” 20 Na yangpela man i tok olsem, “Ol Juda i pasim tok pinis long ol bai i askim yu long bringim Pol i go daun long kaunsil long tumora. Ol bai i trikim yu na tok olsem ol i laik painimaut gut long as bilong tok bilong em. 21 Tasol yu no ken bihainim tok bilong ol. Sampela man bilong ol, namba bilong ol em i winim 40, ol i bin mekim strongpela promis olsem ol i no ken kaikai na dring wanpela samting inap ol i kilim Pol i dai. Na nau ol i wet i stap long yu i orait long tok bilong ol.” 22 Orait namba wan ofisa i salim yangpela man i go, na i tokim em strong olsem, “Yu no ken tokim wanpela man long yu bin kamapim dispela tok long mi.”
Ol i salim Pol i go long namba wan gavman Feliks
23 Orait namba wan ofisa i singautim tupela kepten, na i tokim tupela olsem, “Yutupela i mas kisim 200 soldia, wantaim 70 soldia i save sindaun long ol hos na 200 soldia i holim spia. Na yupela i mas redi long i go long Sisaria long 9 klok long nait. 24 Yupela i mas redim ol hos bilong Pol tu, na yupela i mas bringim em i go kamap gut long namba wan gavman Feliks.” 25 Na namba wan ofisa i raitim wanpela pas olsem,
26 “Mi Klodius Lisias mi raitim dispela pas i go long bikman, em namba wan gavman Feliks. Gude tru. 27 Ol Ap 21.30-33, 22.25-27, 24.7 Juda i bin holimpas dispela man na ol i laik kilim em i dai. Tasol mi harim olsem em i man bilong Rom, olsem na mi wantaim ol soldia mipela i go kisim em bek long han bilong ol. 28 Mi Ap 22.30 laik save long as bilong tok ol i sutim long dispela man, na mi bringim em i go daun long ol kaunsil bilong ol. 29 Mi Ap 18.14-15, 25.19, 26.31 askim ol na ol i tokim mi long sampela tok bilong lo bilong ol na ol i sutim dispela tok long em. Tasol ol i no kotim em long wanpela samting inap long yumi kilim em i dai o yumi kalabusim em. 30 Na Ap 23.20, 24.5-8 nau mi harim pinis olsem ol i bin pasim wanpela tok hait long kilim dispela man i dai. Olsem na kwiktaim mi salim em i go long yu. Na mi tokim ol man i sutim tok long em long ol i mas i go autim tok long pes bilong yu stret, na yu ken save long samting ol i laik kotim em long en.”
31 Orait ol soldia i bihainim tok bilong namba wan ofisa na long dispela nait ol i kisim Pol na bringim em i go long taun Antipatris. 32 Na long de bihain ol soldia i save sindaun long ol hos, ol i bringim Pol i go long taun Sisaria. Na ol arapela soldia i go bek long haus bilong ol soldia long Jerusalem. 33 Ol soldia i save sindaun long ol hos ol i go kamap long Sisaria, na ol i givim pas long namba wan gavman, na ol i bringim Pol tu i kam sanap long pes bilong em. 34 Namba wan gavman i ritim pas, na em i askim Pol olsem, “Yu bilong wanem provins?” Na Pol i tok, “Mi bilong Silisia.” 35 Orait namba wan gavman i tok olsem, “Taim ol man i sutim tok long yu, ol i kamap, orait mi bai harim tok bilong yu.” Na em i tok, ol i mas kalabusim Pol long haus gavman bilong Herot.

23:1: Ap 24.16, 1 Ko 4.4, 2 Ko 1.12, 2 Ti 1.3

23:2: 1 Kin 22.24, Jer 20.2, Jo 18.22-23

23:3: Wkp 19.35, Lo 25.1-2, Mt 23.27-28, Jo 7.51

*23:3: Wok Pris 19.15 i tok olsem, ol man i harim kot ol i mas mekim stretpela pasin tasol long kot. Ating Pol i ting long dispela tok na em i tok, hetpris yet i sakim lo.

23:5: Kis 22.28

23:6: Ap 4.2, 24.15, 24.21, 26.5, Fl 3.5

23:8: Mt 22.23, Mk 12.18, Lu 20.27

23:9: Ap 5.39, 22.7, 22.17-18, 25.25

23:11: Ap 18.9, 19.21, 25.11, 27.23-24, 28.16-23

23:15: Ap 25.3

23:27: Ap 21.30-33, 22.25-27, 24.7

23:28: Ap 22.30

23:29: Ap 18.14-15, 25.19, 26.31

23:30: Ap 23.20, 24.5-8