Sapta 5
Ananaias na Safaira i laik trikim God
Wanpela man i stap, nem bilong en Ananaias, na meri bilong em, nem bilong en Safaira. Ananaias i salim wanpela hap graun bilong en long wanpela man. Na Ap 4.34-37 hap bilong mani em i kisim, Ananaias i putim i stap bilong em yet. Meri bilong en tu i save long dispela. Na Ananaias i giaman olsem em i kisim olgeta mani i kam na i givim long ol aposel. Na Lo 23.21, Lu 22.3, Jo 13.2 Pita i tok olsem, “Ananaias, olsem wanem na yu larim Satan i pulap long bel bilong yu, na yu laik giamanim Holi Spirit, na yu haitim hap mani yu bin kisim long dispela hap graun bilong yu? Yu bin salim dispela graun long laik bilong yu tasol. Na mani yu kisim long en, em samting bilong yu tu, na yu ken mekim wanem samting yu laik mekim long en. Olsem wanem na yu kisim dispela tingting nogut? Yu no ken ting yu laik giamanim ol man tasol. Nogat. Yu laik giamanim God yet.” Ananaias i harim dispela tok na em i pundaun na wantu em i dai. Na ol man i harim tok long samting i bin kamap long Ananaias, ol i pret nogut tru. Na ol yangpela man i kam na ol i pasim bodi bilong en long laplap, na ol i karim i go na planim.
Tripela aua i go pinis, na meri bilong Ananaias i kam insait. Em i no save long dispela samting i bin kamap long man bilong en. Na Pita i tokim em olsem, “Yu tokim mi, ating em tasol mani yutupela i bin kisim long graun bilong yutupela, a?” Na meri i tok, “Em i stret. Em tasol.” Na Pita i tokim em olsem, “Watpo yutupela i pasim tok long traim Spirit bilong Bikpela? Harim. Ol man i planim man bilong yu, ol i wokabaut i kam insait long dua. Na ol bai i karim yu tu i go.” 10 Orait wantu dispela meri i pundaun klostu long lek bilong Pita na em i dai. Na ol yangpela man i kam insait, na ol i lukim dispela meri i dai pinis. Na ol i karim em i go, na ol i planim em klostu long man bilong en. 11 Na olgeta manmeri bilong sios na ol arapela manmeri i harim tok long dispela samting i bin kamap, ol i pret moa yet.
Ol kain kain mirakel i kamap
12 Ol Ap 2.43, 4.32, 14.3, Ro 15.19, 2 Ko 12.12 aposel i wokim ol kain kain mirakel namel long ol manmeri. Na olgeta manmeri i bilip long Bikpela, ol i wanbel na ol i save go insait long banis bilong tempel, na bung long veranda bilong Solomon. 13 Ol manmeri i no i stap insait long lain bilong ol, ol i save litimapim nem bilong ol. Tasol ol dispela manmeri i pret, olsem na ol i no save kam bung wantaim ol. 14 Na Ap 2.41, 21.20 planti manmeri moa yet i bilip long Bikpela, na ol i kam insait long lain bilong en.
15 Ol Mt 9.21, 14.36, Ap 19.12 manmeri i save long ol mirakel ol aposel i wokim. Olsem na ol i save karim ol sikman i kam ausait na slipim ol long ol mat na long ol bet arere long ol rot Pita i save wokabaut i kam long en, long wanem, ol i laik bai san i ken sutim tewel bilong Pita i go long ol dispela sikman.* Ol dispela manmeri i bilip olsem, sapos san i mekim tewel bilong Pita i pundaun antap long ol sikman, orait ol sikman bai i kamap orait gen. 16 Ol Mk 6.56, Ap 19.11-12 manmeri bilong ol taun klostu long Jerusalem, ol tu i kam lukim ol aposel. Ol i bringim ol sikman i kam, wantaim ol man i gat ol spirit nogut i bagarapim ol. Na dispela olgeta manmeri ol i kamap orait gen.
Ensel i helpim ol aposel
long lusim kalabus
17 Hetpris Ap 4.1-2, 4.6 wantaim ol poroman bilong en, em ol man bilong lain Sadyusi, ol i lukim ol dispela samting ol aposel i mekim na ol i bel nogut tru. 18 Ol i kirap na holimpas ol aposel na putim ol long kalabus wantaim ol man nogut. 19 Tasol Ap 12.7-10, 16.26 long nait wanpela ensel bilong Bikpela i opim dua bilong haus kalabus na i bringim ol i kam ausait, na i tokim ol olsem, 20 “Yupela go sanap insait long banis bilong tempel na autim tok long ol manmeri long olgeta pasin bilong dispela nupela laip.” 21 Ol aposel i harim dispela tok, orait ol i go long tempel long moningtaim tru, na ol i wok long autim tok long ol manmeri.
Na hetpris wantaim ol poroman bilong en i singautim ol kaunsil na olgeta hetman bilong Israel, na ol i kam bung. Na ol i salim tok i go long haus kalabus, long ol i mas bringim ol aposel i kam. 22 Orait ol plisman i go long haus kalabus, tasol ol i no lukim ol aposel i stap. Na ol i go bek na ol i tokim ol bikman olsem, 23 “Mipela i lukim ol dua bilong haus kalabus, ol i lokim strong na ol gat i sanap was i stap long olgeta dua. Tasol taim mipela i opim dua, mipela i no lukim wanpela man i stap insait.”
24 Kepten bilong ol man i save was long tempel wantaim ol bikpris i harim dispela tok, na ol i tingting planti, na ol i tok, “Ol dispela man i lus olsem wanem?” Tok Grik i no klia tumas long dispela hap. Sampela man i save tanim dispela tok olsem, “ol i tingting planti na ol i tok, ‘Wanem samting bai i kamap nau?’ ” 25 Na wanpela man i kamap na i tokim ol olsem, “Harim. Ol dispela man yupela i putim long haus kalabus, nau ol i sanap insait long banis bilong tempel na ol i autim tok long ol manmeri i stap.” 26 Olsem Mt 14.5, 21.26 na kepten wantaim ol plisman i go bringim ol aposel i kam. Tasol ol i no mekim wanpela samting long ol. Nogat. Ol i pret, nogut ol manmeri i tromoi ston long ol.
Ol aposel i no pret long autim tok
long ol kaunsil
27 Ol plisman i bringim ol aposel i kam na sanapim ol long ai bilong ol kaunsil. Na hetpris i tokim ol olsem, 28 “Mipela Mt 27.25, Ap 2.23, 2.36, 4.18, 7.52 i bin tambuim yupela tru long yupela i no ken autim tok long ol manmeri long nem bilong dispela man. Tasol yupela i wok yet long autim tok, na ol manmeri long olgeta hap bilong Jerusalem i harim pinis tok bilong yupela. Na yupela i laik sutim tok long mipela i bin kilim dispela man i dai.”
29 Tasol Ap 4.19 Pita wantaim ol arapela aposel i bekim tok olsem, “Mipela i mas bihainim tok bilong God tasol. Mipela i no ken bihainim tok bilong ol man. 30 Yupela Ap 3.15, 10.39, 13.29, Ga 3.13, 1 Pi 2.24 i bin nilim Jisas long wanpela diwai na kilim em i dai, tasol God bilong ol tumbuna bilong yumi em i kirapim em bek. 31 God Ap 2.33-34, 3.15, Ef 1.20, Fl 2.9, Hi 2.10, 12.2 i kisim em i go antap na i putim em i stap long han sut bilong em. Na em i stap man bilong soim rot long yumi na kisim bek yumi, na em bai i helpim yumi Israel long tanim bel, na em bai i lusim sin bilong yumi. 32 Mipela Jo 15.26-27, Ap 1.8, 2.4, 10.44 i lukim dispela ol samting God i bin mekim, na mipela i save autim tok long en. Na Holi Spirit tu i autim tok long ol dispela samting. God i bin givim Holi Spirit long ol manmeri i bihainim tok bilong em.”
Gamaliel i tok,
ol kaunsil i mas isi long ol aposel
33 Ol Ap 2.37, 7.54 kaunsil i harim dispela tok bilong Pita, na ol i belhat nogut tru, na ol i laik kilim ol aposel i dai. 34 Tasol wanpela kaunsil em i sanap. Em i wanpela Farisi, na nem bilong en Gamaliel. Taim Pol i no kamap Kristen yet, Gamaliel i bin i stap tisa bilong en. Lukim Aposel 22.3. Em i tisa bilong lo, na olgeta manmeri i save litimapim nem bilong em. Em i tokim ol man long kisim ol aposel i go i stap ausait long sotpela taim liklik. 35 Ol i go ausait pinis, orait Gamaliel i tokim ol arapela kaunsil olsem, “Yupela man bilong Israel, sapos yupela i laik mekim wanpela samting long ol dispela man, mobeta yupela i tingting gut pastaim. 36 Yupela Ap 21.38 i save, i no longtaim i go pinis na Teudas i bin kirap na i tok, ‘Mi bikman, mi gat namba.’ Na klostu inap 400 man i bin bihainim em. Tasol gavman i kilim em i dai, na ol man i bilip long em ol i ranawe nabaut, na wok bilong ol i lus nating. 37 Na Lu 2.1-2 bihain, long taim gavman i kisim nem bilong ol manmeri, Judas bilong Galili em i kirap na i pulim tingting bilong sampela manmeri. Na ol i bihainim em na kirapim pait bilong rausim gavman. Tasol ol i kilim em i dai, na olgeta man i bilip long em ol i ranawe na ol i go nabaut. 38 Olsem Ais 8.10, Mt 15.13 na nau mi tokim yupela, yupela i no ken mekim wanpela samting long ol dispela man. Nogat. Yupela i mas larim ol i stap. Sapos dispela wok ol i mekim em i kirap long tingting bilong ol man tasol, orait em bai i bagarap. 39 Tasol Lu 21.15, Ap 7.51, 9.5, 1 Ko 1.25 sapos God yet i kirapim dispela wok, orait yupela bai i no inap pasim ol. Nogut yupela i pait long God!”
Orait ol kaunsil i bihainim tok bilong Gamaliel. 40 Ol Ap 4.18 i singautim ol aposel i kam, na ol i tokim ol man long wipim ol. Na ol i tambuim ol long ol i no ken autim tok moa long nem bilong Jisas. Na ol i lusim ol i go. 41 Olsem Mt 5.10-12, 1 Pi 4.13 na ol aposel i lusim kaunsil na i go ausait. Na ol i amamas long God i ting ol inap long kisim sem long nem bilong Jisas. 42 Na Ap 9.22, 17.3 long olgeta de, ol i save go long tempel na long ol haus bilong ol manmeri, na ol i wok long skulim ol manmeri. Ol i no lusim wok bilong autim gutnius. Nogat. Ol i tokaut klia olsem, Jisas em i dispela man God i bin promis long salim i kam bilong kisim bek ol manmeri bilong en.

5:2: Ap 4.34-37

5:3: Lo 23.21, Lu 22.3, Jo 13.2

5:12: Ap 2.43, 4.32, 14.3, Ro 15.19, 2 Ko 12.12

5:14: Ap 2.41, 21.20

5:15: Mt 9.21, 14.36, Ap 19.12

*5:15: Ol dispela manmeri i bilip olsem, sapos san i mekim tewel bilong Pita i pundaun antap long ol sikman, orait ol sikman bai i kamap orait gen.

5:16: Mk 6.56, Ap 19.11-12

5:17: Ap 4.1-2, 4.6

5:19: Ap 12.7-10, 16.26

5:24: Tok Grik i no klia tumas long dispela hap. Sampela man i save tanim dispela tok olsem, “ol i tingting planti na ol i tok, ‘Wanem samting bai i kamap nau?’ ”

5:26: Mt 14.5, 21.26

5:28: Mt 27.25, Ap 2.23, 2.36, 4.18, 7.52

5:29: Ap 4.19

5:30: Ap 3.15, 10.39, 13.29, Ga 3.13, 1 Pi 2.24

5:31: Ap 2.33-34, 3.15, Ef 1.20, Fl 2.9, Hi 2.10, 12.2

5:32: Jo 15.26-27, Ap 1.8, 2.4, 10.44

5:33: Ap 2.37, 7.54

5:34: Taim Pol i no kamap Kristen yet, Gamaliel i bin i stap tisa bilong en. Lukim Aposel 22.3.

5:36: Ap 21.38

5:37: Lu 2.1-2

5:38: Ais 8.10, Mt 15.13

5:39: Lu 21.15, Ap 7.51, 9.5, 1 Ko 1.25

5:40: Ap 4.18

5:41: Mt 5.10-12, 1 Pi 4.13

5:42: Ap 9.22, 17.3